Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 46/2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule
Număr celex: 32014L0046

Modificări (...)

În vigoare de la 29 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 11 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 martie 2014.

întrucât:

(1) Inspecția tehnică este o parte componentă a unui regim mai larg care asigură menținerea vehiculelor într-o stare sigură și acceptabilă din punct de vedere al mediului pe parcursul utilizării acestora. Regimul respectiv ar trebui să prevadă inspecții tehnice periodice ale vehiculelor și controale tehnice în trafic ale vehiculelor utilizate la activități de transport rutier comercial, precum și dispoziții privind o procedură de înmatriculare a vehiculelor pentru a permite suspendarea autorizării de a folosi în traficul rutier un vehicul care constituie un risc imediat pentru siguranța rutieră.

(2) Înmatricularea unui vehicul implică autorizarea administrativă a utilizării acestuia în traficul rutier. Directiva 1999/37/CE a Consiliului se aplică numai pentru înmatricularea unui vehiculul. Cu toate acestea, în special în cazurile în care utilizarea unui vehicul pe drumurile publice ar crea un risc din cauza stării tehnice a vehiculului, ar trebui să fie posibilă suspendarea autorizării de utilizare a vehiculului respectiv pentru o anumită perioadă de timp. Pentru a reduce sarcina administrativă care rezultă în urma suspendării autorizării, nu ar trebui să fie necesară trecerea printr-un nou proces de înmatriculare atunci când suspendarea este ridicată.

(3) Ar trebui introdusă obligația de anulare definitivă a unei înmatriculări a unui vehicul notificat ca fiind considerat vehicul scos din uz în conformitate cu Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Statele membre pot stabili, în dreptul intern, și alte motive de anulare a înmatriculării unui vehicul.

(4) Chiar dacă o înmatriculare este anulată, ar trebui să fie posibilă păstrarea unor informații referitoare la înmatricularea respectivă.

(5) Pentru a reduce sarcinile administrative și a facilita schimbul de informații între statele membre, informațiile legate de vehicule ar trebui înregistrate în format electronic.

(6) Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice un stat membru să considere baza de date electronică gestionată de autoritățile sale competente drept principala sursă de informații referitoare la un vehicul înmatriculat pe teritoriul său. Statele membre ar trebui să poată utiliza o rețea electronică care să includă date din bazele de date electronice naționale pentru a facilita schimbul de informații.

(7) În cazurile în care în cursul unei inspecții tehnice s-au constatat deficiențe periculoase și autorizarea de utilizare a unui vehicul în trafic a fost suspendată, această suspendare ar trebui înregistrată până când vehiculul trece o nouă inspecție tehnică.

(8) În vederea actualizării punctului II.4 liniuța a doua și a punctului III.1.A litera (b) din anexa I și din anexa II la Directiva 1999/37/CE în cazul extinderii Uniunii, precum și în vederea actualizării punctului II.6 din anexa I privind datele neobligatorii în cazul modificării definițiilor sau a conținutului certificatelor de conformitate în cadrul legislației Uniunii privind omologarea de tip, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. În momentul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu.

(9) Prin urmare, Directiva 1999/37/CE ar trebui prin urmare să fie modificată în mod corespunzător,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...