Comisia Europeană

Regulamentul nr. 427/2014 de stabilire a unei proceduri de aprobare și de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R0427

Modificări (...)

În vigoare de la 26 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare, în special articolul 12 alineatul (2),

întrucât:

(1) Pentru a promova dezvoltarea și adoptarea timpurie a tehnologiilor noi și avansate, destinate să reducă emisiile de CO2 generate de vehicule, Regulamentul (UE) nr. 510/2011 prevede posibilitatea, pentru producători și furnizori, de a solicita aprobarea anumitor tehnologii inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi. Prin urmare, este necesar să se clarifice criteriile pentru determinarea tehnologiilor eligibile ca ecoinovații în temeiul respectivului regulament.

(2) Este necesar să se țină seama de experiența dobândită de la instituirea unei scheme aplicabile tehnologiilor inovatoare pentru autoturisme, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei și să se aplice aceleași criterii de eligibilitate pentru vehiculele utilitare ușoare. Cu toate acestea, trebuie să se facă o distincție în ceea ce privește vehiculele utilitare ușoare care sunt construite și omologate prin procedura de omologare de tip în mai multe etape. În cazul vehiculelor respective, este necesar să se limiteze certificarea reducerilor emisiilor de CO2 la ecoinovațiile instalate pe vehiculul de bază.

(3) În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011, tehnologiile care fac parte din abordarea integrată a Uniunii prezentată în două comunicări ale Comisiei din 7 februarie 2007(1) și care au fost reglementate în legislația Uniunii sau alte tehnologii care sunt obligatorii în temeiul dreptului Uniunii, nu sunt eligibile ca ecoinovații în temeiul regulamentului menționat. Tehnologiile respective includ sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri, rezistența la rulare a pneurilor și indicatorii de schimbare a vitezei care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și, în ceea ce privește rezistența la rulare a pneurilor, a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.

(1) Comunicarea COM(2007)19 final a Comisiei - Rezultatele revizuirii Strategiei Comunității de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme și vehicule utilitare ușoare și Comunicarea COM(2007) 22 final a Comisiei - Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI.

(4) O tehnologie care este deja, de un anumit timp, disponibilă pe piață la scară largă nu poate fi considerată inovatoare în sensul articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 și, prin urmare, nu ar trebui să fie eligibilă ca ecoinovație. Pentru a asigura un paralelism complet cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011, este necesar să se prevadă că numai tehnologiile care au fost instalate în maximum 3 % dintre toate vehiculele utilitare ușoare noi înmatriculate în 2009 ar trebui să fie eligibile ca ecoinovații. Pragurile respective ar trebui să facă obiectul unei revizuiri cel târziu în 2016.

(5) Pentru a promova tehnologiile cu cel mai mare potențial de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare și, în special, dezvoltarea tehnologiilor de propulsie inovatoare, ar trebui să fie eligibile numai acele tehnologii care sunt inerente funcției de transport a vehiculelor și care contribuie semnificativ la îmbunătățirea consumului total de energie al acestora. Tehnologiile care sunt accesorii acestui scop sau care vizează creșterea confortului șoferului sau al pasagerilor nu ar trebui să fie eligibile.

(6) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011, cererile pot fi depuse atât de producători, cât și de furnizori. Cererea ar trebui să fie însoțită de dovezile necesare privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate, inclusiv de o metodologie pentru măsurarea reducerii emisiilor de CO2 obținute cu ajutorul tehnologiei inovatoare în cauză.

(7) Reducerile de emisii de CO2 realizate cu ajutorul unei ecoinovații ar trebui să poată fi măsurate cu un grad satisfăcător de precizie. Această precizie nu poate fi obținută decât în cazul în care reducerile sunt de cel puțin 1 g CO2/km.

(8) În cazul în care reducerile de emisii de CO2 datorate unei anumite tehnologii depind de comportamentul șoferului sau de alți factori care nu pot fi controlați de solicitant, tehnologia respectivă nu ar trebui, în principiu, să fie eligibilă ca ecoinovație, cu excepția cazului în care este posibil ca, pe baza unor dovezi statistice fiabile și independente, să fie formulate ipoteze verificabile cu privire la comportamentul mediu al șoferului.

(9) Ciclul de testare standard utilizat pentru măsurarea emisiilor de CO2 generate de un vehicul în cadrul procedurii de omologare de tip nu demonstrează toate reducerile care pot fi obținute cu ajutorul anumitor tehnologii. În vederea creării stimulentelor adecvate pentru inovare, la calcularea reducerilor totale de emisii de CO2 ar trebui să se țină seama numai de reducerile care nu sunt luate în considerare în cadrul ciclului de testare standard.

(10) Pentru demonstrarea reducerilor de emisii de CO2 ar trebui să se facă o comparație între emisiile generate de același vehicul atunci când este echipat și atunci când nu este echipat cu o ecoinovație. Metodologia de testare ar trebui să furnizeze măsurători verificabile, repetabile și comparabile. Pentru a asigura condiții egale de concurență și în absența unui ciclu de conducere convenit și mai realist, ar trebui utilizate ca punct de referință comun modelele de conducere din cadrul noului ciclu de conducere european, astfel cum se menționează în Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei. Metodologia de testare ar trebui să se bazeze pe măsurători efectuate pe un stand dinamometric, pe o modelare sau pe o simulare, atunci când astfel de metodologii ar furniza rezultate mai fiabile și mai precise.

(11) Comisia ar trebui să elaboreze orientări cu privire la pregătirea cererii și la metodologiile de testare, pe care să le actualizeze periodic pentru a lua în considerare experiența dobândită din evaluarea diferitelor cereri.

(12) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011, cererea trebuie să fie însoțită de un raport de verificare care trebuie realizat de un organism independent și certificat. Organismul respectiv trebuie să fie un serviciu tehnic din categoria A sau B, în sensul Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Cu toate acestea, pentru a se asigura independența acestui organism, serviciile tehnice desemnate în conformitate cu articolul 41 alineatul (6) din directiva respectivă nu ar trebui considerate ca fiind un organism independent și certificat în sensul prezentului regulament. Acest organism ar trebui să furnizeze, împreună cu raportul de verificare, dovezi relevante cu privire la independența sa față de solicitant.

(13) Pentru a se asigura o înregistrare și o monitorizare eficientă a reducerilor specifice realizate de vehicule individuale, reducerile ar trebui să fie certificate în cadrul procedurii de omologare de tip a unui vehiculul, iar reducerile totale ar trebui să fie înscrise în certificatul de conformitate, în conformitate cu Directiva 2007/46/CE.

(14) Comisia ar trebui să poată verifica ad-hoc reducerile totale certificate realizate de vehicule individuale. Acolo unde este evident că reducerile certificate nu corespund nivelului reducerilor care rezultă din decizia de aprobare a unei tehnologii ca ecoinovație, Comisia ar trebui să poată face abstracție de reducerile certificate ale emisiilor de CO2 la calcularea emisiilor de CO2 specifice medii. Cu toate acestea, producătorului ar trebui să i se acorde un interval de timp limitat în care să poată demonstra că valorile certificate sunt corecte.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...