Parlamentul României

Legea nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Cărți (1), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 1999
Formă aplicabilă de la 01 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiectul protecției

(1) Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante aparținând tuturor genurilor și speciilor de plante, incluzând, printre altele, hibrizii între genuri și specii, sunt protejate, recunoscute și apărate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet pentru soi de către Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, în condițiile prezentei legi.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) nu vor aduce atingere dispozițiilor legale referitoare la bunele moravuri și ordinea publică, apărarea sănătății și vieții oamenilor, animalelor și plantelor, protejarea mediului, a proprietății industriale ori comerciale sau a concurenței, a comerțului și a producției agricole. Reviste (1)

ARTICOLUL 2 Definiții Reviste (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) soi - grupul de plante aparținând unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care poate fi: Reviste (1)

1. definit prin expresia caracterelor rezultând dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumită combinație de genotipuri;

2. distinct față de orice alt grup de plante, prin expresia a cel puțin unuia dintre caracterele prevăzute la pct. 1;

3. considerat ca o entitate cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare;

b) soi protejat - un soi cultivat pentru care se acordă un brevet pentru soi de către ISTIS; Reviste (1)

c) material de înmulțire - semințe, plante întregi sau diferite părți de plante care au capacitatea să reproducă plante întregi;

d) ameliorator este:

1. persoana care a creat sau a descoperit și a dezvoltat un nou soi;

2. persoana care este angajatorul persoanei prevăzute la pct. 1 sau cea care a comandat activitatea de creare de noi soiuri, în conformitate cu legea sau pe baza unui contract care specifică faptul că dreptul amelioratorului aparține primului;

3. succesorul în drepturi al persoanei prevăzute la pct. 1 sau 2, după caz;

e) solicitant - persoana care a înregistrat o cerere de brevet pentru soi la ISTIS;

f) titular de brevet pentru soi - persoana care deține brevetul pentru soi sau succesorul său în drepturi;

g) teste în vegetație - experiențele organizate în vegetație pentru determinarea distinctivității, uniformității și stabilității (teste DUS); Reviste (1)

h) Convenție - Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 și la 19 martie 1991, la care România a aderat prin Legea nr. 186/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare;

i) Oficiul comunitar - Oficiul comunitar pentru protecția soiurilor de plante;

j) Buletinul oficial - Buletinul Oficial de Protecție al Noilor Soiuri de Plante;

k) autoritatea națională - autoritatea pentru efectuarea testelor în vegetație este ISTIS;

l) Registrul național - Registrul național al brevetelor pentru soiuri;

m) licența de invenție - facultate concedată în tot sau în parte de titularul unui drept de proprietate industrială în favoarea unei alte persoane de a folosi dreptul său exclusiv de exploatare în schimbul unei redevențe;

n) redevența - obligație plătibilă periodic la date fixe și sub formă de cotă pentru dreptul de a folosi proprietatea altuia în scopuri productive.

ARTICOLUL 3 Tratamentul național

De dispozițiile prezentei legi beneficiază și persoanele fizice sau juridice străine cu domiciliul, respectiv cu sediul în afara teritoriului României, în condițiile Convenției prevăzute la art. 2 lit. h) și ale altor convenții la care România este parte.

ARTICOLUL 4 Reprezentarea Puneri în aplicare (1)

(1) Persoanele fizice și juridice care solicită protecția pentru un nou soi pot fi reprezentate în procedurile în fața ISTIS de către un reprezentant autorizat, în condițiile și la termenele prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Pentru persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României reprezentarea este obligatorie.

CAPITOLUL II Brevetabilitatea noilor soiuri de plante

ARTICOLUL 5 Condiții pentru acordarea protecției Puneri în aplicare (1)

(1) ISTIS acordă protecție pentru un nou soi de plantă și eliberează brevetul pentru soi dacă acesta este: Reviste (2)

a) nou;

b) distinct;

c) uniform;

d) stabil.

(2) Soiul trebuie să poarte o denumire, potrivit prevederilor art. 15. Reviste (1)

ARTICOLUL 6 Noutatea

(1) Soiul este nou dacă la data înregistrării cererii de brevet pentru soi sau la data invocării priorității materialul de înmulțire ori recoltat nu a fost vândut sau nici nu a fost pus printr-un alt mod la dispoziția terților, de către ameliorator sau cu acordul acestuia, în scopul exploatării comerciale a noului soi:

a) pe teritoriul României, cu un an înaintea înregistrării cererii de brevet pentru soi;

b) pe teritoriul altor state, cu mai mult de 4 ani de la înregistrarea cererii de brevet pentru soi, iar pentru pomi, arbori și arbuști ornamentali și viță-de-vie, cu mai mult de 6 ani.

(2) De asemenea, nu își pierde noutatea soiul care:

a) face obiectul unui contract de transmitere de drepturi, dacă anterior înregistrării cererii nu a avut loc exploatarea comercială a noului soi;

b) face obiectul unui acord între ameliorator și o altă persoană, în virtutea căruia amelioratorul autorizează producerea materialului de înmulțire sub controlul său;

c) face obiectul unui acord al amelioratorului cu un terț privind efectuarea unui studiu sau experiment în plin câmp sau în laborator ori a unor experimentări pe un eșantion mic de plante în vederea evaluării noului soi;

d) a fost pus la dispoziție unui terț, sub formă de material de înmulțire sau ca material recoltat, ca urmare a folosirii în scopurile specificate la art. 33, și care nu este folosit pentru înmulțiri ulterioare, aceste acte nefiind considerate ca exploatare comercială a noului soi, în sensul prevederilor art. 33;

e) a fost pus la dispoziție, ca urmare a faptului că amelioratorul a expus soiul într-o expoziție recunoscută oficial;

f) a fost pus la dispoziție unui organism oficial, în cadrul unei obligații legale sau pe bază de contract, în vederea producerii, reproducerii, multiplicării, condiționării sau a depozitării, fără ca persoana care a solicitat protecția să își piardă dreptul exclusiv de exploatare a soiului, cu condiția ca nicio altă punere la dispoziție în scop comercial să nu fi fost făcută anterior; dacă o astfel de punere la dispoziție a soiului a fost utilizată pentru producerea unui hibrid și acesta a fost comercializat, se aplică prevederile alin. (1);

g) a fost pus la dispoziție de o unitate sau de o firmă unei alte unități sau unei firme căreia îi este subordonată sau dacă amândouă unitățile sau firmele aparțin în întregime unei terțe unități sau firme, cu condiția să nu fi avut loc o altă punere la dispoziție.

ARTICOLUL 7 Distinctivitatea Reviste (2)

(1) Soiul este distinct dacă se deosebește clar, prin unul sau mai multe caractere relevante care rezultă dintr-un anumit genotip sau dintr-o combinație de genotipuri, față de orice alt soi a cărui existență este notoriu cunoscută la data depunerii cererii de brevet pentru soi la ISTIS sau, după caz, la data de prioritate invocată.

(2) Distinctivitatea unui soi este definită prin caractere care pot fi recunoscute, descrise și identificate precis.

(3) Soiurile considerate notoriu cunoscute sunt cele:

a) protejate în România și înregistrate în Registrul național al brevetelor pentru soiuri sau în alte state părți contractante la Convenție;

b) înregistrate în catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România destinate comercializării sau în registre și cataloage similare din alte state, părți contractante la Convenție;

c) pentru care există o cerere înregistrată pentru protecția soiului sau pentru înscrierea lui într-un registru de soiuri din România, cu condiția ca cererea să conducă la acordarea protecției sau la înregistrarea soiului;

d) pentru care există o cerere înregistrată în străinătate pentru acordarea protecției sau pentru înregistrarea soiului, cu condiția ca cererea să conducă la acordarea protecției sau la înregistrare;

e) oferite spre vânzare sau vândute pe teritoriul României ori al altor state. Reviste (1)

ARTICOLUL 8 Uniformitatea Reviste (2)

Soiul este uniform dacă, supuse variațiilor previzibile pe parcursul ciclului de înmulțire, plantele rămân suficient de uniforme în caracterele relevante, inclusiv cele folosite în examinarea distinctivității soiului, precum și în alte caractere folosite pentru descrierea soiului.

ARTICOLUL 9 Stabilitatea Reviste (1)

Soiul este stabil, dacă, după înmulțiri repetate sau în cazuri speciale, la sfârșitul fiecărui ciclu de înmulțire, caracterele relevante pentru stabilirea distinctivității sau oricare alte caractere folosite pentru descrierea soiului rămân neschimbate.

CAPITOLUL III Dreptul la protecție

ARTICOLUL 10 Dreptul la brevetul pentru soi

(1) Dreptul la brevetul pentru soi aparține amelioratorului și poate fi transmis prin cesiune.

(2) Dacă mai mulți amelioratori au creat sau au descoperit și au dezvoltat în comun un nou soi, dreptul la brevetul pentru soi aparține în comun acestora.

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică și în cazul în care două sau mai multe persoane au descoperit soiul și altă persoană sau alte persoane l-au dezvoltat.

(4) Dreptul la brevetul pentru soi poate, de asemenea, să aparțină în comun amelioratorului și altei persoane, dacă amelioratorul și cealaltă persoană declară în scris că sunt de acord să dețină în comun acest drept.

(5) Amelioratorul care a creat un nou soi în timpul serviciului este îndreptățit, dacă nu este altfel prevăzut în contractul său individual de muncă, la brevetul pentru soi și la o remunerație echitabilă.

(6) În situația în care dreptul la brevetul pentru soi aparține la două sau mai multe persoane potrivit alin. (2)-(4), una dintre ele sau mai multe pot împuternici pe celelalte, printr-o declarație scrisă, să revendice dreptul la brevetul pentru soi.

CAPITOLUL IV Procedura de examinare a cererii de eliberare a brevetului pentru soi

ARTICOLUL 11 Depunerea cererii de brevet pentru soi

Cererea de brevet pentru soi poate fi depusă la ISTIS de orice persoană fizică ori juridică sau de reprezentantul legal al acesteia:

a) la sediul ISTIS;

b) prin poștă;

c) în formă electronică, dacă solicitantul are această posibilitate.

ARTICOLUL 12 Conținutul cererii de brevet pentru soi Puneri în aplicare (1)

(1) Cererea de brevet pentru soi se depune în limba română, pe formular-tip, și conține:

a) datele de identificare a solicitantului, cuprinzând numele, prenumele, domiciliul sau reședința, dacă este persoană fizică, ori denumirea firmei, sediul și formele legale de constituire, dacă este persoană juridică;

b) denumirea speciei în limba latină și denumirea comună în limba română;

c) propunerea provizorie de denumire a noului soi;

d) informații referitoare la cererea sau cererile anterioare pentru o eventuală revendicare a priorității;

e) informații despre exploatarea anterioară a soiului.

(2) Cererea de brevet pentru soi va fi însoțită de:

a) chestionarul tehnic tip UPOV, CPVO sau ghid național, completat de ameliorator;

b) dovada de plată a taxei de înregistrare a cererii;

c) documentele de prioritate;

d) o procură, dacă solicitantul este reprezentat printr-un reprezentant autorizat de ISTIS, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. g).

(3) Cererea de brevet trebuie să se refere la un singur soi.

ARTICOLUL 13 Data de depozit a cererii de brevet pentru soi

(1) Data de depozit a cererii de brevet pentru soi este data depunerii cererii la ISTIS, dacă această cerere conține cel puțin elementele prevăzute la art. 12 alin. (1), însoțită de taxa de înregistrare a cererii.

(2) Data de depozit a cererii de brevet pentru soi este cea stabilită la alin. (1) și în cazul în care solicitanții, persoane fizice sau juridice străine, au depus documentația într-o limbă străină, cu condiția ca, în termen de 3 luni de la depunerea cererii de brevet pentru soi, să depună la ISTIS o traducere a documentelor în limba română.

ARTICOLUL 14 Dreptul de prioritate

(1) Cererea de brevet pentru soi conferă un drept de prioritate, cu începere de la data de depozit, față de orice altă cerere de brevet pentru soi depusă ulterior pentru același soi sau pentru un soi care nu se poate distinge clar de acesta, în sensul art. 7.

(2) Orice persoană care a depus anterior o primă cerere într-un stat parte contractantă la Convenție sau la Oficiul comunitar beneficiază de un drept de prioritate de 12 luni de la data de depozit, dacă în acest interval de timp solicită la ISTIS acordarea unui brevet pentru soi, cu condiția ca prima cerere să aibă atribuită o dată de depozit.

(3) Pentru dovedirea priorității din alt stat, solicitantul trebuie să prezinte la ISTIS, într-un interval de 3 luni de la depunerea cererii, o copie autentificată după documentele primei cereri, precum și materialul de înmulțire sau alte documente din care să rezulte că soiul din ambele cereri este identic.

(4) Recunoașterea priorității solicitate potrivit alin. (3) se face sub condiția achitării taxei de prioritate prevăzute de lege.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...