Comisia Europeană

Decizia nr. 287/2014 de stabilire a criteriilor pentru înființarea și evaluarea rețelelor europene de referință și a membrilor lor și pentru facilitarea schimbului de informații și de expertiză privind înființarea și evaluarea unor asemenea rețele (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0287

Modificări (...)

În vigoare de la 17 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, în special articolul 12 alineatul (4) literele (b) și (c),

întrucât:

(1) Decizia delegată 2014/286/UE a Comisiei stabilește criteriile și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească rețelele europene de referință (denumite în continuare "rețelele") și furnizorii de servicii medicale care doresc să se alăture unei rețele europene de referință.

(2) În temeiul articolului 12 alineatul (4) literele (b) și (c) din Directiva 2011/286/UE, Comisia trebuie să adopte criteriile pentru înființarea și evaluarea rețelelor și măsurile pentru facilitarea schimbului de informații și de expertiză privind înființarea și evaluarea rețelelor.

(3) Rețelele ar trebui înființate și furnizorii de servicii medicale ar trebui autorizați ca membri ai rețelelor pe baza unei proceduri deschise și transparente. Procedura ar trebui să includă 1. cererea de exprimare a interesului; 2. aprobarea de către statele membre a cererilor prezentate de furnizorii de servicii medicale din statele membre respective; 3. transmiterea cererilor Comisiei; 4. verificarea caracterului complet al cererilor; 5. examinarea tehnică, de către un organism independent, a cererilor de înființare a rețelelor și a cererilor din partea furnizorilor de servicii medicale individuali care doresc să devină membri ai unei rețele, pentru a stabili dacă solicitanții întrunesc criteriile; 6. comunicarea rezultatelor examinării; 7. aprobarea rețelelor și a componenței lor de către statele membre; și 8. publicarea listei de rețele înființate și a membrilor lor.

(4) Pentru a mări sfera de acoperire a rețelelor, furnizorii de servicii medicale individuali care doresc să se alăture unei rețele ar trebui să aibă posibilitatea de a face acest lucru în orice moment. Cererile lor ar trebui să fie examinate în conformitate cu aceeași procedură ca și cea utilizată pentru a examina cererile pentru rețeaua inițială, incluzând aprobarea cererilor de către statul membru în cauză.

(5) Pentru a garanta faptul că rețeaua are o adevărată valoare adăugată pentru Uniune și că este suficient de mare pentru a permite schimbul de expertiză și pentru a îmbunătăți accesul pacienților la asistență medicală în întreaga Uniune, ar trebui să fie aprobate numai cererile care ating numărul minim solicitat de furnizori de servicii de asistență medicală și de state membre, prezentate în conformitate cu cererea de exprimare a interesului. În cazul unui număr insuficient de furnizori de servicii medicale care prezintă cereri sau în cazul în care cererile acoperă un număr insuficient de state membre, Comisia ar trebui să solicite statelor membre să își încurajeze furnizorii de servicii medicale să se alăture rețelei propuse.

(6) Pentru unele boli sau afecțiuni rare, ar putea fi dificil să se atingă numărul minim necesar de furnizori de servicii medicale sau de state membre, ca urmare a lipsei expertizei. Prin urmare, ar fi o idee bună ca furnizorii de servicii medicale specializați în boli sau afecțiuni rare înrudite să fie grupați într-o rețea tematică. Rețelele ar putea include, de asemenea, furnizori de servicii de tehnologie înaltă care necesită, în general, investiții mari de capital, precum laboratoarele, serviciile de radiologie sau serviciile în domeniul medicinei nucleare.

(7) Statele membre ai căror furnizori de servicii medicale nu sunt membri ai unei rețele ar trebui să desemneze centre naționale de colaborare și centre naționale asociate, pentru a le încuraja să coopereze cu rețeaua relevantă.

(8) Este necesar ca, după stabilirea caracterului complet al cererilor prezentate de rețele sau de furnizorii de servicii medicale, acestea să facă obiectul unei examinări tehnice în conformitate cu criteriile stabilite în Decizia delegată 2014/286/UE. Examinarea ar trebui să fie efectuată pe baza unui manual de examinare comun și să includă o examinare exhaustivă a documentelor și audituri la fața locului asupra unui număr selectat de solicitanți. Examinarea ar trebui realizată de un organism de examinare independent desemnat de către Comisie.

(9) Statele membre sunt invitate să înființeze un comitet al statelor membre care ar trebui să ia decizii cu privire la aprobarea rețelelor și cu privire la componența acestora. Participarea statelor membre ar trebui să fie voluntară. În general, statele membre ar trebui să aprobe înființarea unei rețele și să autorizeze înscrierea în rețea numai în urma unei examinări pozitive realizate de către un organism de examinare.

(10) Membrii rețelelor ar trebui să fie autorizați să utilizeze logoul "rețea europeană de referință". Logoul, deținut de Uniunea Europeană, ar trebui să constituie identitatea vizuală a rețelelor și a membrilor lor.

(11) Pe baza unui manual de evaluare comun, un organism de evaluare independent desemnat de Comisie ar trebui să evalueze periodic rețelele și membrii lor. În urma evaluării ar trebui să se elaboreze un raport de evaluare tehnică care să indice gradul de realizare a obiectivelor prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2011/24/UE și a criteriilor și condițiilor stabilite prin Decizia delegată 2014/286/UE. Raportul ar trebui, de asemenea, să descrie rezultatele și performanțele rețelei și contribuția membrilor săi. Un raport de evaluare negativ ar trebui, în general, să determine statele membre să decidă desființarea rețelei. Respectarea cerinței de a avea un număr minim de furnizori de servicii medicale și de state membre ar trebui să fie monitorizată după evaluare, astfel încât să se mențină valoarea adăugată a rețelei pentru Uniunea Europeană.

(12) Manualele de examinare și de evaluare ar trebui să se bazeze pe practici recunoscute la nivel internațional și să conțină principiile și metodologiile fundamentale pentru efectuarea examinărilor și evaluărilor.

(13) Comisia ar trebui să faciliteze schimbul de informații și de expertiză cu privire la înființarea și evaluarea rețelelor. Ea ar trebui să pună la dispoziția publicului informații generale privind rețelele și membrii lor și documentația tehnică și manualele privind înființarea și evaluarea rețelelor și a membrilor lor. Comisia poate oferi rețelelor și membrilor lor mijloace și instrumente de comunicare specifice. Ar trebui să se organizeze conferințe și reuniuni ale experților, pentru a permite organizarea de dezbateri științifice și tehnice între rețele.

(14) Datele cu caracter personal legate de înființarea și de evaluarea rețelelor ar trebui să fie prelucrate, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.

(15) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 16 din Directiva 2011/24/UE,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...