Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 36/2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri
Număr celex: 32014L0036

Modificări (...)

În vigoare de la 28 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 79 alineatul (2) literele (a) și (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 5 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 februarie 2014.

întrucât:

(1) În vederea instituirii treptate a unui spațiu de libertate, securitate și justiție, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede adoptarea unor măsuri în materie de azil, imigrație și protecția drepturilor resortisanților țărilor terțe.

(2) TFUE prevede dezvoltarea de către Uniune a unei politici comune în materie de imigrație, menită să asigure, în toate etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor migratoare și un tratament echitabil pentru resortisanții din țări terțe în situație de ședere legală în statele membre. În acest scop, Parlamentul European și Consiliul urmează să adopte măsuri privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe și privind definirea drepturilor acestora.

(3) Programul de la Haga, adoptat de Consiliul European la 4 noiembrie 2004, a recunoscut faptul că migrația legală va avea un rol important în consolidarea dezvoltării economice și a solicitat Comisiei să prezinte un plan de politică în domeniul migrației legale, care să includă procedurile de admisie și care să poată răspunde cu promptitudine fluctuației cererilor de forță de muncă provenind din migrație de pe piața muncii.

(4) Consiliul European din 14-15 decembrie 2006 a convenit asupra unei serii de măsuri pentru anul 2007. Măsurile respective includ elaborarea unor politici bine gestionate în materie de imigrație legală care să respecte pe deplin competențele naționale, menite să sprijine statele membre pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare de forță de muncă. De asemenea, Consiliul a solicitat explorarea mijloacelor de facilitare a migrației temporare.

(5) Pactul european privind imigrația și azilul, adoptat de Consiliul European la 16 octombrie 2008, exprimă angajamentul Uniunii și al statelor sale membre de a desfășura o politică echitabilă, eficace și coerentă pentru a face față provocărilor și oportunităților pe care le reprezintă migrația. Pactul reprezintă baza politicii comune în materie de imigrație, ghidată de un spirit de solidaritate între statele membre și de cooperare cu țările terțe, având drept fundament o gestionare corespunzătoare a fluxurilor migratorii, atât în interesul țărilor-gazdă, cât și în interesul țărilor de origine și al migranților înșiși.

(6) Programul de la Stockholm, adoptat de Consiliul European la 11 decembrie 2009, recunoaște că imigrarea forței de muncă poate contribui la creșterea competitivității și a vitalității economice și că, în contextul provocărilor demografice importante cu care se va confrunta Uniunea în viitor în sensul creșterii cererii de forță de muncă, politicile flexibile în materie de imigrație vor aduce o contribuție importantă la dezvoltarea economică și a performanței Uniunii pe termen lung. Acesta pune, de asemenea, în evidență importanța asigurării unui tratament echitabil resortisanților țărilor terțe în situație de ședere legală pe teritoriul statelor membre și a optimizării legăturii dintre migrație și dezvoltare. Acesta invită Comisia și Consiliul să continue punerea în aplicare a planului de politică privind migrația legală prevăzut în Comunicarea Comisiei din 21 decembrie 2005.

(7) Prezenta directivă ar trebui să contribuie la gestionarea eficace a fluxurilor de migrație pentru categoria specifică a migrației temporare sezoniere și la asigurarea unor condiții decente de muncă și de viață pentru lucrătorii sezonieri, prin instituirea unor norme corecte și transparente privind admisia și șederea și prin definirea drepturilor lucrătorilor sezonieri, oferind în același timp stimulente și garanții pentru a preveni depășirea perioadei permise de ședere temporară sau transformarea șederii temporare în ședere pe termen lung. În plus, normele prevăzute de Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului vor contribui la evitarea transformării șederii temporare în ședere ilegală.

(8) Statele membre ar trebui să pună în aplicare prezenta directivă fără discriminare pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în special în conformitate cu Directiva 2000/43/CE a Consiliului și cu Directiva 2000/78/CE a Consiliului.

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere principiului preferinței acordate cetățenilor Uniunii în ceea ce privește accesul pe piața muncii din statele membre, astfel cum a fost exprimat în dispozițiile relevante din actele de aderare.

(10) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului statelor membre de a stabili contingentele de admisie a resortisanților din țări terțe care intră pe teritoriile lor în scopul ocupării unui loc de muncă sezonieră, astfel cum prevede TFUE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...