Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România

Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iunie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal necesar efectuării recensământului general agricol din România.

(2) În perioada 2 decembrie 2002 - 31 ianuarie 2003, se va efectua, în toate unitățile administrativ-teritoriale, recensământul general agricol. Jurisprudență (1)

(3) Scopul acestei cercetări statistice de interes național este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naționale în domeniul agricol și pentru desfășurarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, prin inventarierea terenurilor și a mijloacelor de producție agricolă, precum și a efectivelor de animale, pe specii, aflate în proprietate privată, în administrarea exploatațiilor agricole sau a agenților economici.

Art. 2. -

(1) La recensământul general agricol se înregistrează toate unitățile care desfășoară activitate agricolă, indiferent de tipul de proprietate și de forma de organizare.

(2) Unitatea de recenzat, în accepțiunea recensământului general agricol, este unitatea economică, respectiv gospodăria individuală a populației, societatea comercială, societatea agricolă, precum și alți utilizatori de terenuri agricole și animale, care în urma activității desfășurate obține produse agricole prin exploatarea pământului și/sau prin creșterea animalelor, păsărilor, albinelor, viermilor de mătase.

Art. 3. -

Programul de înregistrare al recensământului are ca obiect culegerea datelor privind: identificarea în teritoriu a unităților de recenzare și statutul juridic al acestora; utilizarea terenurilor pe forme de administrare; suprafețele cultivate; plantațiile vitipomicole; irigațiile; fertilizările; combaterea dăunătorilor; efectivele de animale și păsări; utilajele și mașinile agricole; construcțiile cu destinație agricolă; forța de muncă; activitățile neagricole desfășurate în unitățile recenzate; valorificarea produselor agricole; agricultura ecologică. Concretizarea acestui program se va asigura prin formularele de înregistrare.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Organizarea și efectuarea recensământului general agricol se realizează sub conducerea și coordonarea Comisiei centrale pentru recensământul general agricol, denumită în continuare Comisia centrală.

(2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va constitui Comisia centrală, în componența prevăzută în anexa nr. 1. Nominalizarea membrilor Comisiei centrale se va face de către conducătorul fiecărei instituții, unde este cazul.

(3) Comisia centrală răspunde pentru efectuarea în bune condiții a întregii acțiuni, având următoarele atribuții principale:

a) aprobă programul general de organizare a recensământului general agricol, programul și metodologia de înregistrare, de prelucrare a datelor și de publicare a rezultatelor;

b) aprobă formularele de înregistrare și instrucțiunile de completare a acestora;

c) aprobă clasificările și nomenclatoarele necesare înregistrării și prelucrării datelor recensământului general agricol, cu excepția celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

d) aprobă, dacă se consideră oportun, programele și organizarea de cercetări selective conexe recensământului;

e) aprobă instrucțiunile și modul de împărțire a teritoriului unităților administrativ-teritoriale în sectoare de recensământ;

f) stabilește numărul recenzorilor, al recenzorilor-șefi și al recenzorilor coordonatori; totodată coordonează acțiunile de recrutare și instruire a personalului care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;

g) stabilește atribuțiile comisiilor de recensământ județene și a municipiului București, ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor;

h) aprobă acțiunile de popularizare a recensământului general agricol;

i) prezintă Guvernului rezultatele preliminare ale recensământului general agricol, pe care le înaintează spre publicare; rezultatele definitive și detaliate ale recensământului general agricol vor fi publicate și difuzate de Institutul Național de Statistică.

(4) Sediul Comisiei centrale va fi la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 5. -

Comisia centrală va organiza Secretariatul tehnic central pe lângă Institutul Național de Statistică, pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare și publicare a datelor recensământului.

Art. 6. -

(1) Datele individuale înscrise în formularele de recensământ sunt confidențiale și nu pot fi utilizate decât în scopuri statistice.

(2) Persoanele fizice intervievate și conducătorii unităților cu statut de persoană juridică au obligația de a furniza recenzorilor sau de a înscrie în formularele de recensământ informații corecte și complete.

Art. 7. -

În vederea efectuării lucrărilor de pregătire, organizare, culegere, prelucrare și publicare a rezultatelor recensământului Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Institutul Național de Statistică vor angaja persoane cu contract de muncă pe perioade determinate, cu încadrarea în numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. -

Pe perioada organizării, desfășurării și prelucrării datelor recensământului, respectiv până la data de 31 decembrie 2003, la unitățile stabilite de Comisia centrală costul telefoanelor, poștei și al corespondenței electronice nu va fi supus prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu obligația încadrării în sumele prevăzute în bugetul recensământului.

Art. 9. -

(1) Fondurile pentru cheltuielile de personal, cheltuielile materiale și de capital necesare pregătirii, organizării, efectuării, prelucrării datelor și publicării rezultatelor recensământului general agricol vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Fondurile necesare în anul 2002 se asigură din bugetele Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Institutului Național de Statistică și Ministerului Administrației Publice.

Art. 10. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
p. Ministrul administrației publice,
Ionel Fleșariu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 13 iunie 2002.

Nr. 70.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

Comisia centrală pentru recensământul general agricol

Președinte: ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor
Vicepreședinți: vicepreședinte la Institutul Național de Statistică
secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice
secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
secretar de stat la Ministerul Administrației Publice
Secretari: secretar general la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
secretar general la Institutul Național de Statistică
secretar general la Ministerul Administrației Publice
Membri: secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării
secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale
secretar de stat la Ministerul de Interne
secretar de stat la Ministerul Justiției
secretar de stat la Ministerul Culturii și Cultelor
secretar general la Ministerul Finanțelor Publice
președintele Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
secretar general la Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"

ANEXA Nr. 2

Numărul de posturi aferente personalului angajat cu contract de muncă
pe durată determinată în vederea efectuării
recensământului general agricol

Specificare Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004
7 luni 12 luni 10 luni 12 luni
Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor 20 20 - -
Unitățile teritoriale ale Ministerului 250 250 - -
Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Institutul Național de Statistică 35 20 - 10
Unitățile teritoriale ale Institutului Național de Statistică 192 148 450*) 42

*) Reprezintă personalul pentru introducerea și validarea datelor.

;
se încarcă...