Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 28/2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014L0028

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 18 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil a fost modificată substanțial. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(2) Este necesar să se clarifice în prezenta directivă faptul că anumite articole au fost identificate pe baza recomandărilor Organizației Națiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase ca fiind articole pirotehnice sau muniție, astfel că acestea nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive. Directiva 2004/57/CE a Comisiei din 23 aprilie 2004 privind identificarea articolelor pirotehnice și a anumitor muniții în sensul Directivei 93/15/CEE a Consiliului de armonizare a dispozițiilor privind introducerea pe piață și controlul explozibililor de uz civil, care conține în prezent o listă de asemenea articole, ar trebui, prin urmare, abrogată.

(3) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pieței produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și prevede principiile generale privind marcajul CE.

(4) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabilește principii comune și dispoziții de referință comune concepute pentru a fi aplicate întregii legislații sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor și reformărilor legislației respective. Prin urmare, Directiva 93/15/CEE ar trebui să fie adaptată la decizia respectivă.

(5) Securitatea în timpul depozitării este reglementată de Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase, care instituie cerințe de securitate pentru unitățile în care sunt prezenți explozivi. Securitatea explozivilor în timpul transportului este reglementată de convenții și acorduri internaționale, inclusiv de recomandările Organizației Națiunilor Unite în materie de transport al mărfurilor periculoase. Prin urmare, aceste aspecte nu ar trebui să intre sub incidența prezentei directive.

(6) Articolele pirotehnice necesită măsuri corespunzătoare pentru asigurarea protecției consumatorilor finali și securității publicului. Articolele pirotehnice fac obiectul Directivei 2013/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice. Prin urmare, prezenta directivă nu ar trebui să se aplice articolelor pirotehnice.

(7) Domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui să includă muniția, dar numai în ceea ce privește normele referitoare la controlul transferurilor, precum și la dispozițiile legate de acestea. Muniția făcând obiectul transferurilor în condiții similare armelor, este oportun ca transferurile de muniție să se supună unor dispoziții similare celor care se aplică armelor, așa cum prevede Directiva 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme.

(8) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanță.

(9) Definirea explozivilor prevăzuți în prezenta directivă trebuie să se bazeze pe definițiile acestor produse așa cum sunt prevăzute în recomandările Organizației Națiunilor Unite cu privire la transportul mărfurilor periculoase.

(10) Pentru a asigura libera circulație a explozivilor este necesar să se armonizeze legislațiile referitoare la punerea la dispoziție pe piață a acestora.

(11) În funcție de rolul care le revine în lanțul de furnizare, operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea explozivilor cu cerințele din prezenta directivă, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea și securitatea persoanelor și siguranța publică, și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

(12) Toți operatorii economici care intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai explozivii care sunt în conformitate cu prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o distribuție clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului deținut de fiecare operator economic în lanțul de furnizare și distribuție.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...