Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 31/2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014L0031

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 18 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Directiva 2009/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de cântărire neautomate a fost modificată în mod substanțial. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pieței produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabilește principii comune și dispoziții de referință comune concepute pentru a fi aplicate întregii legislații sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor și reformărilor legislației respective. Prin urmare, Directiva 2009/23/CE ar trebui să fie adaptată la decizia respectivă.

(4) Prezenta directivă vizează aparatele de cântărit cu funcționare neautomată care sunt noi pentru piața Uniunii atunci când sunt introduse pe piață; aceasta înseamnă că sunt fie aparate de cântărit cu funcționare neautomată noi, fabricate de un producător stabilit în Uniune, fie aparatele de cântărit cu funcționare neautomată, noi sau la mâna a doua, importate dintr-o țară terță.

(5) Statele membre ar trebui să protejeze populația împotriva rezultatelor incorecte ale operațiunilor de cântărire efectuate cu ajutorul aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată atunci când sunt utilizate în anumite domenii de aplicare.

(6) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanță.

(7) Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată cu cerințele prezentei directive în funcție de rolul lor respectiv în lanțul de furnizare, astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecție a intereselor publice care fac obiectul prezentei directive și să se garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

(8) Toți operatorii economici care intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai aparate de cântărit cu funcționare neautomată care sunt în conformitate cu prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o distribuție clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului deținut de fiecare operator economic în lanțul de furnizare și distribuție.

(9) Pentru a facilita comunicarea între operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței și utilizatorii finali, statele membre ar trebui să încurajeze operatorii economici să includă și o adresă de internet în afară de adresa poștală.

(10) Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze procedura de evaluare a conformității. Evaluarea conformității ar trebui, așadar, să rămână exclusiv obligația producătorului.

(11) Este necesar să se asigure că aparatele de cântărit cu funcționare neautomată din țările terțe care intră pe piața Uniunii sunt conforme cu prezenta directivă, în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru aparatele de cântărit cu funcționare neautomată în cauză. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună importatorilor obligația de a se asigura că aparatele de cântărit cu funcționare neautomată pe care le introduc pe piață respectă cerințele din prezenta directivă și de a nu introduce pe piață aparate de cântărit cu funcționare neautomată care nu îndeplinesc cerințele respective sau prezintă riscuri. De asemenea, ar trebui să se prevadă dispoziții prin care să se impună importatorilor obligația de a se asigura că au fost aplicate procedurile de evaluare a conformității și că marcajul aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată și documentația elaborată de producători sunt disponibile pentru a fi inspectate de autoritățile naționale competente.

(12) Atunci când introduce un aparat de cântărit cu funcționare neautomată pe piață, fiecare importator ar trebui să indice pe aparatul de cântărit cu funcționare neautomată denumirea sa, denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa comercială înregistrată și adresa poștală la care poate fi contactat. Ar trebui să fie prevăzute excepții, inclusiv pentru cazurile în care importatorul ar trebui să deschidă ambalajul numai cu scopul de a-și putea înscrie denumirea și adresa pe aparat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...