Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție

Modificări (21), Puneri în aplicare (3), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (80), Referințe (2), Cărți (3), Reviste (7), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 aprilie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (7), Referințe în cărți (1)

(1) Prin prezenta ordonanță de urgență se înființează, la nivel național, Parchetul Național Anticorupție, ca parchet specializat în combaterea infracțiunilor de corupție. Modificări (4), Acțiuni respinse (14), Jurisprudență (14)

(2) Parchetul Național Anticorupție are sediul în municipiul București și își exercită atribuțiile pe întregul teritoriu al României prin procurori specializați în combaterea corupției. Modificări (2), Jurisprudență (9)

(3) Parchetul Național Anticorupție se organizează ca structură autonomă, cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Public, este condus de un procuror general și este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Procurorul general al Parchetului Național Anticorupție este asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(4) Parchetul Național Anticorupție își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției.

Art. 2. -

Parchetul Național Anticorupție este independent în raport cu instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia. Modificări (2)

Art. 3. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Atribuțiile Parchetului Național Anticorupție sunt următoarele: Modificări (2), Jurisprudență (1)

a) efectuarea urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în condițiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000 și în prezenta ordonanță de urgență; Modificări (3), Jurisprudență (2)

b) conducerea, supravegherea și controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziția procurorului de către ofițerii de poliție judiciară aflați sub autoritatea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție; Modificări (3)

c) conducerea, supravegherea și controlul activităților de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, numiți în cadrul Parchetului Național Anticorupție; Modificări (2)

d) studierea cauzelor care generează și a condițiilor care favorizează corupția, elaborarea și prezentarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației penale;

e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului Național Anticorupție și prezentarea acestuia în fața Parlamentului; Modificări (4)

f) constituirea și actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de corupție.

(2) Parchetul Național Anticorupție exercită drepturile și îndeplinește obligațiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanță de urgență în competența sa. Modificări (2), Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea Parchetului Național Anticorupție
Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Parchetul Național Anticorupție este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de un procuror general adjunct, asimilat cu procurorul consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Modificări (3), Acțiuni respinse (13)

(2) Procurorul general al Parchetului Național Anticorupție este ordonator secundar de credite. Modificări (2), Jurisprudență (11)

(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Parchetului Național Anticorupție se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Public. Modificări (3), Jurisprudență (5)

Art. 5. - Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

(1) Parchetul Național Anticorupție se organizează în secții conduse de procurori șefi de secție, și anume: Modificări (5), Jurisprudență (8)

a) secția de combatere a corupției;

b) secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție.

(2) În cadrul secțiilor se pot organiza servicii și birouri, prin ordin al ministrului justiției, la propunerea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Modificări (4), Jurisprudență (9)

(3) În cadrul Parchetului Național Anticorupție se înființează un birou pentru studierea cauzelor care generează și a condițiilor care favorizează corupția, subordonat direct procurorului general al Parchetului Național Anticorupție. Modificări (2)

Art. 6. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (11)

Parchetul Național Anticorupție se încadrează cu procurori, ofițeri de poliție judiciară, specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum și personal economic și administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de funcțiuni, aprobat potrivit legii. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) La nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel se înființează servicii ale Parchetului Național Anticorupție. Modificări (1)

(2) Serviciile Parchetului Național Anticorupție sunt conduse de procurori-șefi, care sunt în subordinea directă a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție.

(3) Numărul procurorilor, al ofițerilor de poliție judiciară și al specialiștilor menționați la art. 6, încadrați în serviciile prevăzute la alin. (1), este stabilit de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, la propunerea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, pentru fiecare serviciu, în funcție de volumul și de complexitatea activității de urmărire penală, în limita numărului total de posturi aprobat. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență (12)

(1) Procurorul general al Parchetului Național Anticorupție este numit pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului, și eliberat din funcție de Președintele României, la propunerea ministrului justiției. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(2) Procurorii Parchetului Național Anticorupție sunt numiți pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii încadrării în funcție cu acordul lor, și eliberați din funcție de ministrul justiției, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, pe baza recomandării procurorului general al Parchetului Național Anticorupție. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (13)

(3) După încetarea funcției la Parchetul Național Anticorupție, prin expirarea perioadei pentru care a fost numit ori datorită unor cauze neimputabile, procurorul are dreptul să revină la postul ocupat anterior, rezervarea acestuia fiind obligatorie. Jurisprudență (4)

Art. 9. - Jurisprudență (12)

(1) Pentru a fi numiți în Parchetul Național Anticorupție procurorii trebuie să aibă calități profesionale deosebite, să se bucure de o bună reputație, să aibă o conduită morală ireproșabilă și o pregătire specializată în combaterea infracțiunilor de corupție. Modificări (1), Jurisprudență (4)

(2) Condițiile minime de vechime pe care trebuie să le îndeplinească procurorii Parchetului Național Anticorupție sunt: Modificări (1), Jurisprudență (3)

a) pentru funcția de procuror general al Parchetului Național Anticorupție, o vechime în funcția de procuror sau de judecător de 10 ani;

b) pentru funcția de procuror în cadrul Parchetului Național Anticorupție, o vechime în funcția de procuror sau de judecător de 6 ani. Jurisprudență (2)

Art. 10. - Jurisprudență (5)

(1) În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infracțiunilor de corupție, în cadrul Parchetului Național Anticorupție funcționează ofițeri de poliție, constituind poliția judiciară a Parchetului Național Anticorupție. Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(2) Ofițerii de poliție judiciară își desfășoară activitatea numai în cadrul Parchetului Național Anticorupție, sub autoritatea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție. Modificări (3), Acțiuni respinse (1)

(3) Ofițerii de poliție judiciară efectuează actele de cercetare penală sub directa conducere, supraveghere și controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Național Anticorupție. Modificări (4), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (4)

(4) Dispozițiile procurorilor din Parchetul Național Anticorupție sunt obligatorii pentru ofițerii de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1). Actele întocmite de ofițerii de poliție judiciară din dispoziția scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia. Modificări (2), Acțiuni respinse (11), Jurisprudență (5)

(5) Numirea ofițerilor de poliție judiciară în cadrul Parchetului Național Anticorupție se face prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, la propunerea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, cu avizul ministrului de interne, dintre ofițerii de poliție care au absolvit o formă de învățământ superior și au minimum 6 ani vechime în structuri cu atribuții de constatare, investigare și cercetare a infracțiunilor de corupție. Modificări (4), Acțiuni respinse (2)

(6) Ofițerii de poliție judiciară sunt numiți pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii numirii în funcție cu acordul acestora. Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

(7) Ofițerii de poliție judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o altă însărcinare în afara unor situații și evenimente excepționale. În aceste cazuri calitatea lor de ofițer de poliție judiciară se suspendă, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, până la încetarea situației excepționale care a determinat primirea altor însărcinări. Modificări (1), Acțiuni respinse (2)

(8) Ofițerii de poliție judiciară, pe perioada numirii în cadrul Parchetului Național Anticorupție, au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru ofițerii de poliție, cu excepțiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul de interne privind acordarea drepturilor și răspunderilor ce revin ofițerilor de poliție judiciară se exercită de procurorul general al Parchetului Național Anticorupție. Modificări (3), Acțiuni respinse (2)

(9) Dispozițiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 11. - Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (3), Reviste (1)

(1) În cadrul Parchetului Național Anticorupție sunt numiți, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, la propunerea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, cu avizul ministerelor de resort, specialiști cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală. Modificări (2), Acțiuni respinse (8)

(2) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) au calitatea de funcționar public și își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Național Anticorupție. Modificări (3), Acțiuni respinse (10), Jurisprudență (1)

(3) Actele întocmite de specialiștii prevăzuți la alin. (1) din dispoziția scrisă a procurorului pot constitui mijloace de probă. Modificări (1), Acțiuni respinse (12), Jurisprudență (3)

Art. 12. - Jurisprudență (1)

Funcția de procuror, ofițer de poliție judiciară sau de specialist în cadrul Parchetului Național Anticorupție este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Modificări (2)

CAPITOLUL III
Competența Parchetului Național Anticorupție
Modificări (2)

Art. 13. - Modificări (3), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (15), Reviste (2), Referințe în cărți (3)

(1) Procurorii specializați din cadrul Parchetului Național Anticorupție efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000. Modificări (2), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (5)

(2) Sunt de competența Parchetului Național Anticorupție, care funcționează la nivel național, infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, săvârșite în una dintre următoarele condiții: Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (1)

a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro sau o perturbare deosebit de gravă a activității unei autorități publice, instituții publice sau oricărei alte persoane juridice;

b) de către deputați, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat și asimilații acestora, judecătorii Curții Constituționale, membrii, judecătorii, procurorii și controlorii financiari ai Curții de Conturi și ai camerelor de conturi județene, președintele Consiliului Legislativ, avocatul poporului, guvernatorul și viceguvernatorii Băncii Naționale a României, președintele Consiliului Concurenței, magistrați, ofițeri superiori, generali, mareșali, amirali, notari publici, executori judecătorești, consilieri județeni și locali, primari, prefecți, subprefecți, persoane cu funcții de conducere și de control în cadrul autorităților publice centrale și locale sau în cadrul instituțiilor publice, membrii consiliilor de administrație și persoane care dețin funcții de conducere de la director, inclusiv, în sus în cadrul regiilor autonome de interes național sau local, al companiilor și societăților naționale, societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare. Modificări (1)

(3) Sunt de competența serviciilor Parchetului Național Anticorupție, care funcționează la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel, infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu excepția celor prevăzute la alin. (2). Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV Dispoziții procedurale

Art. 14. - Referințe în cărți (1)

(1) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să sesizeze Parchetul Național Anticorupție cu privire la orice date sau informații din care rezultă că s-a săvârșit una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanță de urgență în competența Parchetului Național Anticorupție. Modificări (2)

(2) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situațiile prevăzute la alin. (1), să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delicte și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

(3) Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor au obligația de a pune la dispoziție Parchetului Național Anticorupție, de îndată, datele și informațiile deținute în legătură cu săvârșirea infracțiunilor privitoare la corupție. Modificări (2)

(4) Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor, la cererea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziție, la sediul lor, datele și informațiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate. Modificări (3)

(5) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1)-(4) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

Art. 15. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Dacă în efectuarea urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești constată că infracțiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanță de urgență în competența Parchetului Național Anticorupție, aceștia au obligația de a sesiza de îndată procurorii acestui parchet. Modificări (2)

Art. 16. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (2)

(1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârșirea uneia dintre infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanță de urgență în competența Parchetului Național Anticorupție, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, procurorii Parchetului Național Anticorupție pot să dispună, pe o durată de cel mult 30 de zile: Modificări (1)

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice; Modificări (1), Jurisprudență (1)

c) accesul la sisteme informaționale.

(2) Pentru motive temeinice măsurile prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite de procuror prin ordonanță motivată, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile. Modificări (1)

(3) Dispozițiile art. 911-915 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

(4) Procurorii Parchetului Național Anticorupție pot dispune să li se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condițiile prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

Art. 17. -

(1) În cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârșit sau că se pregătește săvârșirea unei infracțiuni dintre cele atribuite prin prezenta ordonanță de urgență în competența Parchetului Național Anticorupție, care nu poate fi descoperită sau făptuitorii nu pot fi identificați prin alte mijloace, pot fi folosiți, în vederea strângerii datelor privind existența infracțiunii și identificarea persoanelor față de care există presupunerea că au săvârșit o infracțiune, investigatori sub acoperire, în condițiile legii.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt ofițeri de poliție din cadrul Ministerului de Interne, special desemnați în acest scop, și pot efectua investigații numai cu autorizarea motivată a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție.

Art. 18. -

Pentru buna desfășurare a urmăririi penale procurorii Parchetului Național Anticorupție pot dispune măsuri specifice de protecție a martorilor, a experților și a victimelor, potrivit legii. Modificări (2)

Art. 19. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (38), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

Persoana care a comis una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanță de urgență în competența Parchetului Național Anticorupție, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. Modificări (2)

Art. 20. -

(1) După începerea urmăririi penale secretul bancar și cel profesional nu sunt opozabile procurorilor Parchetului Național Anticorupție. Datele și informațiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisă a acestuia. Modificări (2)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și cu privire la instanța de judecată.

(3) Verificarea conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora poate fi efectuată numai la cererea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție sau a procurorului anume desemnat de acesta. Modificări (1)

Art. 21. -

Persoanele care efectuează urmărirea penală, specialiștii prevăzuți la art. 11, precum și personalul auxiliar de specialitate sunt obligați să respecte secretul profesional cu privire la datele și informațiile obținute în această calitate.

Art. 22. - Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...