Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 304/2014 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (BCE/2014/9)
Număr celex: 32014O0009(01

Modificări (...)

În vigoare de la 28 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1 și 14.3,

întrucât:

(1) Realizarea politicii monetare unice implică definirea de către Banca Centrală Europeană (BCE) a principiilor generale de urmat de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") cu ocazia efectuării operațiunilor naționale cu active și pasive la propria lor inițiativă; astfel de operațiuni nu ar trebui să interfereze cu politica monetară unică.

(2) Acordurile de răscumpărare încheiate de BCN cu băncile centrale naționale din afara Eurosistemului pot avea un impact asupra lichidității din zona euro și, prin urmare, asupra politicii monetare unice odată ce încep să producă efecte. Prin urmare, pentru o mai bună salvgardare a integrității politicii monetare unice, Consiliul guvernatorilor a decis pe 22 octombrie 2009 că pentru anumite acorduri privind lichiditatea încheiate de BCN cu băncile centrale naționale din afara Eurosistemului ar trebui solicitată aprobarea prealabilă de către acesta.

(3) Limitele aplicabile remunerării depozitelor entităților publice la BCN ca agenți fiscali în temeiul articolului 21.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") trebuie precizate pentru a asigura integritatea politicii monetare unice și pentru a furniza stimulente pentru plasarea depozitelor entităților publice pe piață, în scopul facilitării administrării lichidității din Eurosistem și al implementării politicii monetare. În plus, introducerea unui plafon pentru remunerarea depozitelor entităților publice pe baza ratelor dobânzii de pe piețele monetare facilitează monitorizarea de către BCE a respectării de către BCN a interdicției de finanțare monetară în conformitate cu articolul 271 litera (d) din tratat.

(4) Având în vedere natura excepțională și temporară a depozitelor entităților publice legate de programe ale Uniunii Europene/Fondului Monetar Internațional și alte programe similare de susținere financiară, procedurile aplicabile ar trebui să nu restricționeze posibilitatea entităților publice naționale de a păstra depozite la BCN corespunzătoare acestora, nu în ultimul rând pentru că deținerea unor astfel de depozite poate face parte din condițiile programului relevant. Excluderea unor astfel de depozite de la valoarea-prag nu interferează cu politica monetară unică în măsura în care interferează deținerea de depozite ale entităților publice în alte state membre a căror monedă este euro,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1 Domeniul de aplicare

(1) Prezenta orientare se aplică tuturor operațiunilor BCN care implică sume în euro, inclusiv operațiunile efectuate de BCN ca titular în nume propriu, ca agent in numele terților sau ca titular și agent în mod simultan. Următoarele operațiuni nu fac obiectul prezentei orientări:

(a) facilitățile permanente și operațiunile executate de BCN la inițiativa BCE, în special operațiunile efectuate în conformitate cu Orientarea BCE/2011/14;

(b) tranzacțiile cu metale prețioase și operațiunile valutare față de euro, care sunt acoperite de Orientarea BCE/2003/12;

(c) operațiunile BCN legate de asistența privind lichiditatea în situații de urgență.

(2) Articolele 7 și 8 nu se aplică operațiunilor pe care BCN le efectuează:

(a) atunci când acționează în calitate de agenți fiscali în temeiul articolului 21.2 din Statutul SEBC;

(b) în scopuri administrative proprii sau în beneficiul personalului acestora în temeiul articolului 24 din Statutul SEBC;

(c) atunci când administrează un fond de pensii pentru personalul acestora;

(d) atunci când operează o schemă de depozit pentru personalul acestora sau alți clienți;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...