Guvernul României

Ordonanța nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

Modificări (15), Puneri în aplicare (24), Referințe (48), Derogări (3), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt principalele activități creatoare și generatoare de progres economic și social.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă și dezvoltarea tehnologică. Modificări (1)

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare face parte integrantă din procesele de inovare.

(3) Definițiile termenilor utilizați în cuprinsul ordonanței sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 3. -

(1) În România activitatea de cercetare-dezvoltare constituie prioritate națională și are un rol determinant în strategia de dezvoltare economică durabilă.

(2) Strategia națională în domeniul cercetării-dezvoltării, denumită în continuare Strategie națională, definește politica statului în vederea realizării obiectivelor de interes național în acest domeniu și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Referințe (1)

(3) Guvernul promovează, susține, dezvoltă și stimulează activitatea de cercetare-dezvoltare de interes național, scop în care:

a) adoptă politici de stimulare și coordonare la nivel național a activității de cercetare-dezvoltare și inovare;

b) asigură surse de finanțare și instituie structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonanțe;

c) elaborează politici și emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil, protecția patrimoniului științific național, pentru difuzarea, absorbția și valorificarea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în scopul dezvoltării economice durabile, al creșterii bunăstării și calității vieții, al îmbogățirii patrimoniului național și internațional al cunoașterii.

Art. 4. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, este organul administrației publice centrale de specialitate, care exercită atribuțiile autorității de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atribuții în domeniu:

a) elaborarea și actualizarea Strategiei naționale;

b) asigurarea cadrului instituțional pentru aplicarea Strategiei naționale;

c) coordonarea la nivel național a politicilor guvernamentale;

d) stimularea, susținerea, dezvoltarea și monitorizarea activității de cercetare-dezvoltare.

(3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri pentru cercetare, finanțează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia și politicile naționale în domeniu.

Art. 5. -

(1) Dreptul de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare și inovare este recunoscut oricărei persoane fizice sau juridice.

(2) Dreptul de acces liber la fondurile publice destinate activității de cercetare-dezvoltare este garantat în condiții de competență și cu respectarea prevederilor legale și contractuale privind drepturile de proprietate intelectuală și de utilizare a rezultatelor.

(3) Libertatea de organizare și desfășurare a activităților de cercetare-dezvoltare este garantată și este corelată cu asigurarea resurselor financiare, cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor de etică profesională privind efectele adverse sau dăunătoare ale aplicării rezultatelor științei și tehnologiei asupra omului și mediului.

(4) Pentru cazurile care nu sunt reglementate de legislația privind proprietatea intelectuală, se garantează persoanelor prevăzute la alin. (1) dreptul de participare la beneficiile rezultate, în condiții contractuale specificate, precum și dreptul de preemțiune în contractarea lucrărilor de continuare a activităților de cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor sau de transfer tehnologic al acestora.

CAPITOLUL II Sistemul național de cercetare-dezvoltare

SECȚIUNEA 1 Cadrul general de reglementare și organizare a activității de cercetare-dezvoltare

Art. 6. - Modificări (1)

Sistemul național de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de drept public și de drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

Art. 7. - Modificări (1), Modele (1)

Din sistemul național de cercetare-dezvoltare face parte sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național, care cuprinde următoarele categorii de unități de drept public, cu personalitate juridică, acreditate în acest sens, conform prevederilor prezentei ordonanțe: Modificări (1)

a) institute naționale de cercetare-dezvoltare;

b) institute, centre sau stațiuni de cercetare ale Academiei Române și de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură;

c) institute de învățământ superior acreditate sau structuri ale acestora; Modificări (1)

d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome de interes național.

Art. 8. - Modificări (2)

În sistemul național de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, în afara unităților și instituțiilor prevăzute la art. 7, și următoarele categorii de unități și instituții:

A. Unitățile și instituțiile de drept public:

a) institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice;

b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome sau ale administrației publice centrale și locale;

c) centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale;

d) alte instituții publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

B. Unitățile și instituțiile de drept privat:

a) unități de cercetare-dezvoltare organizate ca societăți comerciale;

b) societăți comerciale, precum și structurile acestora care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;

c) instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora.

Art. 9. -

(1) Institutul național de cercetare-dezvoltare este o formă de organizare juridică, reglementată prin prezenta ordonanță și care se înregistrează ca atare la registrul comerțului.

(2) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unități și instituții prevăzute la art. 7 și 8 sunt reglementate prin legi specifice.

Art. 10. -

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul public sau privat poate fi desfășurată și în cadrul unor forme asociative, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfășura și individual, în regim economic, de către persoane fizice autorizate conform prevederilor legale.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute naționale sau ca instituții publice se înființează sau se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Prin hotărâre a Guvernului de înființare și/sau de organizare și funcționare a unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) se stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul și patrimoniul, precum și bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, și date în administrare acestora.

(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare organizate ca societăți comerciale cu capital majoritar de stat se înființează și se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 12. -

(1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 și 8 înființează Consiliul științific, care participă la elaborarea strategiei unității și a programelor proprii de cercetare-dezvoltare, precum și la luarea măsurilor privind realizarea acestora. Modificări (2)

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului științific se aprobă de consiliul de administrație al unităților și instituțiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 13. - Modificări (2)

Realizarea unor servicii sau activități de microproducție de către unitățile și instituțiile prevăzute la art. 7 și 8 se asigură prin asociere în participațiune numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare și funcționare proprii și prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administrației publice centrale sub autoritatea căruia funcționează și a autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. Jurisprudență (1)

Art. 14. -

(1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se pot organiza în condițiile prevăzute de lege.

(2) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat, organizate ca societăți comerciale, se pot privatiza în condițiile legii și cu respectarea normelor specifice privind privatizarea unităților de cercetare-dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu informațiile sau documentațiile de interes național acumulate până la data privatizării. Aceste informații și documentații, determinate în conformitate cu prevederile normelor prevăzute la alin. (2), se depun la institutele naționale sau la instituțiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare ori la arhivele statului. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Unitățile și instituțiile prevăzute la art. 7 și 8 pot participa în nume propriu la cooperarea tehnico-științifică internațională și pot încheia în mod direct contracte privind aceste activități, în condițiile legii; contractele, precum și utilizarea rezultatelor cercetării se vor înscrie în termenii utilizați în acordurile internaționale la care România este parte.

(2) Rezultatele cercetărilor considerate proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării internaționale în condițiile prevăzute la alin. (1) și cu aprobarea Guvernului. Modificări (1)

Art. 16. -

Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare care beneficiază de finanțare și din fonduri publice sunt obligate să asigure:

a) dezvoltarea bazei tehnico-științifice, actualizarea documentației științifice de interes național, precum și utilizarea acestora cu prioritate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;

b) urmărirea realizării transferului tehnologic;

c) adoptarea unor structuri organizatorice și a unui management performant, urmând cele mai bune practici utilizate pe plan mondial; Modificări (1)

d) eliminarea posibilităților de generare a unor acte de concurență neloială.

SECȚIUNEA a 2-a Institutele naționale de cercetare-dezvoltare Referințe (1)

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare institute naționale, reprezintă o formă de organizare instituțională specifică activităților de cercetare-dezvoltare, instituită cu scopul de a asigura desfășurarea acestor activități, precum și consolidarea competenței științifice și tehnologice în domeniile de interes național, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.

(2) Institutul național este persoană juridică română, care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare și care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente și conduce evidența contabilă în regim economic. Derogări (1)

(3) Institutul național are patrimoniu propriu și administrează patrimoniul public și privat al statului pentru asigurarea desfășurării activității și funcționează în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale. Modificări (1), Derogări (1)

(4) Institutul național participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia națională, constituie baze de competență științifică și tehnologică, de expertiză, de perfecționare a resurselor umane și de documentare științifică și tehnică. Institutul național poate desfășura, în secundar, activități comerciale și de producție, conform regulamentului propriu.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Înființarea institutului național se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării îndeplinirii condițiilor pentru acreditare, cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administrației publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unității. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Înființarea și acreditarea unui institut național trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare și umane în domeniile de cercetare, orientate spre obiective de interes major.

(3) Evaluarea capacității de cercetare în vederea acreditării institutului național se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(4) Acreditarea institutului național include și atestarea și acreditarea acestuia în înțelesul art. 33 alin. (1) și (2). Modificări (2)

Art. 19. -

(1) Prin actul de înființare al institutului național se stabilesc denumirea și sediul principal, obiectul de activitate, patrimoniul și organul administrației publice centrale în coordonarea căruia funcționează și se aprobă regulamentul de organizare și funcționare.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare al institutului național se întocmește pe baza regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

(3) Structura organizatorică a institutului național este aprobată de organul administrației publice centrale în coordonarea căruia funcționează.

(4) Institutul național poate înființa în cadrul structurii organizatorice subunități cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora și relațiile funcționale din cadrul institutului național, precum și cu terții sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia. Modificări (1)

Art. 20. - Modificări (1)

Institutele naționale prevăzute la art. 7 sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. -

Conducerea institutului național se exercită de către consiliul de administrație, format din 7 sau 9 persoane, din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentatul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, reprezentantul organului administrației publice coordonator al institutului național, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, reprezentantul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și directorul general al institutului național, care este și președintele consiliului de administrație, precum și președintele Consiliului științific al institutului național. Consiliul de administrație se numește prin ordin al conducătorului organului administrației publice coordonator, cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea institutului național, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Art. 22. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...