Parlamentul României

Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României

Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 noiembrie 2007
Formă aplicabilă de la 05 mai 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege constituie cadrul general privind condițiile în care forțele armate străine pot intra, staționa, desfășura operațiuni sau tranzita teritoriul României.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică în măsura în care tratatele ratificate de Parlamentul României nu dispun altfel.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, următoarele expresii se definesc după cum urmează:

a) forță armată străină înseamnă forța și componenta civilă, cu produsele militare, echipamentele și materialele din înzestrare, precum și cele pentru asigurarea sprijinului acestora, care aparțin unui stat străin sau care sunt sub comanda unei organizații internaționale, aflate pe teritoriul României pentru îndeplinirea unor misiuni oficiale;

b) forță înseamnă personalul militar aparținând armatei unui stat străin sau care este sub comanda unei organizații internaționale, aflat pe teritoriul României în legătură cu îndatoririle oficiale;

c) componentă civilă înseamnă personalul civil angajat de partea trimițătoare în folosul forței; nu fac parte din această categorie persoanele fără cetățenie, cetățenii români, precum și cetățenii străini rezidenți permanent în România;

d) parte trimițătoare înseamnă statul căruia îi aparține forța armată străină sau organizația internațională sub egida căreia aceasta acționează;

e) autorități militare ale părții trimițătoare înseamnă structurile sau persoanele părții trimițătoare care sunt împuternicite să aplice legile și reglementările acesteia cu privire la membrii forței armate străine;

f) tranzit înseamnă trecerea forței armate străine dintr-o țară în alta prin teritoriul României, fără alte staționări decât cele necesare acestei activități;

g) operațiuni înseamnă operații militare, exerciții, activități de instruire și ceremoniale;

h) înțelegeri tehnice înseamnă documentele bi- sau multilaterale care, fără a crea sau modifica raporturi juridice de drept internațional public, stabilesc condițiile concrete în care forțele armate străine intră, staționează, desfășoară operațiuni sau tranzitează teritoriul României. Modificări (1)

CAPITOLUL II Aprobarea intrării forțelor armate străine pe teritoriul României

Art. 3. - Modificări (1)

Înființarea pe teritoriul României a unor comandamente ori baze militare străine sau reprezentanțe militare ale unor organizații internaționale se face cu aprobarea Parlamentului.

Art. 4. -

(1) Intrarea și staționarea forțelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului național de către acestea, în scopul pregătirii și/sau desfășurării de operații militare, potrivit angajamentelor asumate de România prin tratate internaționale, se aprobă de către Președintele României la propunerea prim-ministrului, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Președintele României informează Parlamentul despre decizie, în termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar dacă Parlamentul este în vacanță, de la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, după caz.

(2) În situația în care activitățile prevăzute la alin. (1) nu se execută în baza prevederilor unor tratate internaționale la care România este parte, Președintele României solicită încuviințarea Parlamentului.

(3) Guvernul informează președinții celor două Camere ale Parlamentului despre situația forțelor armate străine aflate pe teritoriul României, semestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 5. -

(1) Intrarea și staționarea forțelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului național de către acestea, în scopul desfășurării de operațiuni, altele decât cele prevăzute la art. 4, se aprobă de:

a) ministrul apărării naționale, la propunerea șefului Statului Major General, pentru forțele armate aparținând statelor membre NATO și Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu, precum și tranzitul exclusiv al echipamentelor, materialelor și tehnicii militare;

b) Președintele României, la propunerea ministrului apărării naționale, pentru alte situații decât cele prevăzute la lit. a).

(2) Ministrul apărării naționale informează trimestrial Consiliul Suprem de Apărare a Țării despre aprobările date.

Art. 6. -

Tranzitul aeronavelor și navelor aparținând forțelor armate străine sau care prestează servicii pentru acestea se desfășoară în condițiile stabilite prin înțelegeri tehnice și reglementări specifice traficului aerian și naval.

Art. 7. -

(1) Ministerul Apărării Naționale colaborează cu alte autorități publice cu privire la activitățile legate de intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine.

(2) Colaborarea prevăzută la alin. (1) presupune informarea autorităților publice despre acțiunile respective și convenirea cu acestea a unor activități comune.

Art. 8. -

(1) Condițiile concrete în care forțele armate străine intră, staționează, desfășoară operațiuni sau tranzitează teritoriul României, inclusiv aspectele de reciprocitate prevăzute de prezenta lege, se stabilesc prin înțelegeri tehnice încheiate de către Ministerul Apărării Naționale cu reprezentanții autorizați ai părții trimițătoare. Modificări (1)

(2) Procedura încheierii înțelegerilor tehnice prevăzute la alin. (1) este stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(3) La stabilirea condițiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Apărării Naționale va urmări respectarea obligațiilor asumate de România prin tratate și, în măsura în care acestea nu dispun altfel, prevederile legii române.

(4) În situația în care operațiunile desfășurate de forțele armate străine nu se execută în baza unor tratate internaționale, condițiile prevăzute la alin. (1) nu pot excede limitărilor stabilite prin prezenta lege și, dacă este cazul, prevederilor stabilite prin alte acte normative incidente în materie.

CAPITOLUL III Comisia interministerială pentru legătura cu forțele armate străine

Art. 9. -

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei legi și a tratatelor referitoare la statutul forțelor armate străine pe teritoriul României se înființează Comisia interministerială pentru legătura cu forțele armate străine, denumită în continuare Comisia.

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comisia este formată din reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Economiei și Ministerul Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne și ai altor instituții publice, după caz.

(2) Comisia are un secretariat tehnic permanent la Ministerul Apărării Naționale.

(3) Președinția Comisiei este asigurată de un secretar de stat din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

(4) Modul de organizare și funcționare a Comisiei se stabilește prin hotărâre a Guvernului*).

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 806/2009 privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru legătura cu forțele armate străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009.

Art. 11. -

Comisia are următoarele atribuții principale:

a) asigură coordonarea activității autorităților publice române în soluționarea tuturor aspectelor practice ivite în relațiile cu forțele armate străine aflate pe teritoriul României;

b) la cerere, asigură consultanță pentru încheierea înțelegerilor tehnice;

c) soluționează pe cale amiabilă, prin intermediul secretariatului tehnic permanent, potrivit legii, cererile de despăgubire pentru daunele cauzate de către membrii forței armate străine;

d) propune, dacă este cazul, inițierea unor acte normative în domeniu.

CAPITOLUL IV Intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României

SECȚIUNEA 1 Condiții referitoare la intrarea sau ieșirea din România

Art. 12. -

(1) Intrarea sau ieșirea din România a membrilor forței armatei străine este permisă în condițiile prevăzute de legislația română privitoare la regimul străinilor și de înțelegerile în vigoare între România și alte state, în privința regimului călătoriilor cetățenilor. Solicitările de viză de intrare în România pentru membrii forțelor armate străine ce urmează a desfășura operațiuni sau tranzita teritoriul României vor fi soluționate în regim de prioritate și gratuitate de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statului român în străinătate, după informarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe. Pe durata desfășurării de operațiuni, membrii forțelor armate străine pot fi exceptați de la aplicarea reglementărilor referitoare la înregistrarea străinilor, pe bază de reciprocitate.

(2) În condiții de reciprocitate, unitățile și subunitățile forței armate străine, precum și mijloacele de transport ale acesteia fac obiectul unui control sumar la frontieră, în condițiile legii. Ministerul Apărării Naționale va comunica, în timp util, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Direcția Generală a Vămilor, datele despre sosirea acestora.

(3) Membrii forței armate străine și bunurile acestora, inclusiv mijloacele de transport, intră în România prin punctele pentru trecerea frontierei deschise traficului internațional, stabilite și comunicate din timp de către autoritățile române competente.

(4) Trecerea frontierei de stat a României se poate face și prin alte locuri, în condiții stabilite prin acorduri și înțelegeri tehnice între România și statele vecine, precum și prin aeroporturile care nu operează în regim de trafic internațional, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne și a Direcției Generale a Vămilor, la solicitarea scrisă a Ministerului Apărării Naționale.

(5) În condiții de reciprocitate, la intrarea și ieșirea în/din România a forțelor armate străine, formalitățile vamale se îndeplinesc în procedură simplificată, stabilită prin ordin al conducătorului Direcției Generale a Vămilor.

(6) La trecerea frontierei de stat a României, ținuta militară este obligatorie pentru unitățile și subunitățile forței.

(7) Pe timpul desfășurării activităților în România, membrii forței pot purta și ținută civilă, în aceleași condiții ca și militarii români.

Art. 13. -

(1) Membrii forței intră în România pe baza unui document de trecere a frontierei de stat acceptat de statul român și a ordinului de deplasare individual sau colectiv care să certifice statutul acestora.

(2) Componenta civilă, în funcție de cetățenia fiecărei persoane în parte, intră în România pe baza unui document de trecere a frontierei de stat, acceptat de statul român.

(3) Membrii forței armate străine se legitimează pe teritoriul României cu documentele pe baza cărora au fost îndreptățiți să treacă frontiera de stat.

(4) În cazul staționării pe perioade mai mari de 60 de zile, membrilor forței armate străine li se eliberează, de către Ministerul Apărării Naționale, cărți de identitate speciale. Formatul și condițiile de eliberare a acestora sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. -

(1) Echipamentele, materialele, mijloacele de transport, precum și alte bunuri mobile necesare pentru uzul forței armate străine pot fi scutite de la plata drepturilor de import, pe bază de reciprocitate.

(2) Pentru mărfurile introduse în regim vamal de admitere temporară și care nu mai sunt exportate din România, reprezentantul forței armate străine va depune la autoritatea vamală documentele pentru plasarea acestora sub regimul de punere în liberă circulație.

(3) Orice alte bunuri, în afara celor destinate uzului exclusiv al forței armate străine, sunt supuse regimului vamal aplicabil persoanelor fizice, atât la introducerea, cât și la scoaterea acestora din România.

SECȚIUNEA a 2-a Autovehicule, nave și aeronave

Art. 15. -

(1) Autovehiculele militare ale părții trimițătoare pot trece frontiera de stat și pot circula pe drumurile publice dacă îndeplinesc condițiile pentru a fi admise în circulația internațională, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care România este parte.

(2) Autovehiculele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot circula pe drumurile publice cu avizul structurilor de resort din cadrul Ministerului Transporturilor și ale Ministerului Afacerilor Interne, la cererea scrisă a Ministerului Apărării Naționale, eliberat în termen de 15 zile de la data solicitării.

(3) Dacă masa totală pe axe și/sau dimensiunile depășesc limitele stabilite prin legislația română, deplasarea se face pe bază de autorizație specială de transport, eliberată de administratorul drumului, fără plata tarifelor aferente, în condițiile stabilite de acesta.

(4) Emiterea autorizației prevăzute la alin. (3) se realizează numai în baza informării de către Ministerul Apărării Naționale a administratorului drumului cu privire la efectuarea transportului.

(5) Autovehiculele menționate în prezentul articol vor fi prevăzute, pe lângă numerele de înmatriculare, cu un semn distinctiv al apartenenței statale.

Art. 16. -

Dacă pentru folosirea drumurilor publice sunt stabilite taxe, forța armată străină poate solicita, prin intermediul Ministerului Apărării Naționale, scutirea de la plata acestora, pe principiul reciprocității.

Art. 17. -

(1) Navele aparținând forței armate străine aflate în misiune, care folosesc porturile românești, pot beneficia, potrivit înțelegerilor tehnice, de facilitățile acordate navelor militare românești.

(2) Plata pentru serviciile și materialele asigurate unei nave se efectuează în condițiile stabilite prin înțelegeri tehnice.

Art. 18. -

Aeronavele aparținând forței armate străine pot fi scutite de la plata tarifelor, taxelor și redevențelor stabilite pentru utilizarea facilităților aeroportuare, în condițiile legii.

Art. 19. -

Aeronavele forței armate străine pot folosi în situație de avarie aeroporturile civile, cu permisiunea autorităților militare și civile competente.

Art. 20. -

(1) Pentru circulația cu autovehicule de serviciu, nave și aeronave, încheierea asigurărilor de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente este facultativă.

(2) În cazul producerii unor daune, solicitarea pretențiilor se va efectua, în lipsa asigurărilor prevăzute la alin. (1), în conformitate cu prevederile secțiunii a 10-a din prezentul capitol.

Art. 21. -

Documentele emise de către autoritățile competente ale părții trimițătoare care permit deținătorilor să conducă vehicule, nave sau aeronave sau să utilizeze echipament militar, sunt recunoscute ca valabile și pe teritoriul României.

SECȚIUNEA a 3-a Deplasarea

Art. 22. -

(1) Structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naționale sunt abilitate să planifice, să coordoneze, să controleze și să monitorizeze deplasările de trupe, echipamente militare și materiale aparținând forțelor armate străine, pe căile de comunicație feroviare, rutiere, aeriene și navale, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Ministerul Apărării Naționale comunică autorităților competente, instituțiilor și operatorilor economici interesați cererile forței armate străine privind deplasarea și operarea autovehiculelor, navelor, aeronavelor și echipamentelor militare și asigură aranjamentele necesare.

(3) Detaliile deplasării forței armatei străine pe teritoriul României, inclusiv traseele care vor fi urmate, precum și serviciile și/sau echipamentele solicitate și puse la dispoziție vor fi stabilite prin înțelegeri tehnice încheiate anterior executării deplasării.

(4) Documentele și termenele în care partea trimițătoare sau autoritățile militare ale forței armate străine pot solicita autorizarea și sprijinul pentru efectuarea deplasării se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.

(5) Ministerul Apărării Naționale asigură executarea pazei și/sau a însoțirii pe teritoriul României a transporturilor de produse militare.

SECȚIUNEA a 4-a Armament, echipamente și tehnică de luptă


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...