Comisia Europeană

Regulamentul nr. 316/2014 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri de transfer de tehnologie (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R0316

Modificări (...)

În vigoare de la 28 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 19/65/CEE al Consiliului din 2 martie 1965 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri și practici concertate, în special articolul 1,

după publicarea unui proiect al prezentului regulament,

după consultarea Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante,

întrucât:

(1) Regulamentul nr. 19/65/CEE împuternicește Comisia să aplice articolul 101 alineatul (3) din tratat, prin regulament, anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie și practici concertate corespunzătoare la care nu participă decât două întreprinderi și care intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat.

(2) În temeiul Regulamentului nr. 19/65/CEE, Comisia a adoptat în special Regulamentul (CE) nr. 772/2004. Regulamentul (CE) nr. 772/2004 definește categoriile de acorduri de transfer de tehnologie cu privire la care Comisia a considerat că îndeplinesc în mod normal condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat. Având în vedere experiența generală pozitivă dobândită în aplicarea acelui regulament, care va expira la 30 aprilie 2014, și ținând seama de experiența suplimentară dobândită de la adoptarea acestuia, este necesar să se adopte un nou regulament de exceptare pe categorii.

(3) Prezentul regulament ar trebui să satisfacă cele două cerințe de a asigura protecția concurenței în mod eficace și de a oferi întreprinderilor securitatea juridică adecvată. Urmărirea acestor obiective ar trebui să ia în considerare necesitatea simplificării controlului administrativ și a cadrului legislativ într-o măsură cât mai mare.

(4) Acordurile de transfer de tehnologie se referă la acordarea de licențe privind drepturile asupra unei tehnologii. Astfel de acorduri îmbunătățesc, în general, eficiența economică și favorizează concurența, întrucât pot reduce dublarea activităților de cercetare și dezvoltare, pot stimula mai bine întreprinderile să inițieze noi activități de cercetare și dezvoltare, pot încuraja inovația incrementală, pot facilita difuzarea tehnologiilor și pot genera concurență pe piața produsului.

(5) Probabilitatea ca astfel de efecte de creștere a eficienței și de favorizare a concurenței să prevaleze asupra oricăror efecte anticoncurențiale care ar putea rezulta din restricționările conținute în acordurile de transfer de tehnologie depinde de puterea de piață a întreprinderilor în cauză și, prin urmare, de măsura în care întreprinderile în cauză se confruntă cu concurența din partea întreprinderilor care dețin tehnologii substituibile sau care fabrică produse substituibile.

(6) Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai acordurilor de transfer de tehnologie între un licențiator și un licențiat. Acesta ar trebui să se aplice unor astfel de acorduri chiar și în cazul în care acordul conține condiții privind mai multe niveluri comerciale, de exemplu impunând licențiatului obligația de a crea un sistem de distribuție special și când se definesc obligațiile pe care licențiatul trebuie sau poate să le impună distribuitorilor produselor fabricate sub licența respectivă. Cu toate acestea, astfel de condiții și obligații trebuie să fie conforme regulilor de concurență aplicabile acordurilor de furnizare și distribuție stabilite în Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei. Acordurile de furnizare și distribuție încheiate între un licențiat și cumpărătorii produselor sale contractuale nu ar trebui să fie exceptate în temeiul prezentului regulament.

(7) Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai acordurilor în care licențiatorul permite licențiatului și/sau unuia sau mai multora dintre subcontractanții acestuia să folosească drepturile asupra unei tehnologii care fac obiectul licenței, eventual după desfășurarea unor activități suplimentare de cercetare și dezvoltare de către licențiat și/sau de către subcontractantul (subcontractanții) său (săi), în scopul producerii de bunuri sau al prestării de servicii. Acesta nu ar trebui să se aplice acordării de licențe în contextul acordurilor de cercetare și dezvoltare care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1217/2010 al Comisiei sau acordării de licențe în contextul acordurilor de specializare care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1218/2010 al Comisiei. De asemenea, acesta nu ar trebui să se aplice acordurilor care au ca scop simpla reproducere și distribuire a produselor informatice protejate prin drepturi de autor, deoarece astfel de acorduri nu au ca obiect acordarea unei licențe pentru o tehnologie destinată fabricării de produse, ci sunt mai apropiate de acordurile de distribuție. Ar trebui ca prezentul regulament să nu se aplice nici acordurilor care urmăresc regruparea tehnologiilor, cu alte cuvinte acordurilor de regrupare a tehnologiilor cu scopul acordării de licențe pentru aceste tehnologii unor terți, nici acordurilor prin care tehnologia regrupată face obiectul unei licențe acordate acestor terți.

(8) Pentru aplicarea articolului 101 alineatul (3) din tratat printr-un regulament, nu este necesar să se definească acordurile de transfer de tehnologie care sunt susceptibile să intre sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat. La evaluarea individuală a acordurilor în temeiul articolului 101 alineatul (1) din tratat, trebuie să se țină seama de mai mulți factori, în special de structura și de dinamica piețelor relevante ale tehnologiei și ale produsului.

(9) Beneficiul exceptării pe categorii stabilit prin prezentul regulament ar trebui limitat la acordurile despre care se poate estima cu suficientă certitudine că respectă condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat. Pentru a obține avantajele transferului de tehnologie și a atinge obiectivele acestuia, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice numai transferului de tehnologie ca atare, ci și altor dispoziții conținute în acordurile de transfer de tehnologie, în cazul și în măsura în care aceste dispoziții sunt direct legate de fabricarea sau vânzarea produselor contractuale.

(10) În ceea ce privește acordurile de transfer de tehnologie dintre concurenți, se poate presupune că, în cazul în care cota de piață cumulată de pe piețele relevante deținută de părți nu depășește 20%, iar acordurile nu conțin anumite restricții cu efecte anticoncurențiale grave, respectivele acorduri conduc, în general, la o îmbunătățire a producției sau a distribuției și asigură consumatorilor o parte echitabilă din beneficiile obținute.

(11) În ceea ce privește acordurile de transfer de tehnologie dintre neconcurenți, se poate presupune că, atunci când cota de piață individuală deținută de fiecare dintre părți pe piața relevantă nu depășește 30%, iar acordurile nu conțin anumite restricții cu efecte anticoncurențiale grave, respectivele acorduri conduc, în general, la o îmbunătățire a producției sau a distribuției și asigură consumatorilor o parte echitabilă din beneficiile obținute.

(12) În cazul în care cota de piață deținută este mai mare decât pragul aplicabil pe una sau mai multe piețe ale produsului sau ale tehnologiei, acordul nu ar trebui să beneficieze de exceptarea pe categorii pe piețele relevante în cauză.

(13) Nu se poate presupune că, peste pragurile cotelor de piață respective, acordurile de transfer de tehnologie intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat. De exemplu, acordurile de licență exclusivă între întreprinderi neconcurente nu intră, de multe ori, sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat. De asemenea, nu se poate presupune că, peste pragurile cotelor de piață respective, acordurile de transfer de tehnologie care intră sub incidența articolului 101 alineatul (1) din tratat nu îndeplinesc condițiile de exceptare. Cu toate acestea, nu se poate presupune nici că vor genera, în general, avantaje obiective de o asemenea natură și dimensiune încât să compenseze dezavantajele pe care le creează pentru concurență.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...