Guvernul României

Ordonanța nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță reglementează recuperarea creanțelor statului provenite din executarea garanțiilor emise de stat pentru împrumuturile externe acordate agenților economici - societăți comerciale - în scopul diminuării datoriei publice.

Art. 2. -

(1) Pentru asigurarea celerității procesului de recuperare a sumelor plătite de stat ca urmare a executării garanțiilor emise pentru împrumuturile externe, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumită în continuare AVAB, preia spre valorificare creanțele rezultate din convențiile și/sau acordurile de recuperare încheiate între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și beneficiarii împrumuturilor.

(2) Preluarea de către AVAB a creanțelor prevăzute la alin. (1) se face prin cesiune de creanță, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Valorificarea creanțelor preluate se face prin metodele reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările și completările ulterioare, AVAB păstrând rangul de prioritate prevăzut la art. 43 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999. Modificări (1)

(4) Sumele blocate prin poprirea conturilor bancare, ca metodă de valorificare a creanțelor preluate la datoria publică, vor fi virate în contul AVAB în termen de două zile de la primirea cererii acesteia.

Art. 3. -

(1) Creanțele prevăzute la art. 2 alin. (1), cuprinzând sumele plătite de stat conform garanției pentru împrumuturile externe, dobânzile și comisioanele aferente, precum și penalizările și majorările de întârziere datorate de beneficiarii împrumuturilor externe până la data cesiunii creanței către AVAB, se preiau fără plată, la valoarea nominală a acestora.

(2) Înregistrarea creanțelor preluate în condițiile prezentei ordonanțe în evidențele contabile ale AVAB se face la valoarea nominală și în structura monetară existentă în evidențele Ministerului Finanțelor Publice. Creanțele se consolidează în dolari S.U.A. la data preluării, pe baza raportului leu/dolar S.U.A. la acea dată. Jurisprudență (1)

Art. 4. -

Convențiile și/sau acordurile de recuperare încheiate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și beneficiarii împrumuturilor externe contractate cu garanția statului reprezintă titluri constatatoare ale creanțelor cesionate și constituie de drept titluri executorii, a căror executare silită se va face fără efectuarea altor formalități.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Creanțele certe, lichide și exigibile, provenite din executarea garanțiilor de stat emise pentru împrumuturile externe, vor fi cesionate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.

(2) Creanțele rezultate din executarea, ulterioară cesiunii, a garanțiilor de stat emise pentru împrumuturile externe vor face obiectul unor acte adiționale la contractele de cesiune de creanță, ce se vor încheia în termenul prevăzut la alin. (1), calculat de la data achitării sumelor scadente la extern de către Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 6. -

Preluarea creanțelor de către AVAB nu afectează drepturile și obligațiile Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de garant, față de instituțiile creditoare și față de beneficiarii împrumuturilor externe, stabilite prin Legea datoriei publice nr. 81/1999, cu excepția celor aferente creanței cesionate în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 7. - Modificări (1)

Sumele recuperate de AVAB în urma valorificării creanțelor preluate potrivit prezentei ordonanțe, rămase după deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri și se virează la fondul de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturile externe, în vederea reîntregirii acestuia.

Art. 8. -

Numărul de posturi prevăzut în structura organizatorică a AVAB se va suplimenta în mod corespunzător atribuțiilor stabilite prin prezenta ordonanță.

Art. 9. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Finanțelor Publice și AVAB vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor
Bancare,
Ionel Blănculescu

București, 30 ianuarie 2002.

Nr. 29.

;
se încarcă...