Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici

Modificări (3), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în anul 2003 funcționarilor publici din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

Art. 2. -

(1) Din fondurile bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale ordonatorii principali de credite repartizează pentru aparatul propriu și pentru unitățile subordonate sumele destinate cheltuielilor cu salariile, în vederea realizării atribuțiilor autorității sau instituției publice.

(2) Gestiunea sistemului de salarizare a funcționarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Monitorizarea și controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcționarilor publici se realizează de către Ministerul Administrației Publice prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Finanțelor Publice, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor instituții, cu excepția autorităților prevăzute la art. 101 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Elementele sistemului de salarizare

Art. 4. -

(1) Sistemul de salarizare a funcționarilor publici, stabilit conform prezentei ordonanțe de urgență, are în vedere următoarele: Jurisprudență (1)

a) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor funcționarilor publici; Jurisprudență (1)

b) crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare pe categorii, clase și grade;

c) salarizarea funcționarilor publici în raport cu activitatea depusă și cu importanța acesteia.

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi. Salarii de bază

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Salariile de bază se stabilesc în mod diferențiat, avându-se în vedere realizarea unei ierarhii juste și motivate în sistem de carieră, în raport cu natura competențelor, cu activitatea desfășurată și cu importanța ei, corespunzător cerințelor categoriei, clasei și gradului funcției publice.

(2) În cadrul fiecărei categorii salariile de bază se diferențiază pe 3 clase, iar în cadrul acestora pe 3 grade, astfel încât să se asigure posibilitatea diferențierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane și cu experiența acesteia în activitate.

(3) În cadrul fiecărei clase diferențierea salariilor de bază se face pe un număr de 3 grade, asigurându-se diferențierea salariilor de bază individuale atât în raport cu condițiile prevăzute de lege pentru avansarea în grad, cât și cu calitățile personale dovedite în activitate.

(4) Pentru funcțiile cu același nivel de studii, specifice diferitelor domenii de activitate bugetară, salariile de bază se diferențiază în raport cu răspunderea și importanța socială a domeniului de activitate, cu prioritățile de dezvoltare sau de creștere a calității serviciilor în anumite domenii, precum și cu necesitățile de atragere a personalului de specialitate spre anumite activități.

(5) Salariile de bază se diferențiază și în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau la nivel local.

(6) Funcționarii publici care ocupă funcții publice specifice, aprobate potrivit legii, sunt salarizați prin asimilare cu funcțiile publice prevăzute în anexele la prezenta ordonanță de urgență. Stabilirea asimilării salarizării funcționarilor publici care ocupă funcții publice specifice se face în raport cu categoria, clasa și gradul funcției publice respective, prin ordin sau dispoziție a conducătorului autorității sau instituției publice.

Art. 6. -

(1) Salariile de bază și indemnizațiile de conducere pentru funcțiile publice din aparatul Administrației Prezidențiale, Parlamentului, Guvernului, Curții Supreme de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Avocatului Poporului, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Consiliului Național al Audiovizualului sunt prevăzute în anexa nr. I.

(2) Salariile de bază și indemnizațiile de conducere pentru funcțiile publice din aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecției Muncii, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt prevăzute în anexa nr. II.

(3) Salariile de bază și indemnizațiile de conducere pentru funcțiile publice din aparatul propriu al prefecturilor, al instituțiilor subordonate autorităților sau instituțiilor publice centrale, al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, inspectoratelor teritoriale de muncă, caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, al caselor județene de pensii și a municipiului București, al agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București, precum și din aparatul propriu al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București sunt prevăzute în anexa nr. III.

(4) Salariile de bază și indemnizațiile de conducere pentru funcțiile publice din aparatul propriu al consiliilor locale și al instituțiilor din subordinea consiliilor județene sau consiliilor locale sunt prevăzute în anexa nr. IV.

Art. 7. -

(1) Pentru funcționarii publici care ocupă o funcție de conducere salariul de bază este cel corespunzător funcției de execuție în care acesta este încadrat, la care se adaugă o indemnizație de conducere, care face parte din salariul de bază și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere, cu mărimea compartimentului condus, precum și cu ponderea activității de conducere față de cea de execuție.

(2) Indemnizația de conducere se stabilește la încadrarea în funcție de către ordonatorul de credite și este stabilită în procent fix din salariul de bază corespunzător funcției de execuție, cu excepția funcțiilor publice de conducere prevăzute în anexele nr. I-IV, ale căror salarii de bază cuprind și indemnizația de conducere.

(3) Indemnizația de conducere se acordă și funcționarilor publici care conduc sau coordonează programe/proiecte, pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituției, stabilită de ordonatorul de credite, în raport de complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 8. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul total al funcționarilor publici, prevăzut în statul de funcții, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda funcționarilor publici încadrați pe funcții de execuție în proporție de două treimi din numărul total stabilit în condițiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unități bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit și în proporțiile stabilite pentru funcțiile de execuție să se facă la nivelul unităților respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitățile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Funcționarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc în fiecare an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în perioada anterioară.

(3) Pot beneficia de salarii de merit funcționarii publici care nu au fost sancționați disciplinar. Ordonatorii de credite pot stabili, cu avizul consultativ al comisiei paritare, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit.

(4) Pentru funcționarii publici nou-angajați salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(5) Funcționarii publici debutanți nu pot beneficia de salariu de merit pe perioada respectivă.

Art. 9. -

(1) Încadrarea pe o funcție publică de execuție sau de conducere, precum și avansarea în grad, clasă sau categorie, după caz, se fac potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază fiind cele din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadrați funcționari publici și care devin temporar vacante, potrivit legii, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, alte persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de fișa postului. Jurisprudență (1)

(3) Promovarea în condițiile legii a persoanelor încadrate pe funcția de debutant, precum și a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

(4) Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă durată, care, la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, se încadrează pe funcția și categoria corespunzătoare studiilor absolvite, la clasa și gradul care să asigure o creștere de până la 20% a salariului de bază avut. Modificări (1)

(5) Posturile vacante aferente funcțiilor publice pot fi transformate în posturi de nivel inferior cu avizul Ministerului Administrației Publice, prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici, și al Ministerului Finanțelor Publice. Fac excepție de la aviz autoritățile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

CAPITOLUL III Sporuri

Art. 10. -

(1) Funcționarii publici salarizați potrivit prezentei ordonanțe de urgență beneficiază, la funcția de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranșe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă.

Art. 11. -

Funcționarii publici care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal lunar de lucru.

Art. 12. -

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcționarii publici încadrați în funcții de execuție se vor plăti cu un spor din salariul de bază, astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea funcționarului public, în condițiile în care orele nu au fost plătite.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de șeful ierarhic, fără a se depăși 120 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite și cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanților funcționarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 13. -

Funcționarii publici care posedă titlul științific de "doctor" beneficiază de un spor pentru titlul științific de 15% din salariul de bază, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv.

Art. 14. - Jurisprudență (5)

(1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sporul de confidențialitate prevăzut de reglementările în vigoare se acordă numai pentru personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Ministerului Afacerilor Externe și Departamentului de Comerț Exterior. Modificări (1)

(2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidențialitate, în limitele prevăzute de lege și condițiile de acordare se stabilesc, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL IV Premii

Art. 15. -

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinație. Premiile se pot acorda în cursul anului funcționarilor publici care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice prevăzute în bugetul aprobat, pentru funcționarii publici din aparatul propriu și din unitățile subordonate, fără a depăși valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanților funcționarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 16. -

(1) Pentru activitatea desfășurată funcționarii publici beneficiază de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază, realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru funcționarii publici care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare, realizate în perioada în care au desfășurat activitate, raportată la perioada întregului an.

(3) Plata premiului anual se va face pentru toți funcționarii publici salarizați potrivit prezentei ordonanțe de urgență, începând cu luna ianuarie a anului următor.

(4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul funcționarilor publici care în cursul anului au fost sancționați disciplinar.

Art. 17. -

Autoritățile și instituțiile publice care, potrivit legii, au dreptul să procedeze la confiscarea și valorificarea de bunuri sau să aplice și să încaseze penalități pot constitui un fond de stimulare a funcționarilor publici în limitele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă și condițiile de utilizare a fondului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Stabilirea stimulentelor individuale se va face cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanților funcționarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

CAPITOLUL V Alte drepturi

Art. 18. -

Pe perioada în care funcționarii publici sunt trimiși în delegare în alte localități decât cea în care își desfășoară activitatea, autoritățile sau instituțiile publice le acordă indemnizații de delegare și le decontează cheltuielile de transport și de cazare, în condițiile stabilite pentru personalul din instituțiile publice.

Art. 19. -

(1) Funcționarii publici numiți temporar într-o funcție publică de conducere pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice primesc pe lângă salariul de bază al funcției de execuție în care sunt încadrați și indemnizația corespunzătoare funcției publice de conducere pe care o preiau.

(2) Funcționarii publici pot fi numiți temporar într-o funcție publică de conducere, potrivit alin. (1), numai până la ocuparea acesteia prin concurs, potrivit legii.

(3) Prevederile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, persoanelor angajate cu contract individual de muncă potrivit art. 9 alin. (2).

Art. 20. -

(1) Pe durata delegării, detașării sau trecerii temporare într-o altă activitate funcționarii publici în cauză își păstrează funcția, clasa și gradul avute anterior.

(2) Când detașarea sau trecerea temporară în altă activitate se face pe o funcție publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, funcționarii publici detașați sau trecuți temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în condițiile prevăzute de lege.

(3) Pe perioada detașării sau trecerii temporare în altă activitate funcționarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) și (2), și celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau instituția publică respectivă.

(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare în altă activitate se suportă de către autoritatea, instituția publică sau unitatea unde funcționarul public respectiv își desfășoară activitatea.

Art. 21. -

(1) Funcționarul public mutat, în cadrul aceleiași autorități, instituții publice sau unități, în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru bunurile din gospodăria sa;

b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază net din ultima lună;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuințe de serviciu, în condițiile legii.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și funcționarii publici care solicită să fie transferați în altă unitate situată într-o localitate diferită decât cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această mențiune.

(4) Plata drepturilor respective se suportă de către autoritatea sau instituția publică la care se face transferul.

Art. 22. -

(1) La încadrarea într-o autoritate, instituție publică sau unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor funcționarii publici beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcției de debutant în care urmează să fie încadrați.

(2) Indemnizația de instalare poate fi egală cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face cu mare greutate. Lista localităților respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice, după consultarea organizațiilor sindicale din administrația publică.

(3) Funcționarii publici care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...