Parlamentul României

Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor

Modificări (2), Puneri în aplicare (24), Acțiuni respinse (4), Referințe (4), Cărți (1), Reviste (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 septembrie 2004
Formă aplicabilă de la 10 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează Statutul funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

Art. 2. -

(1) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate fac parte din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului și constituie, în sensul prezentei legi, sistemul administrației penitenciare.

(2) Administrația Națională a Penitenciarelor se constituie prin reorganizarea Direcției Generale a Penitenciarelor și funcționează în subordinea Ministerului Justiției. Jurisprudență (1)

(3) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*).

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.

(4) Administrația Națională a Penitenciarelor este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică și sediul în municipiul București. Jurisprudență (3)

Art. 3. -

(1) Personalul din sistemul administrației penitenciare este constituit din funcționari publici cu statut special, al căror statut este reglementat de prezenta lege, denumiți în continuare funcționari publici cu statut special, și din personal contractual.

(2) Statutul special al funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare este conferit de natura atribuțiilor de serviciu care implică îndatoriri și riscuri deosebite.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, funcționarul public cu statut special este învestit cu exercițiul autorității publice, în limitele competențelor stabilite prin lege. În exercitarea misiunilor de pază, escortare și supraveghere a persoanelor private de libertate, precum și în alte situații temeinic justificate, funcționarul public cu statut special poate folosi, în condițiile legii, tehnica, mijloacele și armamentul din dotare. Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes personal.

(4) Personalul din sistemul administrației penitenciare încadrat în funcții pe baza contractului individual de muncă se supune legislației muncii.

Art. 4. -

(1) Activitatea profesională a personalului din sistemul administrației penitenciare se desfășoară în interesul comunității, prin punerea în aplicare a legislației privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în limitele competențelor stabilite prin lege.

(2) Personalul din sistemul administrației penitenciare este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și legile țării, prevederile reglementărilor interne și să îndeplinească ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

(3) Funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, funcționarul public cu statut special este obligat să o execute, cu excepția cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcționarul public cu statut special este obligat să aducă la cunoștință superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția aceste situații. Jurisprudență (1)

Art. 5. -

Exercitarea funcției publice din sistemul administrației penitenciare se conduce după următoarele principii:

a) supunerea deplină față de lege;

b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condițiile prevăzute de lege;

c) egalitatea șanselor, pe baza meritelor și capacității profesionale; Jurisprudență (1)

d) responsabilitate și imparțialitate;

e) eficacitatea în serviciul intereselor generale ale societății;

f) eficiență în utilizarea resurselor;

g) ierarhia organizatorică și funcțională.

Art. 6. -

(1) Valorile etice în sistemul administrației penitenciare sunt: integritatea, obiectivitatea, transparența, receptivitatea și responsabilitatea profesională.

(2) Personalul din sistemul administrației penitenciare va promova și va respecta principiile și valorile etice ale serviciului public în activitatea profesională și în relațiile cu cetățenii, precum și măsurile legale referitoare la transparența decizională, conflictul de interese și incompatibilități.

CAPITOLUL II Structura carierei funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Art. 7. -

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt debutanți sau definitivi.

Art. 8. -

Funcționarii publici cu statut special debutanți din sistemul administrației penitenciare sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau examenului, o funcție publică în Administrația Națională a Penitenciarelor sau unitățile subordonate, până la definitivare.

Art. 9. -

(1) Funcționarii publici cu statut special se împart în două categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează:

a) categoria A - corpul ofițerilor de penitenciare - cuprinde funcționarii publici cu statut special cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate de Ministerul Educației Naționale;

b) categoria B - corpul agenților de penitenciare - cuprinde funcționarii publici cu statut special cu studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

(2) Categoriile de funcționari publici cu statut special se împart pe corpuri și grade profesionale, după cum urmează:

A. Corpul ofițerilor de penitenciare:

a) chestor de penitenciare;

b) comisar șef de penitenciare;

c) comisar de penitenciare;

d) subcomisar de penitenciare;

e) inspector principal de penitenciare;

f) inspector de penitenciare;

g) subinspector de penitenciare.

B. Corpul agenților de penitenciare:

a) agent șef principal de penitenciare;

b) agent șef de penitenciare;

c) agent șef adjunct de penitenciare;

d) agent principal de penitenciare;

e) agent de penitenciare.

(3) Potrivit prevederilor alin. (2) pct. A lit. a)-d), următoarele grade profesionale ale ofițerilor vor fi echivalate, cu menținerea drepturilor și a vechimii în grade câștigate anterior, după cum urmează:

a) subinspector șef de penitenciare - subcomisar de penitenciare;

b) inspector șef de penitenciare - comisar de penitenciare;

c) inspector șef principal de penitenciare - comisar șef de penitenciare;

d) inspector general de penitenciare - chestor de penitenciare.

Art. 10. -

(1) În sistemul administrației penitenciare sunt utilizate următoarele funcții: funcții publice de conducere și de execuție specifice sistemului administrației penitenciare și funcții de specialitate specifice altor sectoare de activitate. Jurisprudență (1)

(2) Funcțiile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului și se diferențiază prin categorie, grad profesional și coeficient de ierarhizare. Celelalte funcții pentru sistemul administrației penitenciare se aprobă de ministrul justiției, potrivit legii.

(3) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare se subordonează șefilor ierarhici.

CAPITOLUL III Selecția, numirea, evidența, evaluarea, avansarea, pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici cu statut special

SECȚIUNEA 1 Selecția funcționarilor publici cu statut special

Art. 11. - Reviste (1)

Pot dobândi calitatea de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege;

d) au capacitate deplină de exercițiu și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției;

e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni; Jurisprudență (2)

f) îndeplinesc condițiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălțime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiției; Referințe (1), Jurisprudență (1)

g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;

h) au un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; Jurisprudență (2)

i) nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politică.

Art. 12. -

Administrația Națională a Penitenciarelor, în procesul de selecție a funcționarilor publici cu statut special, garantează aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesională și de transparență.

Art. 13. -

(1) Încadrarea ca funcționar public cu statut special se face prin următoarele modalități:

a) repartizarea cu prioritate a absolvenților instituțiilor de învățământ pentru pregătirea personalului de penitenciare, ofițeri și agenți;

b) transferul pe funcții publice al cadrelor militare și funcționarilor publici cu statut special de la alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului;

c) concurs, din sursă externă.

(2) Absolvenților instituțiilor de învățământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare - curs de zi, cu diplomă de licență - li se acordă gradul de subinspector de penitenciare și sunt încadrați ca funcționari publici cu statut special definitivi, fără concurs, în funcții publice de execuție.

(3) Absolvenților instituției de învățământ pentru pregătirea agenților de penitenciare, cu durata de un an, li se acordă gradul de agent de penitenciare și sunt încadrați ca funcționari publici cu statut special definitivi, fără concurs.

(4) Candidații declarați "ADMIS" la instituțiile de învățământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare semnează un angajament prin care se obligă să lucreze cel puțin 9 ani în sistemul administrației penitenciare, după absolvirea studiilor.

(5) Candidații declarați "ADMIS" la instituția de învățământ pentru pregătirea agenților de penitenciare vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puțin 5 ani în sistemul administrației penitenciare, după absolvirea studiilor.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (4) și (5), care nu respectă angajamentul, sunt obligate să restituie cheltuielile de școlarizare, proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea termenelor pentru care au semnat angajamentul, cu excepția cazului în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile acestora sau transferului la alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului.

Art. 14. -

(1) Condițiile de participare la concurs, organizarea și desfășurarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiției*). Puneri în aplicare (2)

*) A se vedea Ordinul ministrului justiției nr. 1.040/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiției, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La concurs poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

SECȚIUNEA a 2-a Numirea funcționarilor publici cu statut special

Art. 15. -

(1) Numirea în funcții publice de conducere a candidaților admiși la concurs se face ca funcționari publici cu statut special definitivi. La concurs pot participa persoanele care au cel puțin 3 ani vechime efectivă într-un post cu același nivel de studii și aceeași specialitate cu a postului scos la concurs.

(2) Numirea în funcții publice de execuție a candidaților admiși la concurs se face ca funcționari publici cu statut special, debutanți cu o perioadă de stagiu, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (4) și (5). Ofițerii și agenții admiși la concurs în funcții publice de execuție din sectorul siguranța deținerii și aplicarea regimurilor vor fi încadrați ca debutanți, cu excepția situației prevăzute la alin. (5).

(3) Perioada de stagiu este de un an și constituie vechime în muncă, în serviciu sau în specialitate.

(4) Candidații admiși la concurs, care au cel puțin 3 ani vechime efectivă într-un post cu același nivel de studii și aceeași specialitate cu a postului scos la concurs, sunt încadrați ca funcționari publici cu statut special definitivi, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

(5) Candidații admiși la concurs, care au cel puțin 3 ani vechime efectivă ca militar activ și/sau funcționar public cu statut special în instituții de apărare, ordine publică și siguranță națională, sunt încadrați ca funcționari publici cu statut special definitivi, în condițiile prevăzute de prezenta lege.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...