Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 33/2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014L0033

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 18 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Directiva 95/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare a fost modificată în mod substanțial. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pieței produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabilește principii comune și dispoziții de referință concepute pentru a fi aplicate întregii legislații sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor și reformărilor legislației respective. Prin urmare, Directiva 95/16/CE ar trebui să fie adaptată la decizia respectivă.

(4) Ascensoarele care fac obiectul prezentei directive sunt considerate produse finite numai după ce sunt instalate permanent în clădiri sau construcții. Prin urmare, ascensoarele nu pot fi importate în Uniune, fiind numai introduse pe piață, fără a fi puse la dispoziție pe piață ulterior: în cazul ascensoarelor nu există nici "importatori", nici "distribuitori".

(5) Prezenta directivă reglementează componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt noi pe piața Uniunii în momentul introducerii lor pe piață. Mai exact, acestea sunt fie componente de siguranță noi fabricate de un producător de pe teritoriul Uniunii, fie componente de siguranță noi sau de ocazie importate dintr-o țară terță.

(6) La 8 iunie 1995 Comisia a adoptat Recomandarea 95/216/CE din 8 iunie 1995 către statele membre privind îmbunătățirea securității ascensoarelor existente.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de aprovizionare, inclusiv vânzării la distanță.

(8) În funcție de rolul care le revine în lanțul de aprovizionare, operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare cu prezenta directivă, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței persoanelor, precum și, după caz, siguranța bunurilor și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

(9) Toți operatorii economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că introduc pe piață și pun la dispoziție pe piață numai componente de siguranță pentru ascensoare care sunt în conformitate cu prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o distribuție clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului deținut de fiecare operator economic în lanțul de aprovizionare și distribuție.

(10) Pentru a facilita comunicarea între operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței și consumatori, statele membre ar trebui să încurajeze operatorii economici să includă și o adresă de internet în afară de adresa poștală.

(11) Producătorul și instalatorul, fiind persoanele cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, sunt cei mai în măsură să efectueze procedura de evaluare a conformității. Evaluarea conformității ar trebui, așadar, să rămână exclusiv obligația producătorului sau a instalatorului.

(12) Este necesar să se asigure că componentele de siguranță pentru ascensoare provenite din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă prezenta directivă, în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru componentele de siguranță în cauză. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună importatorilor obligația de a se asigura că componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le introduc pe piață respectă cerințele prezentei directive și de a nu introduce pe piață componentele de siguranță pentru ascensoare care nu îndeplinesc cerințele respective sau prezintă riscuri. De asemenea, ar trebui să se adopte dispoziții prin care să se impună importatorilor obligația de a se asigura că au fost aplicate procedurile de evaluare a conformității și că marcajul componentelor de siguranță pentru ascensoare și documentația elaborată de producători sunt disponibile pentru a fi inspectate de autoritățile naționale competente.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...