Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 34/2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014L0034

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 18 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive a fost modificată în mod substanțial. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pieței produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabilește principii și dispoziții de referință comune concepute pentru a fi aplicate întregii legislații sectoriale, cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor și reformărilor legislației respective. Prin urmare, Directiva 94/9/CE ar trebui să fie adaptată la decizia menționată.

(4) Prezenta directivă vizează produsele care, la introducerea lor pe piață, sunt noi pe piața Uniunii, cu alte cuvinte, acestea sunt fie produse noi, fabricate de un producător de pe teritoriul Uniunii, fie produse, noi sau la mâna a doua, importate dintr-o țară terță.

(5) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanță.

(6) Este de datoria statelor membre să protejeze pe teritoriul lor sănătatea și securitatea persoanelor, în special a lucrătorilor și, dacă este cazul, a animalelor domestice și a bunurilor, în special a lucrătorilor, mai ales împotriva riscurilor rezultate din utilizarea echipamentelor și a sistemelor care oferă protecție împotriva atmosferelor potențial explozive.

(7) Directiva 94/9/CE a reprezentat o evoluție pozitivă în ceea ce privește o protecție eficace împotriva pericolelor de explozie, atât pentru echipamentele din minerit, cât și pentru cele de suprafață. Aceste două categorii de echipamente sunt utilizate într-un număr mare de sectoare comerciale și industriale și au o importanță economică semnificativă.

(8) Respectarea cerințelor de sănătate și de securitate este esențială pentru a garanta siguranța echipamentelor și sistemelor de protecție. Aceste cerințe ar trebui să fie împărțite în cerințe generale și cerințe suplimentare care trebuie îndeplinite de echipamentele și sistemele de protecție. În special, cerințele suplimentare ar trebui să țină seama de riscurile existente sau potențiale. Echipamentele și sistemele de protecție ar trebui așadar să îndeplinească cel puțin una dintre aceste cerințe, dacă acest lucru este necesar pentru buna lor funcționare sau se aplică utilizării lor preconizate. Noțiunea de utilizare preconizată este de primă importanță pentru rezistența la explozii a echipamentelor și sistemelor de protecție. Este esențial ca producătorii să furnizeze informații complete. Ar fi de asemenea necesar ca echipamentelor și sistemelor de protecție respective să li se aplice un marcaj specific clar, prin care să se indice utilizarea acestora într-o atmosferă potențial explozivă

(9) Respectarea cerințelor esențiale de sănătate și de securitate stipulate în prezenta directivă ar trebui să fie imperativă, pentru a garanta securitatea echipamentelor și sistemelor de protecție. Pentru punerea în aplicare a acestor cerințe ar trebui să se țină seama atât de tehnologia existentă la momentul fabricației, cât și de cerințele imperative de ordin tehnic și economic.

(10) În funcție de rolul care le revine în lanțul de furnizare, operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor cu prezenta directivă, în funcție de rolul care le revine în lanțul de furnizare, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității persoanelor, în special a lucrătorilor, precum și, după caz, protecția animalelor domestice și a bunurilor și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

(11) Toți operatorii economici care intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai produse care sunt în conformitate cu prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o distribuție clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului deținut de fiecare operator economic în lanțul de furnizare și distribuție.

(12) Pentru a facilita comunicarea între operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței și consumatori, statele membre ar trebui să încurajeze operatorii economici să includă și o adresă de internet în afară de adresa poștală.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...