Guvernul României

Ordonanța nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice

Modificări (1), Puneri în aplicare (6), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. VII.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță reglementează regimul juridic privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice.

(2) În sensul prezentei ordonanțe, parcul științific și tehnologic reprezintă o zonă în cadrul căreia se desfășoară activități de învățământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării și valorificarea acestora prin activități economice.

(3) Parcul științific și tehnologic se înființează în scopul utilizării rezultatelor activității de cercetare și aplicării tehnologiilor avansate în economie și în scopul creșterii participării instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare-dezvoltare la procesul de dezvoltare economico-socială prin știință și tehnologie.

(4) Parcul științific și tehnologic se constituie printr-un contract de asociere în participațiune încheiat între o instituție de învățământ superior acreditată și/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, și regii autonome, companii naționale, societăți comerciale, administrația publică locală, asociații patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români ori străini, pe de altă parte, asociere denumită în continuare consorțiu. Modificări (1)

(5) Parcul științific și tehnologic este administrat de o societate comercială, denumită în continuare administrator, desemnată de către consorțiu și a cărei activitate exclusivă este administrarea parcului științific și tehnologic. Administratorul este desemnat de consorțiu, prin consens, în cadrul actului de constituire prevăzut la alin. (4). Modificări (1)

Art. 2. -

Obiectivele economico-sociale urmărite prin înființarea parcului științific și tehnologic sunt:

a) transferul tehnologic de rezultate ale cercetării la agenții economici interesați în fabricarea produselor sau a pachetelor de produse și servicii cu valoare concurențială și valorificarea acestora pe piața internă sau externă;

b) stabilizarea specialiștilor cu performanțe profesionale în domeniile cercetării și învățământului superior;

c) formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare;

d) atragerea de fonduri private în învățământ și cercetare;

e) valorificarea pe piață a rezultatelor cercetării românești;

f) crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate;

g) stimularea potențialului inovativ și tehnico-științific al personalului academic, universitar, al cercetătorilor și al studenților;

h) orientarea universităților acreditate și a unităților de cercetare spre mediul economic și social;

i) integrarea studenților și absolvenților instituțiilor de învățământ superior în mediul socioeconomic;

j) stimularea inițiativei instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare-dezvoltare pentru atragerea de noi surse de finanțare;

k) stimularea agenților economici pentru participarea activă a sectorului privat la dezvoltarea și valorificarea cercetării și inovării, prin realizarea unor produse comerciale de înaltă tehnicitate;

l) atragerea companiilor străine pentru a investi în activități de transfer tehnologic;

m) dezvoltarea potențialului științific, tehnologic și economic la nivel regional.

CAPITOLUL II Patrimoniul parcului științific și tehnologic

Art. 3. -

Patrimoniul parcului științific și tehnologic se constituie din aportul participativ al membrilor consorțiului, cu garantarea cedării în folosință a bunurilor mobiliare și imobiliare pe toată perioada de funcționare a acestuia, conform contractului de asociere în participațiune prevăzut la art. 1 alin. (4). Modificări (1)

Art. 4. -

Terenul sau terenurile aferente parcului științific și tehnologic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să fie libere de orice sarcini;

b) să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația lor juridică.

Art. 5. -

Baza materială a parcului științific și tehnologic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dispună de amplasamente și de condiții de locație, stabilite conform Metodologiei de autorizare și reconfirmare periodică a parcului științific și tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b); Modificări (1)

b) să dispună de dotările necesare desfășurării activității în domeniul propus.

CAPITOLUL III Autorizarea parcurilor științifice și tehnologice

Art. 6. -

(1) Parcurile științifice și tehnologice pot funcționa numai după obținerea autorizației de funcționare eliberate în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic se obține de către administrator, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) demonstrează competența științifică și experiența membrilor consorțiului în domeniul de activitate propus; Modificări (1)

b) face dovada că dintre membrii consorțiului fac parte o instituție de învățământ superior acreditată și/sau o unitate de cercetare-dezvoltare; Modificări (1)

c) are asigurate terenul, spațiile, dotările și serviciile necesare funcționării parcului științific și tehnologic;

d) dispune de resurse umane competente în domeniul de activitate propus;

e) oferă servicii performante de administrare și consultanță managerială, comercială, economică, financiar-contabilă, juridică, acțiuni de promovare, mediere și informare, servicii de marketing, accesibile tuturor entităților care își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea în cadrul parcului științific și tehnologic.

(3) Autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic se acordă de Ministerul Educației și Cercetării pe baza analizei și evaluării unei solicitări, care trebuie să conțină:

a) contractul de asociere în participațiune al membrilor consorțiului; Modificări (1)

b) planul de afaceri pentru funcționarea parcului științific și tehnologic;

c) statutul administratorului.

CAPITOLUL IV Atribuții și facilități

Art. 7. -

Ministerul Educației și Cercetării este organul de specialitate al administrației publice centrale care, în domeniul parcurilor științifice și tehnologice, are următoarele atribuții:

a) acordă, retrage sau anulează, după caz, autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic, prin ordin al ministrului; Modificări (1)

b) elaborează Metodologia de autorizare și reconfirmare periodică a parcului științific și tehnologic; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

c) stabilește criteriile și elaborează Procedura de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici; Puneri în aplicare (1)

d) monitorizează activitățile parcurilor științifice și tehnologice și susține dezvoltarea acestora prin politica și strategia de transfer tehnologic;

e) colaborează cu celelalte autorități guvernamentale, cu administrația publică locală, cu organizațiile neguvernamentale și cu experți independenți pentru sprijinirea activităților și dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice.

Art. 8. -

Consorțiul are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) elaborează programe de detaliu privind funcționarea și dezvoltarea parcului științific și tehnologic în domeniile strategice ale economiei naționale și în concordanță cu strategiile de dezvoltare a domeniilor vizate;

b) planifică și urmărește creșterea permanentă a eficienței economice;

c) aprobă acțiunile strategice de dezvoltare a parcului științific și tehnologic și facilitează atragerea și înființarea de noi agenți economici la propunerea administratorului;

d) stabilește drepturile și obligațiile specifice ale administratorului pe baza cadrului general prevăzut de Metodologia de autorizare și reconfirmare periodică a parcului științific și tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b); Modificări (1)

e) verifică îndeplinirea obligațiilor de către administrator.

Art. 9. -

Administratorul parcului științific și tehnologic are următoarele obligații principale:

a) administrează parcul științific și tehnologic și asigură aplicarea programelor consorțiului; Modificări (1)

b) gestionează patrimoniul constituit și organizează activitățile de reparații și întreținere a infrastructurii și utilităților; Modificări (1)

c) asigură selectarea solicitărilor de admitere în parcul științific și tehnologic, primite din partea agenților economici pe baza procedurii prevăzute la art. 7 lit. c);

d) asigură, direct sau prin terți, serviciile necesare pentru agenții economici din parcul științific și tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor consorțiului, respectiv: sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale; consultanță de afaceri; consultanță tehnologică; promovarea activităților parcului științific și tehnologic; Modificări (1)

e) asigură și întreține baza de date pe profilul activității parcului științific și tehnologic;

f) valorifică toate facilitățile legale în beneficiul activităților economice din parcul științific și tehnologic;

g) asigură legătura cu administrația publică centrală și locală.

Art. 10. -

Pentru constituire și dezvoltare parcul științific și tehnologic poate beneficia de:

a) reduceri de impozite acordate de administrația publică locală pentru bunurile imobile și terenurile transmise în folosință parcului științific și tehnologic, precum și alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de către administrația publică locală;

b) programe de dezvoltare pentru realizarea infrastructurii, investiții și dotări cu echipamente, din partea administrației publice centrale și locale, a societăților private și din asistență financiară externă;

c) donații, concesionări și fonduri structurale pentru dezvoltare;

d) alte surse.

Art. 11. -

Agenții economici care își desfășoară activitatea în parcul științific și tehnologic beneficiază de:

a) condiții avantajoase de locație și folosire a infrastructurii și a comunicațiilor, cu eșalonarea plăților, asigurate sau facilitate de administrator pe o perioadă determinată de funcționare;

b) reduceri de tarife sau gratuități pentru unele servicii oferite de administrator.

CAPITOLUL V Măsuri de stimulare a specialiștilor participanți la activitățile parcului științific și tehnologic

Art. 12. -

(1) Cadrele didactice, cercetătorii, studenții și absolvenții de la formele postuniversitare de pregătire și inventatorii titulari de brevet vor fi angajați cu prioritate în activitățile parcului științific și tehnologic.

(2) Activitățile efectuate de studenți în cadrul parcului științific și tehnologic se pot echivala cu activitățile de practică în producție sau de laborator de specialitate, așa cum sunt prevăzute prin programa de studiu.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 13. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării poate retrage autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic dacă, pe baza monitorizării și evaluării periodice, constată nerespectarea Metodologiei de autorizare și reconfirmare periodică a parcului științific și tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b), și înștiințează în scris administratorul cu 60 de zile înainte. Modificări (1)

(2) Autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic nu este transmisibilă.

(3) Modificările componenței consorțiului în perioada de funcționare a parcului științific și tehnologic sunt permise numai cu condiția menținerii scopului pentru care a fost constituit și cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării. Modificări (1)

(4) În caz de încetare a activității parcului științific și tehnologic administratorul înștiințează în scris, cu 60 de zile înainte, Ministerul Educației și Cercetării.

Art. 14. - Modificări (1)

Ministerul Educației și Cercetării va emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Metodologia de autorizare și reconfirmare periodică a parcului științific și tehnologic și Procedura de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul educației și cercetării,
Radu Damian,
secretar de stat
Ministru delegat la Ministerul Educației și Cercetării -
pentru activitatea de cercetare,
Șerban Constantin Valeca
Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica
Ministrul pentru întreprinderile
mici și mijlocii și cooperație,
Silvia Ciornei
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 24 ianuarie 2002.

Nr. 14.

;
se încarcă...