Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională

Modificări (9), Puneri în aplicare (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 februarie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop. Principii. Obiective

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general și a procedurilor pentru derularea operațiunilor compensatorii, constând în compensații economice, stabilite prin contractul de achiziție ca o condiție pentru achiziționarea de produse, lucrări sau servicii de pe piața externă, în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, cu condiția ca aceste achiziții să depășească pragul valoric stabilit la art. 5.

Art. 2. - Modificări (1)

Derularea operațiunilor compensatorii se realizează pe bază de acorduri a căror încheiere este guvernată de următoarele principii:

a) stabilitatea prețului - obligația de a introduce clauza de offset pentru contractele de achiziție prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o creștere a prețului de cumpărare;

b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile din cadrul acordurilor trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cât și pentru economia României;

c) noutatea - toate propunerile acordului trebuie să inducă o creștere a unei afaceri sau a unei tranzacții noi;

d) cauzalitatea - acordurile trebuie să rezulte direct din contractele de achiziție prevăzute la art. 5;

e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligații ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligația offset este îndeplinită de către o altă persoană fizică sau juridică desemnată de contractant.

Art. 3. -

Prin introducerea și derularea operațiunilor compensatorii se urmăresc promovarea semnificativă a intereselor economice ale României și crearea unor instrumente eficiente pentru îmbunătățirea situației balanței comerciale prin:

a) recuperarea, integrală sau parțială, a fondurilor investite în achizițiile de tehnică militară;

b) susținerea industriei românești, în general, și a celei de apărare, în special, oferind în acest mod posibilități de creștere a volumului afacerilor în România, cu scopul de a moderniza producția și infrastructura tehnologică a țării; Modificări (1)

c) creșterea aportului de valută atât prin exportul produselor de apărare, cât și al altor produse ale industriei românești sau prin investiții de capital străin; Modificări (2)

d) obținerea de tehnologie modernă care să permită crearea de noi capacități de producție, precum și dezvoltarea celor existente și creșterea numărului locurilor de muncă; Modificări (1)

e) crearea de noi oportunități de afaceri și câștiguri pentru economia românească; Modificări (1)

f) creșterea calității și productivității în industrie;

g) creșterea competitivității internaționale a economiei românești.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 4. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) operațiuni compensatorii sau offset - un set de compensații economice cerute ca o condiție pentru achiziționarea de produse, lucrări sau servicii de pe piața externă, în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale; Puneri în aplicare (1)

b) operațiuni compensatorii directe sau offset direct - participarea agenților economici români la realizarea de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale și produse ce fac obiectul contractului de achiziție sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea și exploatarea în bune condiții a echipamentelor și produselor achiziționate.

Offsetul direct se poate realiza în următoarele forme:

- producția sub licență - producția de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informație tehnică de la contractant către agenți economici români;

- subcontractarea - producerea de către un agent economic român a unei părți sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziție, cu sau fără licență de producție acordată de către contractant;

- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obligă ca în contul obligației compensatorii să cumpere de la agenți economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele și materialele livrate;

- transferul de tehnologie - transferarea de cunoștințe, asistență tehnică sau alte activități de transfer tehnologic care să permită obținerea de noi capacități sau creșterea competitivității pieselor de schimb și a componentelor;

c) operațiuni compensatorii indirecte sau offset indirect - compensații economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziție. Modificări (1)

Offsetul indirect se poate realiza în următoarele forme:

- exportul de produse, servicii sau lucrări care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziție;

- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant și un agent economic român la o valoare echivalentă;

- cumpărările în avans - formă a offsetului indirect prin care contractantul cumpără produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrări ce fac obiectul contractului de achiziție, cu scopul de a crea capacitate de plată în beneficiul autorității contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achiziție;

- asistență în marketing - activități de sprijinire a agenților economici români în pătrunderea pe piețele externe;

- asistență financiară - activități legate de furnizarea sau sprijinirea obținerii de fonduri pentru un agent economic român în vederea realizării de exporturi;

- alte activități în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziționată (transferul de tehnologie și know-how, cooperare în cercetare și dezvoltare, noi investiții, înființarea de companii mixte, asistență pentru crearea de noi locuri de muncă, asistență pentru întreprinderi mici și mijlocii);

d) contract de achiziție - contractul de achiziție în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, semnat între o autoritate contractantă și un contractant și care depășește pragul valoric prevăzut la art. 5; Modificări (1)

e) contractant - orice ofertant care fie este persoană juridică străină, fie este reprezentant al unei persoane juridice străine în România, fie este un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări importate și căruia i se atribuie contractul de achiziție în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislația română în vigoare; Modificări (1)

f) autoritate contractantă - persoană juridică română, autoritate publică sau instituție publică, de interes național sau local, astfel cum este definită în legislația română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achiziție;

g) Agenția de offset, denumită în continuare Agenția - instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei și Resurselor, având drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru executarea operațiunilor offset; Modificări (2)

h) entitate eligibilă - orice persoană juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligația offset;

i) tranzacție offset - orice acord încheiat între contractant și un agent economic român, avizat de Agenție pentru executarea obligației offset;

j) obligație offset - obligația contractantului de a face compensații economice în proporție de cel puțin 80% din valoarea contractului de achiziție;

k) valoarea obligației offset - valoarea totală a compensației oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achiziție în România; această valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligație offset la valoarea contractului de achiziție;

l) valoarea adăugată local - valoarea totală a exporturilor de produse, servicii sau lucrări produse, prestate sau executate în România, rezultate în urma derulării operațiunilor offset, mai puțin costul tuturor materiilor prime, materialelor și serviciilor importate de contractant și, dacă este cazul, de o parte eligibilă, și profiturile și beneficiile distribuite contractantului și transferate în afara țării; Modificări (3)

m) valoarea tranzacției offset - valoarea unei tranzacții individuale de offset, avizată de Agenție și calculată ca valoare adăugată local de o tranzacție offset înmulțită cu multiplicatorul offset; Modificări (2)

n) multiplicatorul offset - coeficient maximal utilizat pentru a stimula promovarea unor domenii considerate de importanță majoră pentru economia românească, stabilit prin hotărâre a Guvernului; Modificări (1)

o) credit offset - parte din valoarea obligației offset realizate de contractant la un moment dat, direct sau indirect;

p) creditarea - procesul de scădere a valorii creditului offset din valoarea obligației offset, stabilită prin programul offset; Modificări (2)

r) contul contractantului - înregistrarea făcută de Agenție a stadiului în care se află îndeplinirea obligațiilor offset ale contractantului, prin urmărirea și înregistrarea creditului curent.

SECȚIUNEA a 3-a Domeniul de aplicare

Art. 5. - Modificări (4)

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru îndeplinirea obligațiilor offset rezultate din contractele de achiziție din import, de către autoritatea contractantă, de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice și siguranței naționale, a căror valoare depășește 5 milioane euro.

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Valoarea obligației offset trebuie să fie de cel puțin 80% din valoarea contractului de achiziție.

(2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achiziție atrage revizuirea valorii obligației offset, modificările apărute urmând a fi consemnate în scris prin acordul părților.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a notifica Agenției eventualele modificări ale valorii contractului de achiziție.

(4) Valoarea obligației offset se exprimă în moneda stabilită prin contractul de achiziție.

(5) În situații deosebite, cum ar fi achizițiile în caz de urgență, stări de necesitate, Guvernul, la propunerea comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), poate aproba modificarea obligației offset.

Art. 7. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Perioada în care obligația offset trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în funcție de valoarea obligației și de complexitatea acesteia, dar fără să depășească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziție.

CAPITOLUL II Cadrul instituțional

Art. 8. -

(1) Agenția este finanțată de la bugetul de stat pe o perioadă de 1 an de la începerea activității. După expirarea acestui termen finanțarea Agenției se asigură din venituri extrabugetare. Modificări (4)

(2) Agenția are următoarele atribuții principale:

a) analizarea strategiei de dezvoltare a României, a strategiilor sectoriale și a altor documente pe baza cărora propune domeniile prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operațiunile offset;

b) supunerea spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operațiunilor offset și a valorilor multiplicatorilor offset rezultați ca urmare a analizei priorităților de dezvoltare ale României; Modificări (2)

c) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în străinătate;

d) urmărirea tranzacțiilor în care offsetul poate fi luat în considerare; Modificări (1)

e) furnizarea de informații contractanților cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor offset și executarea obligațiilor offset; Modificări (1)

f) colaborarea cu autoritățile contractante pentru a asigura o bună corelare între prevederile contractului de achiziție și ale acordurilor offset; Modificări (1)

g) analizarea și supunerea spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a procedurii și documentelor-cadru (acordul-cadru de offset și planul de afaceri); Modificări (3)

h) asigurarea de asistență potențialilor contractanți în identificarea de oportunități pentru executarea obligațiilor offset; Modificări (1)

i) elaborarea, întreținerea și actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la agenții economici români, la produsele și serviciile românești care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare ale României, pot beneficia de programe offset; Modificări (1)

j) analizarea documentelor înaintate de către contractant și calcularea valorii creditului curent anual; Modificări (1)

k) evaluarea, la sfârșitul perioadei offset, a stadiului de îndeplinire a obligației offset și prezentarea de propuneri comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) în vederea luării unei decizii; Modificări (2)

l) notificarea îndeplinirii obligațiilor offset de către contractant; Modificări (1)

m) analizarea rapoartelor trimestriale și anuale depuse de contractanți, elaborarea de sinteze și rapoarte pe baza acestora, prezentarea de recomandări comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) cu privire la măsurile ce trebuie luate ca urmare a situațiilor identificate;

n) elaborarea strategiei de offset a României, pe care o supune spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1); Modificări (1)

o) elaborarea unui raport anual cu privire la activitatea proprie, incluzând și căile și măsurile de atingere a obiectivelor pe perioade viitoare, raport prezentat spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1). Modificări (1)

(3) Organizarea și funcționarea Agenției de offset se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Comisia Guvernamentală pentru Offset, denumită în continuare Comisia, se constituie pe lângă Guvernul României, prin decizie a primului-ministru, și este alcătuită din: ministrul industriei și resurselor, în calitate de președinte, ministrul apărării naționale, ministrul finanțelor publice, ministrul dezvoltării și prognozei și ministrul afacerilor externe, în calitate de membri. Modificări (2)

(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Industriei și Resurselor, prin reprezentanți desemnați prin ordin al ministrului.

(3) Comisia ia hotărâri cu votul a cel puțin 4 membri. Modificări (1)

(4) Principalele atribuții ale Comisiei sunt următoarele: Modificări (1)

a) aprobarea strategiei de offset a României;

b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operațiunile offset, și a multiplicatorilor offset propuși de Agenție;

c) semnarea acordului-cadru de offset și aprobarea planului de afaceri;

d) luarea de decizii cu privire la includerea în programul offset a tranzacției offset și aprobarea valorii acesteia;

e) certificarea încheierii tranzacțiilor offset și, ulterior, a întregului program, în baza unei evaluări realizate de Agenție;

f) aprobarea raportului anual al Agenției;

g) elaborarea raportului anual referitor la îndeplinirea programelor offset și prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului.

CAPITOLUL III Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a
acordului-cadru de offset, de aprobare a planului de afaceri și de
executare a obligației offset
Modificări (2)

SECȚIUNEA 1 Procedura de atribuire a contractului de achiziție


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...