Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 53/2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014L0053

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (1)

În vigoare de la 11 iunie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.

întrucât:

(1) Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial. Deoarece urmează să se opereze noi modificări, din rațiuni de claritate, directiva respectivă ar trebui să fie înlocuită.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pieței produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului stabilește principii comune și dispoziții de referință concepute pentru a fi aplicate în întregii legislații sectoriale, cu scopul de a oferi o bază coerentă pentru revizuirea sau reformarea legislației respective. Prin urmare, Directiva 1999/5/CE ar trebui să fie adaptată la decizia respectivă.

(4) Cerințele esențiale prevăzute de Directiva 1999/5/CE, care sunt relevante pentru echipamentele terminale pentru linii fixe, adică asigurarea protecției sănătății și a siguranței, a protecției persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor și a unui nivel adecvat al compatibilității electromagnetice, sunt acoperite în mod corespunzător de Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Prin urmare, prezenta directivă nu se aplică echipamentelor terminale pentru linii fixe.

(5) Problemele de concurență pe piața echipamentelor terminale sunt acoperite în mod corespunzător prin Directiva 2008/63/CE a Comisiei, în special prin obligația autorităților naționale de reglementare de a asigura publicarea detaliilor privind specificațiile tehnice ale interfețelor de acces la rețea. Prin urmare, nu este necesar să se includă în prezenta directivă cerințe care facilitează concurența de pe piața pentru echipamentele terminale vizate în Directiva 2008/63/CE.

(6) Echipamente care emit sau recepționează intenționat unde radio în scopul realizării comunicațiilor radio sau al radiodeterminării utilizează sistematic spectrul de frecvențe radio. În scopul de a asigura o utilizare eficientă a spectrului radio pentru a se evita interferențele dăunătoare, toate aceste echipamente ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(7) Obiectivele privind cerințele în materie de siguranță stabilite în Directiva 2014/35/UE sunt suficiente pentru a acoperi echipamentele radio și ar trebui, prin urmare, să reprezinte referința și să devină aplicabile în temeiul prezentei directive. În scopul evitării suprapunerii nenecesare a prevederilor, altele decât cele privind astfel de cerințe, Directiva 2014/35/UE nu ar trebui să se aplice echipamentelor radio.

(8) Cerințele esențiale în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică, stabilite de Directiva 2014/30/UE, sunt suficiente pentru a acoperi echipamentele radio și ar trebui, prin urmare, să reprezinte referința și să devină aplicabile în temeiul prezentei directive. În scopul evitării suprapunerii nenecesare a prevederilor, altele decât cele privind cerințele esențiale, Directiva 2014/30/UE nu ar trebui să se aplice echipamentelor radio.

(9) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanță.

(10) Pentru a asigura faptul că echipamentele radio utilizează în mod eficace spectrul radio și sprijină utilizarea eficientă a spectrului radio, acestea ar trebui să fie construite astfel încât: în cazul unui emițător, atunci când acesta este instalat și întreținut corespunzător și este folosit conform destinației prevăzute, acesta generează emisii de unde radio care nu creează interferențe dăunătoare, în timp ce emisiile nedorite de unde radio generate de emițător (de exemplu canale adiacente) cu un potențial impact negativ asupra obiectivelor politicii în domeniul spectrului de frecvențe radio ar trebui să fie limitate la un nivel care să permită, în conformitate cu stadiul de dezvoltare tehnică, evitarea producerii de interferențe dăunătoare; și, în cazul unui receptor, acesta trebuie să dispună de un nivel de performanță care să îi permită să funcționeze în conformitate cu destinația prevăzută și care să îl protejeze împotriva riscului interferențelor dăunătoare, provenind în special din canale partajate sau adiacente și, astfel, receptorul favorizează o utilizare mai eficientă a canalelor partajate sau adiacente.

(11) Deși receptoarele în sine nu provoacă interferențe dăunătoare, capacitatea de recepție este un factor din ce în ce mai important în garantarea unei utilizări eficiente a spectrului de frecvențe radio prin intermediul unei rezistențe sporite a receptoarelor la interferențe dăunătoare și semnale nedorite corespunzător cu cerințele esențiale relevante ale legislației de armonizare a Uniunii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...