Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 30/2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014L0030

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 18 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Sunt avute în vedere o serie de modificări la Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE. Din motive de claritate, ar trebui ca directiva respectivă să fie reformată.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pieței produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabilește principii comune și dispoziții de referință concepute pentru a fi aplicate întregii legislații sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor sau reformărilor legislației respective. Directiva 2004/108/CE ar trebui să fie adaptată la decizia respectivă.

(4) Statele membre ar trebui să răspundă de asigurarea protecției radiocomunicațiilor, inclusiv a recepționării emisiunilor de radiodifuziune și a serviciilor de radioamatori care funcționează în conformitate cu reglementările radio ale Uniunii Internaționale de Telecomunicații (UIT), cât și a rețelelor de alimentare cu energie electrică și a celor de telecomunicații, precum și a echipamentelor conectate la acestea, contra perturbațiilor electromagnetice.

(5) Dispozițiile de drept intern în materie care asigură protecția contra perturbațiilor electromagnetice trebuie armonizate pentru a garanta libera circulație a aparatelor electrice și electronice fără să se reducă nivelurile justificate de protecție în statele membre.

(6) Prezenta directivă se referă la produsele care reprezintă o noutate pentru piața Uniunii în momentul introducerii lor pe piață, ceea ce înseamnă că este vorba despre produse complet noi fabricate de un producător stabilit în Uniune sau despre produse importate dintr-o țară terță, indiferent dacă sunt complet noi sau de ocazie.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de aprovizionare, inclusiv vânzării la distanță.

(8) Echipamentele reglementate de prezenta directivă ar trebui să cuprindă atât aparatele, cât și instalațiile fixe. Cu toate acestea, ar trebui prevăzute dispoziții separate pentru fiecare categorie în parte. Aceasta deoarece în timp ce asemenea aparate pot circula liber în interiorul Uniunii, instalațiile fixe sunt montate pentru uz permanent într-un amplasament prestabilit, ca ansambluri de diferite tipuri de aparate și, după caz, alte dispozitive. Compoziția și funcționarea unor astfel de instalații corespund în cele mai multe cazuri nevoilor specifice ale operatorilor acestora.

(9) Atunci când prezenta directivă reglementează aparate, ea ar trebui să se refere la aparate finite introduse pe piață. Anumite componente sau subansambluri ar trebui, în anumite condiții, să fie considerate aparate, în cazul în care sunt puse la dispoziția utilizatorului final.

(10) Echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații nu ar trebui reglementate de prezenta directivă, deoarece acestea sunt deja reglementate de Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora. Cerințele în materie de compatibilitate electromagnetică din ambele directive asigură același nivel de protecție.

(11) Aeronavele sau echipamentele destinate instalării în aeronave nu ar trebui reglementate de prezenta directivă, deoarece acestea se supun deja normelor Uniunii sau internaționale speciale în materie de compatibilitate electromagnetică.

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să reglementeze echipamentele care sunt intrinsec inofensive din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...