Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 192/2014 Băncii Centrale Europene din 24 februarie 2014 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/6)
Număr celex: 32014D0006(01

Modificări (...)

În vigoare de la 08 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5 și articolul 46.2,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 8 alineatul (5),

având în vedere contribuția Consiliului general,

întrucât:

(1) Datele cu caracter granular cu privire la credite cuprind informații individuale despre expunerile la riscul de credit ale instituțiilor de credit sau ale altor instituții financiare creditoare față de debitori. Datele neagregate de acest tip pot fi colectate, sub rezerva asigurării unor garanții adecvate de confidențialitate, în regim "debitor cu debitor" sau "credit cu credit" de la registrele creditelor administrate de băncile centrale naționale (BCN) din Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) (denumite în continuare "registre centrale ale creditelor" sau "RCC") sau din alte surse de date cu caracter granular, inclusiv registre ale creditelor sau colecții alternative de date statistice. Un număr de BCN care operează RCC fac schimb de date cu caracter granular cu privire la credite în scopul transmiterii acestor date instituțiilor raportoare și al facilitării unei imagini de ansamblu mai cuprinzătoare cu privire la gradul de îndatorare al debitorilor (1).

(1) Memorandum de înțelegere cu privire la schimbul de informații între registrele centrale naționale ale creditelor în vederea transmiterii acestor informații instituțiilor raportoare (Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions), disponibil pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu

(2) Articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") prevede că, pentru realizarea misiunilor SEBC, Banca Centrală Europeană (BCE), sprijinită de BCN din SEBC, colectează informațiile statistice necesare, fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici. În plus, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 permite BCE să decidă cu privire la colectarea și transmiterea în cadrul SEBC, în măsura și la nivelul de detaliu necesare, a informațiilor confidențiale colectate inițial în alte scopuri decât cele prevăzute la articolul 5 din Statutul SEBC, cu condiția ca acest fapt să fie necesar pentru dezvoltarea sau producerea eficientă de statistici sau pentru îmbunătățirea calității acestora și cu condiția ca aceste statistici să fie necesare pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Datele cu caracter granular cu privire la credite bazate pe RCC sau alte surse de date cu caracter granular disponibile sunt necesare pentru: (a) dezvoltarea și producerea de noi statistici ale SEBC în mai multe domenii, precum statisticile privind activele depreciate, constituirea de provizioane pentru active depreciate și rezerve din reevaluare și statisticile privind creditele acordate societăților nefinanciare, defalcate în funcție de dimensiunea societăților în cauză; (b) îmbunătățirea calității statisticilor SEBC existente din domenii precum statisticile privind liniile de credit defalcate în funcție de sectorul contrapărții, creditele acordate societăților nefinanciare defalcate în funcție de activitatea economică și cele privind creditele garantate cu garanții reale imobiliare. Aceste statistici noi sau îmbunătățite care urmează a fi produse pe termen lung sunt necesare în vederea îndeplinirii misiunilor Eurosistemului, inclusiv a celor legate de analiza politicii monetare, de operațiunile de politică monetară, de administrarea riscurilor și de supravegherea și cercetarea stabilității financiare, precum și în vederea contribuției Eurosistemului la buna desfășurare a politicilor aplicate de autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar.

(4) Un cadru pe termen lung pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite bazat pe cerințele armonizate de raportare statistică ale BCE ar trebui prevăzut într-un instrument juridic al BCE adoptat în temeiul articolului 5 din Statutul SEBC, care să fie transmis Consiliului guvernatorilor în timp util astfel încât să se asigure că până la sfârșitul lui 2016: (a) bazele de date cu caracter granular cu privire la credite la nivel național vor fi operate de toate BCN din Eurosistem în conformitate cu standardele minime specifice dezvoltate în cursul etapei pregătitoare; și (b) o bază comună de date cu caracter granular cu privire la credite folosită de membrii Eurosistemului și care să cuprindă date de intrare pentru toate statele membre a căror monedă este euro va fi creată pe baza bazelor de date cu caracter granular cu privire la credite de la nivel național, cu scopul de a asigura, în mod etapizat, disponibilitatea statisticilor privind creditele necesare pentru îndeplinirea misiunilor Eurosistemului, inclusiv, în special, contribuția la buna desfășurare a politicilor promovate de autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar. Acest instrument juridic pe termen lung al BCE ar trebui să stabilească, de asemenea, data de la care colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite bazată pe cerințele armonizate de raportare statistică ale BCE ar trebui să înceapă, dată care să nu fie mai târziu de data prevăzută mai sus. Deși în sistemul de raportare de referință anexat la prezenta decizie este prevăzut un model general al conținutului viitoarelor date cu caracter granular cu privire la credite de colectat conform cerințelor armonizate de raportare statistică ale BCE, mai trebuie totuși definite gradul de acoperire și conținutul exact al datelor de colectat în temeiul cadrului pe termen lung. Pregătirile pentru instituirea acestui cadru pe termen lung vor fi efectuate prin măsurile pregătitoare implementate în temeiul prezentei decizii menite: (a) să definească un grup de bază de seturi armonizate de date cu caracter granular cu privire la credite care urmează a fi furnizate de BCE și BCN pe termen lung; (b) să identifice și să evalueze nevoile utilizatorilor relevanți cu privire la aplicarea datelor cu caracter granular cu privire la credite în cadrul SEBC pe termen lung; (c) să estimeze costurile aferente generate de colectarea, asigurarea calității și procedurile de schimb de date; (d) să elimine gradual lacunele datelor legate de caracterul incomplet sau de lipsa de baze de date cu caracter granular cu privire la credite din anumite state membre; (e) să definească guvernanța adecvată și aspectele organizaționale pentru operarea cadrului pe termen lung; și (f) să asigure mai buna interoperabilitate și reutilizarea datelor între RCC, registre ale creditelor și alte baze relevante de date cu privire la credite care îndeplinesc criteriile de calitate.

(5) Comitetul de statistică (Statistics Committee, "STC") al SEBC ar trebui mandatat de Consiliul guvernatorilor să îl sprijine pe acesta în implementarea acestor măsuri pregătitoare. STC ar trebui, în special, să organizeze transmiterea anuală de la BCN la BCE a datelor cu caracter granular cu privire la credite care sunt disponibile ca parte a procesului de asigurare a alinierii adecvate a acestor date cu caracter granular cu privire la credite de colectat pe termen lung cu nevoile potențialilor utilizatori din SEBC. În acest sens, utilizatorii din SEBC care nu beneficiază de derogarea prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din prezenta decizie pot dobândi accesul la informațiile statistice confidențiale derivate din orice date cu caracter granular cu privire la credite transmise BCE până la implementarea unui cadru pe termen lung, în conformitate cu garanțiile relevante de confidențialitate.

(6) Tratamentul egal al BCN individuale ar trebui să fie principiul director aflat la baza măsurilor pregătitoare pentru cadrul pe termen lung. Criteriile minime necesare în ceea ce privește sfera de acoperire, limita inferioară și superioară a straturilor sau nivelurilor populației debitoare și alte posibile defalcări, nivelul de detaliu al atributelor datelor și calitatea datelor cu caracter granular cu privire la credite colectate vor fi propuse Consiliului guvernatorilor pentru toate BCN din Eurosistem în cursul etapei pregătitoare. Diferențele dintre seturile de date furnizate de BCN individuale vor fi identificate și reduse în mod treptat prin ajustări introduse odată cu transmiterile ulterioare de date efectuate în temeiul prezentei decizii. În același timp, anumite BCN din Eurosistem pot solicita o perioadă mai lungă de introducere graduală în etapa pregătitoare pentru dezvoltarea sau obținerea accesului la bazele cuprinzătoare de date cu caracter granular cu privire la credite. Aceste BCN ar trebui, în cursul etapei pregătitoare, să aibă permisiunea de a beneficia de derogările temporare de la obligația de a aplica anumite măsuri pregătitoare dezvoltate de STC, cu condiția ca perioada fiecărei derogări specifice să fie strict limitată la timpul minim necesar pentru BCN în cauză să asigure în etapa pregătitoare respectarea măsurilor pregătitoare acoperite de derogare și cu condiția ca această perioadă să fie, în orice caz, stabilită astfel încât să permită atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 1 în legătură cu toate BCN din Eurosistem.

(7) În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, atât tratatele, cât și legislația adoptată de Uniune pe baza tratatelor au prioritate în raport cu dreptul național al statelor membre, în condițiile prevăzute de jurisprudența menționată anterior. În consecință, punerea în aplicare a prezentei decizii nu va determina încălcarea dispozițiilor de drept național care impun cerințe specifice de confidențialitate sau de reciprocitate în ceea ce privește schimbul transfrontalier de date colectate prin intermediul CRR.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...