Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 468/2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17)
Număr celex: 32014R0017

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 15 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6) și articolul 132,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în special articolul 4 alineatul (3), articolul 6 și articolul 33 alineatul (2),

având în vedere Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul Mecanismului unic de supraveghere,

având în vedere consultarea publică și analiza desfășurate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere și în consultare cu autoritățile naționale competente,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (denumit în continuare "Regulamentul privind MUS") instituie Mecanismul unic de supraveghere (MUS) compus din Banca Centrală Europeană (BCE) și autoritățile naționale competente (ANC) din statele membre participante.

(2) În temeiul articolului 6 din Regulamentul privind MUS, BCE are competența exclusivă să exercite atribuțiile microprudențiale conferite acesteia prin articolul 4 din acel regulament cu privire la instituțiile de credit cu sediul în statele membre participante. BCE este responsabilă cu funcționarea eficace și coerentă a MUS și cu monitorizarea funcționării sistemului, în baza responsabilităților și procedurilor stabilite în articolul 6 din Regulamentul privind MUS.

(3) Dacă este cazul și fără a aduce atingere responsabilității și răspunderii BCE pentru atribuțiile care îi sunt conferite prin Regulamentul privind MUS, ANC sunt responsabile să sprijine BCE, în condițiile stabilite în Regulamentul privind MUS și în prezentul regulament, prin pregătirea și punerea în aplicare a oricăror acte referitoare la atribuțiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul privind MUS cu privire la toate instituțiile de credit, inclusiv să acorde asistență în activitățile de verificare. În acest scop, ANC ar trebui să urmeze instrucțiunile furnizate de BCE în îndeplinirea atribuțiilor menționate la articolul 4 din Regulamentul privind MUS.

(4) BCE, ANC și autoritățile naționale desemnate (AND) trebuie să îndeplinească atribuțiile macroprudențiale prevăzute la articolul 5 din Regulamentul privind MUS și să urmeze procedurile de coordonare prevăzute în acel regulament, în prezentul regulament și în legislația relevantă a Uniunii, fără a aduce atingere rolului Eurosistemului și al Comitetului european pentru risc sistemic.

(5) În cadrul MUS, responsabilitățile de supraveghere corespunzătoare ale BCE și ale ANC sunt alocate pe baza caracterului semnificativ al entităților care intră în domeniul de aplicare al MUS. Prezentul regulament stabilește, în special, metodologia specifică de evaluare a acestui caracter semnificativ, în conformitate cu articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul privind MUS. BCE are competență de supraveghere directă pentru instituțiile de credit, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte cu sediul în statele membre participante și sucursalele din state membre participante care aparțin instituțiilor de credit cu sediul în state membre neparticipante care sunt semnificative. ANC sunt responsabile cu supravegherea directă a entităților care sunt mai puțin semnificative, fără a aduce atingere prerogativei BCE de a decide, în cazuri specifice, să supravegheze direct aceste entități, atunci când este necesar pentru aplicarea consecventă a standardelor de supraveghere.

(6) Pentru a ține cont de evoluțiile recente ale legislației Uniunii în domeniul sancțiunilor și de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la principiul separării fazei de investigare de cea a luării deciziilor, BCE va înființa o unitate independentă de investigare care să investigheze în mod autonom încălcările normelor și deciziilor în materie de supraveghere.

(7) Articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul privind MUS precizează că BCE trebuie, în consultare cu ANC și pe baza unei propuneri din partea Consiliului de supraveghere, să adopte și să publice cadrul de organizare a modalităților practice de cooperare între BCE și ANC în cadrul MUS.

(8) Articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul privind MUS precizează că BCE trebuie să publice, prin intermediul unor regulamente și decizii, modalitățile operaționale detaliate de punere în aplicare a atribuțiilor care îi sunt conferite prin acel regulament. Prezentul regulament cuprinde dispozițiile de punere în aplicare a articolul 33 alineatul (2) referitoare la cooperarea dintre BCE și ANC în cadrul MUS.

(9) Ca urmare, prezentul regulament dezvoltă și detaliază procedurile de cooperare prevăzute în Regulamentul privind MUS între BCE și ANC în cadrul MUS, precum și, după caz, cu autoritățile naționale desemnate, asigurând astfel funcționarea eficace și coerentă a MUS.

(10) BCE acordă o importanță deosebită evaluării cuprinzătoare a instituțiilor de credit, inclusiv din perspectiva bilanțului, pe care trebuie să o desfășoare înainte de preluarea atribuțiilor care i-au fost conferite. Aceasta se extinde asupra oricăror state membre care aderă la zona euro și, prin urmare, aderă la MUS după data de începere a supravegherii în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul privind MUS.

(11) Pentru buna funcționare a MUS este esențial să existe o cooperare deplină între BCE și ANC și ca acestea să facă schimb de toate informațiile care pot avea impact asupra atribuțiilor corespunzătoare ale acestora, în special toate informațiile de care dispun ANC cu privire la procedurile care pot avea un impact asupra siguranței și solidității unei entități supravegheate sau care interacționează cu procedurile de supraveghere în raport cu aceste entități,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...