Guvernul României

Ordonanța nr. 7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în ediție oficială a codurilor și a altor legi complexe

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Ministerul Justiției este autorizat să editeze în exclusivitate, în volum, după textul publicat în Monitorul Oficial al României, ediția oficială a codurilor și a altor legi complexe, care interesează domeniul de activitate al justiției și pentru a căror elaborare s-au constituit comisii speciale în cadrul ministerului, potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

(2) Orice publicare în ediție oficială a actelor normative prevăzute la alin. (1) de către alte persoane este interzisă.

(3) În sensul prezentei ordonanțe, prin ediție oficială a codurilor și a altor legi complexe se înțelege ediția apărută cu această mențiune, prin grija Ministerului Justiției, sub a cărui autoritate au fost elaborate aceste acte normative.

Art. 2. -

(1) Sumele rezultate din vânzarea publicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) constituie venituri extrabugetare ale Ministerului Justiției, având același regim ca și sumele provenite din vânzarea timbrului judiciar, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cheltuielile aferente editării publicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se suportă din veniturile extrabugetare menționate la alineatul precedent.

Art. 3. -

(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 1 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor se fac de persoanele împuternicite prin ordin al ministrului justiției.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu excepția celor ale art. 28 și 29. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 24 ianuarie 2002.

Nr. 7.

;
se încarcă...