Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere

Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (3), Derogări (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 februarie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Gospodărirea, protecția, punerea în valoare, dezvoltarea durabilă a zonei costiere și, unde este posibil, restaurarea acesteia reprezintă acțiuni de interes general, având în vedere varietatea resurselor naturale, comerciale, ecologice, industriale și estetice, de valoare imediată și potențială pentru bunăstarea prezentă și viitoare a națiunii, pe care aceasta le deține.

(2) Gospodărirea integrată a zonei costiere se supune dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și prevederilor din convențiile internaționale la care România este parte. Jurisprudență (1)

(3) Sunt, de asemenea, supuse dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și altor reglementări specifice amenajările care au legătură cu zona costieră și care, direct sau indirect, produc modificări temporare ori definitive asupra calității mediului costier.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Prezenta ordonanță de urgență are ca scop:

a) stabilirea zonei costiere și a măsurilor ce se impun pentru asigurarea integrității acesteia;

b) garantarea utilizării publice a zonei costiere românești, cu excepția situațiilor privind siguranța națională;

c) reglementarea utilizării durabile a zonei costiere pe baza principiilor care asigură protecția mediului, peisajului, moștenirii culturale, istorice și arheologice;

d) reconstrucția și conservarea zonei costiere prin adoptarea de măsuri adecvate;

e) integrarea în cadrul zonei costiere a politicilor de mediu în politicile sectoriale privind agricultura și silvicultura, energia, resursele minerale, industria, turismul, pescuitul și acvacultura marină, transporturile și dezvoltarea zonelor locuite, precum și a politicilor de gospodărire a apelor;

f) asigurarea accesului publicului la informație și a participării acestuia la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi integrate a zonei costiere românești.

Art. 3. -

Protecția zonei costiere presupune apărarea integrității și a scopurilor generale de utilizare ale acesteia, conservarea trăsăturilor și elementelor sale naturale și prevenirea efectelor negative generate de lucrările și instalațiile existente sau care urmează a fi executate.

Art. 4. -

Termenii folosiți în prezenta ordonanță de urgență au semnificația stabilită în anexa nr. 1.

Art. 5. -

(1) Gospodărirea integrată a zonei costiere și dezvoltarea sa durabilă se bazează pe respectarea principiilor generale și specifice.

(2) Principiile generale sunt următoarele:

a) principiul dezvoltării durabile: gospodărirea integrată a zonei costiere trebuie realizată astfel încât să satisfacă atât necesitățile generațiilor prezente, cât și ale celor viitoare, toate cu garantarea menținerii caracteristicilor ecologice esențiale și a diversității biologice, peisagistice și culturale;

b) principiul prevenirii: activitățile economice din zona costieră se vor desfășura numai în baza unui act tehnico-juridic emis de autoritățile competente, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în scopul împiedicării degradării condițiilor ambientale, bunurilor naturale, a ecosistemelor acvatice și a condițiilor de viață a locuitorilor;

c) principiul precauției: în lipsa certitudinilor științifice autoritățile competente vor interzice sau vor autoriza temporar, până la întocmirea studiilor, activitățile ce ar putea avea drept consecință producerea de pagube majore sau ireversibile în zonele de coastă;

d) principiul previziunii: previziunea trebuie făcută avându-se în vedere în special schimbările și tendințele pe termen scurt și lung în materie de meteorologie și oceanografie;

e) principiul restaurării: bunurile naturale degradate vor face obiectul unei restabiliri și restaurări în vederea regenerării ecosistemelor naturale;

f) principiul "poluatorul plătește": degradările mediului din zona costieră fac obiectul unei remedieri din partea celor care le-au cauzat;

g) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici în domeniul mediului pentru atingerea unui nivel general ridicat de protecție a mediului din zona costieră;

h) principiul asigurării accesului publicului la informația de mediu și a participării la luarea deciziilor;

i) principiul cooperării internaționale pentru a asigura gestionarea și protecția zonei costiere.

(3) Principiile specifice sunt următoarele:

a) resursele minerale și biologice marine și terestre din zona costieră vor fi utilizate durabil și gestionate ținându-se cont de fragilitatea ecosistemelor;

b) amenajarea în profunzime a teritoriului, ceea ce presupune favorizarea prin programele de amenajare și dezvoltare a amenajărilor din spatele zonei costiere, atât pentru construcții, cât și pentru infrastructuri - transporturi, circulație -, în vederea evitării concentrării de activități pe fâșia de teritoriu din vecinătatea imediată a mării;

c) protecția ariilor fragile ale ecosistemelor, habitatelor și speciilor protejate și periclitate;

d) compatibilitatea dintre diverși utilizatori din zona costieră, ceea ce se realizează printr-o zonare adecvată în planurile de amenajare, care să permită exercitarea de activități compatibile sau separarea celor care sunt incompatibile;

e) acordarea de priorități activităților care depind de zona costieră, în special turismului;

f) asigurarea accesului liber la mare.

(4) Principiile generale și specifice enunțate vor fi avute în vedere atât în momentul elaborării planurilor și programelor de acțiune, cât și cu ocazia adoptării de decizii de orice natură în domeniul care face obiectul prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Litoralul și aria maximă costieră aparțin domeniului public al statului și includ:

a) zona dintre limita minimă și maximă de înaintare a valurilor în cazul celor mai puternice furtuni înregistrate.

Această zonă include toate porțiunile de țărm inundate periodic prin acțiunea valurilor;

b) zona de depozite neconsolidate, formate din nisip, pietriș și roci, incluzând și dunele, indiferent dacă sunt sau nu acoperite cu vegetație, formate prin acțiunea mării, vânturilor dinspre mare sau altor cauze naturale sau artificiale.

(2) De asemenea, aparțin domeniului public al statului:

a) depozitele sedimentare la linia țărmului sau formate prin retragerea mării, indiferent de cauze;

b) avansarea uscatului, cauzată direct sau indirect de orice fel de lucrare costieră;

c) uscatul invadat de mare, din orice cauză, devenind o parte a fundului mării;

d) falezele care sunt în contact cu marea sau cu proprietatea publică a statului până la 10 m în spatele crestei falezei;

e) uscatul, delimitat la punctele anterioare, care din orice cauză a pierdut calitatea sa de plajă sau faleză;

f) insulele formate în marea interioară/teritorială;

g) lucrările și instalațiile situate în zona costieră, care constituie asemenea bunuri;

h) lucrările și instalațiile de semnalizare ce constituie bunuri aparținând proprietății publice a statului, precum și uscatul aferent funcționării acestora;

i) incintele portuare și lucrările de protecție a acestora.

(3) Marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice exclusive și ale platoului continental aparțin proprietății publice a statului, iar gospodărirea acestora se integrează în gospodărirea de ansamblu a zonei costiere.

Art. 7. -

(1) Pe domeniul public al statului din zona costieră se recunoaște numai dreptul de exploatare sau utilizare. Nici un drept privat nu se poate opune proprietății publice din zona costieră.

(2) Guvernul este împuternicit să verifice, prin autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și gospodărirea apelor, statutul legal al proprietății în zona costieră și să acționeze în consecință pentru respectarea dreptului proprietății publice.

(3) Orice hotărâre sau decizie a autorităților publice locale care încalcă prevederile alin. (1) și (2) este nulă de drept.

Art. 8. -

(1) Stabilirea regimului de folosire a zonei costiere este un drept exclusiv al Guvernului și se exercită prin autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și gospodărirea apelor, care va elabora norme și metodologii specifice. Zonele portuare, zonele militare și de securitate sunt supuse atât prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, cât și celor specifice. Jurisprudență (1)

(2) Desfășurarea în zona costieră a activităților cu impact asupra mediului se va face în baza actelor tehnico-juridice emise conform legii. La elaborarea avizelor/acordurilor și autorizațiilor pentru evacuarea în mediul marin de deșeuri conținând substanțe și materiale din grupa celor precizate în anexa nr. 2 se va ține cont de factorii menționați în anexa nr. 3.

(3) Evacuarea substanțelor și materialelor precizate în anexa nr. 2 se restricționează ținându-se cont de:

a) concentrația limită admisă a substanțelor și materialelor avută la evacuare;

b) cantitatea maximă admisă, ținând cont de încărcare și debit, a substanțelor și materialelor pe o perioadă de un an sau o perioadă de timp limitată.

Art. 9. -

(1) Delimitarea domeniului public al statului definit la art. 6 se va realiza în baza metodologiei elaborate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și gospodărirea apelor și aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

(2) La delimitarea domeniului public în zona costieră, atât în zona marină, cât și în cea terestră, se va ține cont de asigurarea echilibrului mediului, de necesitățile locale specifice, de natura economică a colectivităților locale, precum și de statutul Deltei Dunării ca rezervație a biosferei.

(3) Pentru delimitarea domeniului public în zona costieră, Guvernul, prin autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și gospodărirea apelor poate să execute sau să autorizeze, inclusiv pe proprietatea privată, lucrări pentru colectarea datelor necesare delimitării pe uscat a proprietății publice în zona costieră, în condițiile legii.

(4) În cazul în care prin exercitarea acțiunilor prevăzute la alin. (3) proprietatea privată este afectată, deținătorul proprietății acesteia are dreptul la despăgubiri potrivit legii. Fondurile pentru aceste despăgubiri se asigură din alocații bugetare.

(5) Dacă configurația proprietății publice în zona costieră se va modifica ulterior, indiferent din ce cauză, noile delimitări vor fi stabilite conform prevederilor alin. (1)-(3).

(6) În scopul delimitării zonei costiere și stabilirii măsurilor pentru protecția mediului zonei costiere, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și gospodărirea apelor și autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentație și păduri, cu consultarea autorităților administrației publice locale și a Statului Major al Forțelor Navale, vor clasifica zona costieră în zone funcționale, pe baza unor criterii omogene de utilizare și de gestiune a spațiului.

(7) Delimitarea zonei costiere se va realiza potrivit planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, prin grija autorităților publice locale.

(8) Autoritățile administrației publice locale și administratorul proprietății publice a statului din zona costieră pot executa lucrări pentru a preveni/repara pagubele cauzate de acțiunea mării.

Art. 10. -

Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și gospodărirea apelor, cu sprijinul autorităților publice locale, va efectua o inventariere a componentelor mediului în zona costieră. Datele și informațiile obținute vor fi actualizate anual și vor fi ținute la dispoziția publicului, în condițiile legii.

CAPITOLUL II Regimul de folosire a zonei costiere proprietate publică

SECȚIUNEA 1 Regimul de folosire liberă, de servituți și de expropriere

Art. 11. -

(1) Utilizarea zonei costiere aflate în proprietatea publică a statului se va face în mod liber pentru îmbăiere și plajă, plimbare, sporturi nautice, pescuit sportiv și recreativ, navigație, în cazurile în care acestea nu necesită lucrări și/sau instalații de orice fel.

(2) Utilizările zonei costiere pentru activități care implică pericole, obținerea de profit sau care necesită lucrări și instalații sunt permise numai în limitele prezentei ordonanțe de urgență sau ale unor legi speciale.

(3) Administrația publică locală și autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și gospodărirea apelor pot limita sau interzice circulația publicului în zona costieră, în anumite perioade sau în anumite zone vulnerabile din punct de vedere al protecției mediului.

Art. 12. -

Pentru protecția unor zone de mare valoare ecologică sau peisagistică ori a zonelor de habitat al speciilor protejate, precum și pentru asigurarea accesului liber la țărm pot fi expropriate cu justă și prealabilă despăgubire terenuri și clădiri, în condițiile legii.

Art. 13. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și gospodărirea apelor poate administra terenurile proprietate publică a statului situate în zona costieră, plajele, cheiurile și zonele de îmbăiere, în condițiile legii.

(2) Autoritatea publică centrală pentru lucrări publice, transporturi și locuință poate administra zonele libere, în condițiile legii.

(3) Autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentație și păduri poate concesiona terenurile proprietate publică și privată a statului și fondul forestier proprietate publică a statului, aflate în administrarea sa, situate în zona costieră, în condițiile legii.

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) bunurile aparținând domeniului public, aflate în porturi delimitate în conformitate cu legislația în vigoare.

(5) Acordarea concesiunilor se va putea face numai în cazul în care nu sunt afectate interesele apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale sau drepturile existente. Acordarea concesiunilor pentru interesul apărării naționale, protecției țărmului sau pentru alte cazuri bine justificate care afectează terți se va face prin plata unei juste despăgubiri în condițiile legii.

(6) Concesionarul plajelor utilizate în scop turistic și al zonelor de îmbăiere se poate asocia cu agenți economici având ca profil de activitate agrementul sau alimentația publică, pentru desfășurarea unor activități sezoniere pe plajă sau în zona de îmbăiere, cu acordul concedentului zonelor costiere și cu avizul autorității publice centrale pentru turism. Acești agenți economici pot ocupa zona costieră proprietate publică cu instalații demontabile care: Modificări (1)

a) necesită fundații punctuale și nu depășesc nivelul solului;

b) sunt constituite din prefabricate, module și nu necesită turnarea de betoane sau de materiale de construcție similare;

c) sunt asamblate și dezasamblate în mod secvențial, fără a necesita demolări.

(7) Valabilitatea actului tehnico-juridic emis pentru astfel de instalații nu va putea depăși un an. După expirarea acestui termen deținătorul actului tehnico-juridic are dreptul și obligația de a solicita un nou act tehnico-juridic. În cazul în care cererea sa este respinsă motivat sau nu depune cerere, deținătorul are obligația de a demonta instalațiile în termenul prevăzut în actul respectiv și de a reface caracteristica arealului. Modificări (1)

(8) Când utilizarea zonei costiere aflate în proprietate publică poate afecta sănătatea populației sau proprietatea privată, concedentul are dreptul să ceară utilizatorilor garanții financiare, în scopul prevenirii aspectelor negative și al acordării de compensații bănești în beneficiul celor afectați. Modul de stabilire a cuantumului garanțiilor financiare va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(9) Cei îndreptățiți prin autorizare/concesionare să desfășoare activități în zona costieră proprietate publică sunt obligați să informeze concedentul asupra oricărui incident ce poate afecta în sens negativ proprietatea publică.

(10) În cazul furtunilor, prăbușirii falezelor, altor dezastre naturale sau al altor situații de forță majoră, autoritățile administrației publice locale și concesionarul vor lua măsurile necesare pentru evitarea prejudiciilor, fără a se considera o încălcare a drepturilor proprietății publice.

Art. 14. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...