Parlamentul României

Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor

Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Cărți (3), Reviste (11), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 ianuarie 1993
Formă aplicabilă de la 04 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Reviste (1)

(1) Drepturile asupra desenelor și modelelor sunt dobândite și protejate în România prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, denumit în continuare O.S.I.M., în condițiile prezentei legi.

(2) Prezenta lege se aplică desenelor și modelelor ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România ori care își produc efectele în România, ca urmare a unei protecții comunitare sau internaționale.

(3) Străinii cu domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de prevederile prezentei legi în condițiile convențiilor internaționale privind desenele și modelele, la care România este parte.

Art. 2. - Reviste (1), Referințe în cărți (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul internațional de desene și modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1992;

b) autor - persoana fizică sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înțelegeri, care a creat desenul sau modelul; Jurisprudență (5), Reviste (1)

c) certificat de înregistrare - titlul de protecție acordat de O.S.I.M. pentru desenele și modelele înregistrate; Jurisprudență (1)

d) desen sau model - aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură și/sau materiale ale produsului în sine și/sau ornamentația acestuia; Jurisprudență (3), Reviste (3)

e) desen sau model comunitar - desenul sau modelul protejat în condițiile Regulamentului nr. 6/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002, de către Oficiul pentru Armonizare în Piața Internă, cu efect pe întregul teritoriu al Comunităților Europene; Jurisprudență (1)

f) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de formă, care nu determină caracterul individual al desenului sau modelului; Jurisprudență (4)

g) înregistrare - modul de dobândire a drepturilor asupra desenelor și modelelor în temeiul prezentei legi sau al convențiilor internaționale la care România este parte;

h) mandatar autorizat - persoana care exercită profesiunea de consilier în proprietate industrială în condițiile legii și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fața O.S.I.M.; Jurisprudență (1)

i) produs - orice articol obținut printr-un proces industrial sau artizanal, conținând printre altele și elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs; Jurisprudență (1)

j) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manieră care să permită dezasamblarea și reasamblarea produsului;

k) solicitant - persoana fizică sau juridică ce solicită la O.S.I.M. înregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de înregistrare a unui desen sau model;

l) titular - persoana fizică sau juridică căreia îi aparțin drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului și pentru care se eliberează certificatul de înregistrare.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține autorului desenului sau modelului ori succesorului său în drepturi, pentru desenele și modelele create în mod independent. Jurisprudență (3)

(2) În cazul în care mai multe persoane au creat în mod independent un desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține persoanei care a depus prima cererea de înregistrare.

(3) În cazul în care desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariați, în cadrul atribuțiilor de serviciu, dreptul aparține persoanei care l-a comandat. Jurisprudență (1)

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

Până la proba contrară, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.

Art. 5. - Referințe în cărți (1)

(1) Drepturile asupra unui desen sau model dobândite conform prezentei legi nu prejudiciază drepturile asupra desenelor sau modelelor neînregistrate, mărcilor și altor semne distinctive, brevetelor de invenție și modelelor de utilitate, caracterelor tipografice, topografiilor de produse semiconductoare.

(2) Protecția desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege nu exclude și nu prejudiciază protecția prin drept de autor a acestuia. Reviste (1)

CAPITOLUL II Condiții pentru protecția desenelor și modelelor Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Jurisprudență (1), Referințe în cărți (2)

(1) Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model, în sensul art. 2, este nou și are un caracter individual. Jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Un desen sau model este considerat nou dacă niciun desen ori model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate. Jurisprudență (1)

(3) Se consideră că desenele sau modelele sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce privește detaliile nesemnificative. Jurisprudență (1)

(4) Se consideră că un desen sau model are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen ori model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(5) La evaluarea caracterului individual trebuie să se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau modelului. Reviste (1)

(6) Dacă un desen sau model aplicat la un produs ori încorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui produs complex, acesta va fi considerat nou și având caracter individual numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) partea componentă, odată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe durata utilizării normale a acestuia; utilizare normală înseamnă utilizarea de către beneficiar, fără a include întreținerea sau reparațiile;

b) caracteristicile vizibile ale părții componente îndeplinesc ele însele condițiile privind noutatea și caracterul individual.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

(1) În sensul aplicării art. 6, se consideră că un desen sau model a fost făcut public dacă a fost publicat ori dezvăluit în alt mod, expus, utilizat în comerț, cu excepția situațiilor în care aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil și în cadrul activității obișnuite, să devină cunoscute cercurilor specializate din sectorul în cauză care acționează în cadrul Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost invocată o prioritate, înaintea datei de prioritate. Cu toate acestea, nu se va considera că desenul sau modelul a fost făcut public pentru simplul motiv că a fost dezvăluit unei terțe persoane în condiții explicite sau implicite de confidențialitate.

(2) În aplicarea art. 6 alin. (2) și (4), divulgarea nu este luată în considerare dacă desenul sau modelul pentru care se solicită protecție a fost făcut public:

a) de către autor sau succesorul său în drepturi ori de către un terț pe baza informațiilor furnizate sau actelor îndeplinite de autor sau succesor;

b) în perioada de 12 luni precedând data de depozit a cererii de înregistrare sau, dacă o prioritate este revendicată, la data de prioritate.

(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile și în situația în care desenul sau modelul a fost făcut public, ca urmare a unui abuz în legătură cu autorul sau succesorul său.

Art. 8. -

(1) Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcție tehnică nu poate fi înregistrat. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Nu poate fi înregistrat un desen sau model care trebuie reprodus în forma și la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care acesta este încorporat sau căruia îi este aplicat să fie conectat mecanic ori amplasat, în jurul sau pe un alt produs, astfel încât fiecare produs să își poată îndeplini funcția proprie. Jurisprudență (1)

(3) Poate fi înregistrat un desen sau model care permite asamblări sau conexiuni multiple între produsele interschimbabile în cadrul unui sistem modular.

Art. 9. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Sunt excluse de la protecție desenele sau modelele contrare ordinii publice sau bunelor moravuri. Jurisprudență (4)

CAPITOLUL III Înregistrarea și eliberarea titlului de protecție Puneri în aplicare (1)

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Cererea de înregistrare a unui desen sau model trebuie să cuprindă: Jurisprudență (2)

a) solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului;

b) datele de identificare a solicitantului;

c) numărul de desene sau modele pentru care se solicită protecția;

d) indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul, dacă este cazul;

e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicită protecția, așa cum apar în reprezentările grafice depuse;

f) numele autorilor sau o declarație pe răspunderea solicitantului că autorii au renunțat la dreptul de a fi menționați în cerere și/sau în publicațiile desenului sau modelului;

g) reprezentările grafice ale desenului sau modelului, în 3 exemplare.

(2) Cererea de înregistrare mai poate conține, după caz, și alte elemente care nu condiționează data depozitului reglementar:

a) datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare;

b) actele de prioritate, în cazul în care se invocă una dintre prioritățile prevăzute la art. 16 și 17;

c) solicitarea amânării publicării;

d) procura de reprezentare în fața O.S.I.M.;

e) declarația indicând informațiile care, după cunoștința solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea condițiilor de acordare a protecției desenului sau modelului pentru care se solicită înregistrarea.

Art. 11. -

(1) Reprezentările grafice trebuie să redea complet desenul sau modelul care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice să fie evidențiate. În caz contrar, cererea de înregistrare se respinge. Reprezentările grafice trebuie să fie de o calitate suficientă, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului să fie evidențiate și publicarea să fie posibilă.

(2) În cazul unui desen, reprezentările grafice pot fi însoțite de 3 specimene.

(3) Nu se admit la înregistrare desene sau modele reprezentate grafic în mod schematic sau de principiu.

Art. 12. - Referințe în cărți (1)

(1) Cererea de înregistrare și descrierea, prezentate conform art. 10 și redactate în limba română, însoțite de reprezentările grafice ale desenului sau modelului ori, după caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. și constituie depozitul reglementar.

(2) O.S.I.M. înregistrează cererea dacă sunt depuse minimum următoarele: o cerere care să conțină solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului, datele de identificare a solicitantului și reprezentările grafice sau specimenele, într-un exemplar.

(3) Dacă în termen de două luni de la data depunerii cererii de înregistrare conform alin. (2) nu sunt depuse completările necesare pentru constituirea depozitului reglementar conform alin. (1), cererea de înregistrare se respinge.

(4) Data depozitului reglementar este data la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. (2) sau data care rezultă din tratatele ori convențiile privind desenele sau modelele la care România este parte.

(5) Cererea de înregistrare având dată de depozit se înscrie în Registrul cererilor depuse.

(6) Registrul cererilor depuse poate să fie realizat atât pe format hârtie, cât și în format electronic.

Art. 13. -

(1) În procedurile în fața O.S.I.M. solicitantul înregistrării sau succesorul său în drepturi poate fi reprezentat de un consilier în proprietate industrială autorizat.

(2) Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea conform alin. (1) este obligatorie, cu excepția depunerii cererii.

Art. 14. -

(1) Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele ale aceleiași categorii de produse, în conformitate cu clasificarea internațională a desenelor și modelelor.

(2) Desenele și modelele care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie să satisfacă o regulă de unitate de concepție, de unitate de producție sau de unitate de utilizare ori trebuie să aparțină aceluiași ansamblu sau aceleiași compoziții de articole.

Art. 15. -

Depozitul reglementar asigură solicitantului un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, față de orice alt depozit ulterior privind același desen sau model.

Art. 16. -

(1) Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor părți la convențiile la care România este parte beneficiază de un drept de prioritate de 6 luni, cu începere de la data primului depozit, dacă solicită protecția în acest termen, pentru același desen sau model.

(2) Se recunoaște un drept de prioritate de 6 luni, întemeiat pe un depozit de model de utilitate.

Art. 17. -

Dacă solicitantul a prezentat anumite produse și servicii în cadrul unei expoziții internaționale oficiale sau oficial recunoscute, în sensul Convenției privind expozițiile internaționale, semnată la Paris la data de 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Legea nr. 246/1930, cu modificările și completările ulterioare, organizată pe teritoriul României sau într-un stat membru al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, și dacă o cerere de înregistrare a desenului sau modelului sub care au fost prezentate aceste produse a fost depusă la O.S.I.M. într-un termen de 6 luni de la data prezentării în expoziție, solicitantul va beneficia de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziție; această perioadă nu prelungește termenul de prioritate prevăzut la art. 16.

Art. 18. -

Prioritățile prevăzute la art. 16 și 17 sunt recunoscute dacă sunt invocate odată cu depunerea cererii și dacă în termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirmă prin acte de prioritate.

Art. 19. - Referințe în cărți (1)

(1) Cererile de înregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinări preliminare din care să rezulte:

a) îndeplinirea condițiilor de formă ale cererii, prevăzute la art. 10 alin. (1);

b) îndeplinirea condițiilor prescrise pentru reprezentările grafice, prevăzute la art. 11;

c) îndeplinirea condițiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prevăzute la art. 10 alin. (2);

d) achitarea taxelor în termenul și cuantumul prevăzute de lege.

(2) În cazul în care neregularitățile nu sunt remediate în termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, după caz, nu se va recunoaște prioritatea.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...