Guvernul României

Ordonanța nr. 31/2002 privind serviciile poștale

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță are ca scop stabilirea condițiilor de furnizare a serviciilor poștale și asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea creării unei piețe concurențiale și promovării intereselor utilizatorilor.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

În înțelesul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) servicii poștale - servicii destinate publicului, constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor poștale, efectuate cu caracter profesional și în scopul obținerii de profit;

b) rețea poștală publică - sistemul de organizare și resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii poștale, în principal pentru: Modificări (2)

- colectarea trimiterilor poștale de la toate punctele de acces;

- transportul și manipularea trimiterilor poștale de la punctele de acces ale rețelei poștale până la centrele de distribuire;

- distribuirea trimiterilor poștale la adresele indicate pe acestea;

c) puncte de acces - ansamblul instalațiilor fizice, inclusiv cutiile poștale puse la dispoziție publicului pe drumurile publice sau în sediile furnizorilor de servicii poștale, prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi introduse în rețeaua poștală; Modificări (2)

d) puncte de contact - ansamblul instalațiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi livrate destinatarilor;

e) colectare - operațiunea de preluare a trimiterilor poștale depuse la punctele de acces;

f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poștale la centrul de distribuire și se încheie cu livrarea acestora la destinatari;

g) trimitere poștală - un bun, având înscrisă o adresă, aflat în forma definitivă în care urmează să fie transportat de furnizorul de servicii poștale; în afara trimiterilor de corespondență, trimiterile poștale pot consta în cărți, cataloage, ziare, periodice sau colete poștale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială;

h) trimitere de corespondență - o comunicare scrisă, tipărită, imprimată sau înregistrată pe orice fel de suport material, care urmează să fie transportată și livrată, altfel decât electronic, la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia; cărțile, cataloagele, ziarele și periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondență;

i) trimitere poștală internațională - o trimitere poștală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; Modificări (1)

j) publicitate prin poștă - trimiteri poștale interne sau internaționale care urmează să fie transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care conțin mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și numărului de identificare a destinatarului, precum și a altor modificări care nu alterează natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare; nu constituie publicitate prin poștă: Jurisprudență (1)

- chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje nonidentice;

- trimiterile poștale care conțin în afară de publicitate prin poștă și alte trimiteri în același ambalaj;

k) serviciu de trimitere recomandată - un serviciu poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar; Jurisprudență (1)

l) serviciu de trimitere cu valoare declarată - un serviciu poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor;

m) serviciu de trimitere contra ramburs - un serviciu poștal a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale de către destinatar expeditorului prin intermediul rețelei poștale; Modificări (2)

n) servicii financiar-poștale - ansamblul de servicii de încasări, de plăți și transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii poștale prin intermediul rețelei poștale; Jurisprudență (1)

o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispoziție de către un terț de sedii ad-hoc și de mijloace de transport, care permite autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor poștale între utilizatorii abonați la acest serviciu;

p) furnizor de servicii poștale - orice persoană de drept public sau de drept privat care prestează servicii poștale; Modificări (1)

q) furnizor de serviciu universal - orice furnizor de servicii poștale care prestează unul sau mai multe servicii poștale din sfera serviciului universal, în zona și în condițiile speciale stabilite de autoritatea de reglementare, și care este desemnat în acest sens de aceasta; Jurisprudență (2)

r) autorizație - orice act care stabilește drepturi și obligații specifice sectorului poștal și care permite furnizarea serviciilor poștale, act care poate fi o autorizație generală sau o licență individuală, astfel:

- autorizație generală - acea autorizație care nu presupune obținerea unei decizii explicite din partea autorității de reglementare înainte de exercitarea drepturilor care decurg din această autorizație, indiferent dacă această procedură implică sau nu efectuarea unei notificări ori declarații de către solicitant sau a unei înregistrări de către autoritatea de reglementare;

- licență individuală - acea autorizație acordată unui furnizor de servicii poștale și care îi conferă acestuia drepturi sau obligații specifice, suplimentare față de cele prevăzute în autorizația generală, dacă este cazul, autorizație necesară pentru ca furnizorul să poată exercita activitățile corespunzătoare, dacă exercitarea acestor activități este condiționată de obținerea în prealabil a unei decizii explicite din partea autorității de reglementare;

s) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorilor de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor poștale expediate din afara teritoriului României; Modificări (2)

t) expeditor - persoana fizică sau juridică ce generează efectiv trimiterea poștală și o introduce în rețeaua poștală, personal sau prin intermediul unui terț;

u) destinatar - persoana juridică sau fizică căreia îi este adresată trimiterea poștală;

v) utilizator - persoana fizică sau juridică care beneficiază de servicii poștale în calitate de expeditor sau destinatar; Modificări (2)

w) cerințe esențiale - condiții generale de natură noneconomică, care sunt impuse de stat pentru furnizarea serviciilor poștale, constând în: protecția secretului corespondenței, asigurarea securității rețelei poștale în ceea ce privește transportul bunurilor periculoase, precum și, în cazuri justificate, protecția datelor cu caracter personal, asigurarea confidențialității informațiilor transmise sau stocate, protecția dreptului la viață privată, protecția mediului și respectarea normelor privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

z) servicii cu valoare adăugată - servicii poștale ale căror caracteristici răspund unor cerințe speciale ale utilizatorilor; asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii poștale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată și o oră anume stabilite, garantarea livrării la o dată și o oră anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit priorității sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinației sau a destinatarului în timpul tranzitului sau, dacă livrarea la destinația inițială nu este posibilă, monitorizarea trimiterii poștale pe toată durata tranzitului (tracking & tracing) și altele asemenea; transmiterea sau primirea conținutului unei trimiteri poștale prin mijloacele electronice către, respectiv de către un furnizor de servicii poștale în vederea sortării, tipăririi sau pregătirii trimiterii poștale nu constituie o caracteristică suplimentară în sensul prezentei definiții.

Art. 3. - Modificări (1)

Prevederile prezentei ordonanțe nu sunt aplicabile următoarelor servicii:

a) transportul și livrarea trimiterilor poștale proprii de către expeditorul real al acestora personal;

b) transportul și livrarea trimiterilor poștale proprii ale expeditorului, cu excepția publicității prin poștă, de către o filială sau un sediu secundar al expeditorului ori de către o persoană juridică din același grup cu expeditorul, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea comercială a expeditorului și urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al expeditorului legat de această activitate;

c) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale proprii ale expeditorului, efectuate cu titlu gratuit și în mod nemijlocit de către persoane fizice împuternicite de expeditor sau de destinatar în acest scop, cu excepția publicității prin poștă;

d) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităților publice, în temeiul unor dispoziții legale speciale;

e) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cu titlu gratuit a înscrisurilor referitoare strict la bunurile împreună cu care sunt transportate și destinate a fi livrate împreună cu acestea.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Secretul trimiterilor poștale este inviolabil.

(2) Furnizorii de servicii poștale și prepușii acestora sunt obligați să păstreze secretul corespondenței, fiind incidente prevederile art. 195 din Codul penal.

(3) Reținerea, predarea sau deschiderea trimiterilor poștale este permisă numai în următoarele cazuri și cu respectarea următoarelor condiții:

a) la solicitarea organelor de cercetare penală, a instanței de judecată, a organelor vamale ori a altor autorități sau organe abilitate, în condițiile prevăzute de actele normative care reglementează activitatea acestora;

b) în cazul existenței unor suspiciuni cu privire la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 58, cu condiția ca deschiderea trimiterii poștale să se realizeze de către una dintre persoanele prevăzute la art. 61 alin. (1), în prezența expeditorului sau a destinatarului ori, dacă acest lucru nu este posibil, în prezența unui martor neutru, iar identitatea persoanelor care au deschis trimiterea și a persoanelor care au asistat la deschidere să fie consemnată într-un proces-verbal semnat de toate părțile prezente.

CAPITOLUL II Serviciul universal

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal, la anumite standarde de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

(2) Orice persoană, fizică sau juridică, română ori străină, are dreptul de acces la serviciul universal. Modificări (1)

(3) Autoritatea de reglementare stabilește condițiile de amplasare a punctelor de acces și a punctelor de contact, astfel încât densitatea acestora să țină seama de nevoile utilizatorilor, precum și de standardele de calitate a serviciilor poștale din sfera serviciului universal.

(4) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt: Jurisprudență (1)

a) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 2 kg;

b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg;

c) distribuirea coletelor poștale în greutate de până la 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

d) serviciul de trimitere recomandată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internațională; Modificări (1)

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internațională; Modificări (1)

f) orice alte servicii poștale stabilite prin hotărâre a Guvernului, dacă răspund unor necesități de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate în mod satisfăcător în condițiile unei piețe concurențiale.

(5) Autoritatea de reglementare poate mări limita de greutate prevăzută la alin. (4) lit. b) până la cel mult 20 kg și poate stabili condiții speciale pentru livrarea la domiciliu a coletelor poștale respective.

(6) Dimensiunile minime și maxime ale trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal se stabilesc de autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile actelor adoptate de Uniunea Poștală Universală.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Furnizor de serviciu universal este acel furnizor de servicii poștale care prestează servicii din sfera serviciului universal și este desemnat de autoritatea de reglementare potrivit prevederilor alin. (2)-(5).

(2) Autoritatea de reglementare stabilește, cu avizul consultativ al Consiliului Concurenței, condițiile și procedura pe baza cărora furnizorii de servicii poștale sunt desemnați ca furnizori de serviciu universal, cu respectarea prevederilor alin. (3)-(5). Modificări (2)

(3) Autoritatea de reglementare poate desemna, la cerere sau din oficiu, unul sau mai mulți furnizori de serviciu universal, stabilind totodată pentru fiecare caz și serviciile din sfera serviciului universal care vor face obiectul unor obligații anume în sarcina furnizorului desemnat, zona în care furnizorul respectiv urmează să își îndeplinească aceste obligații, condițiile speciale pe care el trebuie să le respecte, precum și drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal. Jurisprudență (1)

(4) În cazul în care autoritatea de reglementare desemnează mai mulți furnizori de serviciu universal care concurează pe aceeași piață a serviciilor, stabilirea zonei în care fiecare dintre ei urmează să își îndeplinească obligațiile se stabilește astfel încât să nu se creeze nici unuia dintre furnizori un dezavantaj nejustificat pe piața pe care sunt concurenți, cu respectarea principiului păstrării unui echilibru din punct de vedere al rentabilității prestării serviciilor poștale între zona respectivă și zona sau zonele care au fost stabilite pentru ceilalți furnizori de serviciu universal concurenți și luând în considerare avantajele de ordin competitiv de care beneficiază fiecare dintre furnizorii de serviciu universal concurenți.

(5) Poate fi desemnat din oficiu ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigură condițiile prevăzute în prezenta ordonanță pentru prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal.

Art. 7. -

(1) Orice furnizor de serviciu universal are obligația să asigure, în fiecare localitate din zona în care își îndeplinește obligațiile de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal, cel puțin o colectare de la fiecare punct de acces și cel puțin o livrare la locuința oricărei persoane fizice sau la sediul oricărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puțin de 5 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor sau a condițiilor geografice considerate excepționale de autoritatea de reglementare. Modificări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) autoritatea de reglementare poate stabili ca livrarea să se facă la anumite instalații corespunzătoare, în condiții determinate.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Orice furnizor de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ următoarele condiții generale în îndeplinirea obligațiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi incumbă: Modificări (1)

a) să garanteze respectarea cerințelor esențiale;

b) să ofere servicii identice utilizatorilor care se află în condiții comparabile;

c) să ofere servicii disponibile pentru toți utilizatorii fără discriminări, în special de ordin politic, religios sau ideologic; Modificări (1)

d) să ofere servicii în mod neîntrerupt, cu excepția cazurilor de forță majoră;

e) să asigure o evoluție continuă a serviciilor în funcție de cerințele tehnice, economice și sociale, precum și adaptarea serviciilor la cerințele utilizatorilor.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Orice furnizor de serviciu universal are obligația să pună la dispoziție utilizatorilor, în mod regulat, informații detaliate și actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor oferite din sfera serviciului universal, în special informații referitoare la condițiile generale de acces la aceste servicii, precum și la tarifele și nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii. Modificări (1)

(2) Informațiile menționate la alin. (1) se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal și în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Furnizorii de serviciu universal au obligația de a asigura accesul utilizatorilor la rețeaua poștală pe care o operează, în condiții de transparență, obiectivitate și nediscriminare. Modificări (1)

(2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de serviciu universal cu poziție dominantă pe piața relevantă, cu avizul consultativ al Consiliului Concurenței, obligații privind condițiile în care aceștia trebuie să permită accesul la rețeaua poștală pe care o operează și altor furnizori de servicii poștale, dacă o asemenea măsură se impune pentru asigurarea unui mediu concurențial și pentru respectarea principiilor transparenței, obiectivității și nediscriminării. Modificări (1)

CAPITOLUL III Drepturile acordate furnizorilor de serviciu universal Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1)

În vederea asigurării serviciului universal furnizorii de serviciu universal beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de prioritate la închirierea spațiilor necesare în vederea desfășurării activității de transport al trimiterilor poștale și mandatelor poștale, aflate în zonele libere sau în proprietatea ori în administrarea societăților comerciale, societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor feroviare, maritime, fluviale și aeriene; Modificări (1)

b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor poștale și mandatelor poștale de către societățile comerciale, societățile naționale, companiile naționale și regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor feroviare, maritime, fluviale și aeriene, precum și dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora; Modificări (1)

c) dreptul de acces și prioritate la punctele de frontieră și la organele vamale;

d) dreptul de a utiliza domeniul public pentru instalarea și operarea cutiilor poștale, obținut în baza autorizației eliberate de organul de specialitate al administrației publice centrale sau locale care administrează acel domeniu;

e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal, în condițiile stabilite de lege și de autoritatea de reglementare;

f) dreptul de a acționa în relațiile internaționale în calitate de furnizor de serviciu universal și de a încheia acorduri operaționale în această calitate;

g) dreptul de a utiliza formularele internaționale specifice, prevăzute în instrumentele internaționale ratificate sau aprobate de România.

CAPITOLUL IV Drepturi rezervate Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (3), Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...