Parlamentul României

Legea nr. 16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Cărți (4), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iunie 1995
Formă aplicabilă de la 25 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Obiectul protecției

Art. 1. - Reviste (1)

Topografiile produselor semiconductoare sunt protejate pe teritoriul României, prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile prevăzute prin prezenta lege.

Art. 2. - Referințe în cărți (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) B.O.P.I. - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secțiunea Topografii;

b) produs semiconductor - forma finală sau intermediară a oricărui produs: Reviste (1)

- compus dintr-un substrat ce comportă un strat de material semiconductor; și

- constituit din unul sau mai multe straturi de materiale conductoare, izolante ori semiconductoare, straturile fiind dispuse conform unei configurații tridimensionale prestabilite; și

- destinat să îndeplinească, în mod exclusiv sau nu, o funcție electronică;

c) topografie a unui produs semiconductor - o serie de imagini legate între ele, indiferent de modalitatea în care acestea sunt fixate sau codate, reprezentând configurația tridimensională a straturilor care compun un produs semiconductor și în care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte din desenul unei suprafețe a produsului semiconductor, în orice stadiu al fabricației sale; Reviste (1)

d) exploatare comercială - vânzarea, închirierea, leasingul sau orice altă metodă de distribuire comercială ori ofertă făcută în aceste scopuri. Cu toate acestea exploatarea comercială nu include exploatarea în condiții de confidențialitate; se aplică sub condiția ca nicio distribuire către terți să nu aibă loc în afară de situația în care exploatarea topografiei se efectuează în condițiile de confidențialitate cerute de măsurile necesare în vederea protecției intereselor esențiale pentru siguranța națională.

Art. 3. - Referințe în cărți (2)

(1) Sunt protejate, în condițiile prezentei legi, topografiile originale. Sunt originale topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor și care, la data când au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii și pentru fabricanții de produse semiconductoare.

(2) O topografie constituită dintr-o combinație de elemente și de interconexiuni uzuale poate fi protejată numai dacă combinația, luată în ansamblul ei, este originală, în sensul alin. (1).

Art. 4. -

Drepturile titularului unei topografii protejate asupra produsului semiconductor nu sunt condiționate de faptul că acesta este sau nu încorporat într-un produs.

Art. 5. -

Protecția acordată, potrivit art. 3, se aplică numai topografiei propriu-zise, cu excluderea oricărui concept, procedeu, sistem, oricărei tehnici sau informații codate încorporate în această topografie.

CAPITOLUL II Dreptul la protecție

Art. 6. - Referințe în cărți (1)

(1) Pot beneficia de protecția oferită prin prezenta lege:

a) persoanele fizice care sunt resortisante ale unui stat membru al Uniunii Europene sau al Organizației Mondiale a Comerțului ori care au reședința obișnuită pe teritoriul unui astfel de stat;

b) societățile sau alte persoane juridice care desfășoară o activitate industrială ori comercială, reală și efectivă, pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Organizației Mondiale a Comerțului.

(2) În cazul negocierii unor acorduri internaționale cu state terțe sau al adoptării de dispoziții interne, prin care se intenționează extinderea protecției acordate prin prezenta lege altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), Comisia Europeană va fi informată cu 30 de zile în avans.

(3) Încheierea acordurilor sau adoptarea dispozițiilor prevăzute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de două luni de la data informării Comisiei Europene, în cazul în care aceasta comunică statului român, în termenul prevăzut la alineatul precedent, intenția de a prezenta Consiliului European o propunere în sensul extinderii protecției de către toate statele membre în ceea ce privește persoanele sau statele terțe respective.

(4) Dacă în această perioadă de două luni Comisia Europeană prezintă Consiliului European o astfel de propunere, încheierea acordurilor sau adoptarea dispozițiilor prevăzute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de 4 luni de la data prezentării propunerii.

(5) În lipsa unei comunicări din partea Comisiei Europene în termenul prevăzut la alin. (3) sau a prezentării unei propuneri ori a adoptării unei decizii a Consiliului European în termenele prevăzute la alin. (4), statul român poate încheia acordurile sau poate adopta dispozițiile prevăzute la alin. (2).

(6) Decizia Consiliului European, adoptată în baza propunerii Comisiei Europene, nu împiedică încheierea acordurilor sau adoptarea dispozițiilor prevăzute la alin. (2), cu excepția cazului în care Consiliul decide în sens contrar, cu majoritate calificată.

Art. 7. - Puneri în aplicare (1)

(1) Persoana îndreptățită să obțină protecția legală a unei topografii poate fi reprezentată, în relațiile cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin mandatar.

(2) În cazul persoanelor fizice și al persoanelor juridice străine, cu domiciliul, respectiv sediul, în străinătate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, mandatarul trebuind să aibă domiciliul sau sediul pe teritoriul României.

Art. 8. - Referințe în cărți (1)

(1) Dreptul la protecția topografiei unui produs semiconductor aparține creatorului topografiei sau succesorului în drepturi al acestuia. În cazul în care sunt mai mulți creatori, coautori, drepturile aparțin acestora în comun.

(2) Dreptul la protecție este acordat și persoanelor prevăzute la art. 6, care:

a) procedează la o primă exploatare comercială a unei topografii, în România sau în Uniunea Europeană, ce nu a mai făcut obiectul niciunei exploatări în lume; și

b) au primit din partea unei persoane în drept să dispună de topografie autorizația exclusivă de a exploata comercial această topografie pe teritoriul României sau în Uniunea Europeană.

Art. 9. -

(1) Dacă topografia a fost creată de un salariat în cadrul sarcinilor de serviciu, dreptul la protecția topografiei aparține unității al cărei salariat este creatorul topografiei.

(2) Dacă topografia a fost creată la comanda unei persoane fizice sau persoane juridice, dreptul la protecția topografiei aparține persoanei care a comandat-o.

(3) În cazul în care există dispoziții contractuale contrare celor de la alineatele precedente, se aplică aceste dispoziții contractuale.

Art. 10. -

Dacă o topografie a fost exploatată comercial, în țară sau în străinătate, topografia poate beneficia de protecție, în condițiile prezentei legi, numai dacă cererea de înregistrare a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale.

Art. 11. -

În situația în care o topografie nu a fost exploatată comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creată sau codată pentru prima oară, la împlinirea acestui termen dreptul la protecție încetează, după cum urmează:

a) dacă topografia nu a fost înregistrată, ea nu mai poate face obiectul unei cereri de înregistrare;

b) dacă topografia a fost înregistrată, drepturile conferite prin înregistrare se sting.

CAPITOLUL III Înregistrarea topografiilor

Art. 12. - Referințe în cărți (1)

(1) Înregistrarea unei topografii de produs semiconductor este condiționată de constituirea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a unui depozit reglementar al cererii de înregistrare. Puneri în aplicare (1)

(2) O cerere de înregistrare poate avea ca obiect o singură topografie, iar o topografie poate fi înregistrată numai o singură dată. Puneri în aplicare (1)

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

(1) Depozitul cererii de înregistrare a unei topografii este reglementar constituit dacă se depun următoarele:

a) o cerere scrisă prin care se solicită înregistrarea topografiei și care trebuie să evidențieze cel puțin: Puneri în aplicare (1)

- numele, prenumele și domiciliul creatorului/creatorilor topografiei;

- numele și prenumele sau denumirea și adresa solicitantului, dacă acesta este altul decât creatorul topografiei;

- indicații privind dreptul solicitantului de a înregistra topografia;

- denumirea și destinația produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei;

- data fixării sau a primei codări a topografiei;

- data primei exploatări comerciale a topografiei, când este cazul;

- numele și prenumele sau denumirea și adresa mandatarului, când este cazul;

- semnătura solicitantului sau, după caz, a mandatarului;

b) o documentație tehnică, constituită din materiale grafice și texte, care să conțină informații suficiente pentru a permite identificarea topografiei și pentru a evidenția funcțiunea electronică a produsului semiconductor care încorporează topografia; Puneri în aplicare (1)

c) două exemplare ale produsului semiconductor, dacă acesta a fost realizat și exploatat comercial;

d) împuternicirea de reprezentare a mandatarului, după caz;

e) dovada de plată a taxelor prevăzute de lege. Puneri în aplicare (1)

(2) Toate documentele menționate mai sus se depun dactilografiate în limba română. Puneri în aplicare (1)

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci examinează cererile de înregistrare a topografiilor din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor legale pentru constituirea depozitului reglementar și, dacă constată îndeplinirea acestora, efectuează înregistrarea topografiei în Registrul național al topografiilor, publică înregistrarea topografiei în condițiile prevăzute la art. 17 și eliberează persoanei îndreptățite un certificat de înregistrare a topografiei, în termen de 3 luni de la data publicării.

(2) Data depozitului reglementar este data înregistrării cererii de protecție.

Art. 15. -

(1) În cazul în care, la examinarea cererii, se constată lipsuri sau deficiențe ale actelor prevăzute la art. 13, acestea se comunică în scris solicitantului, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordându-i-se un termen de două luni pentru a efectua completările și rectificările necesare.

(2) Dacă în termenul acordat s-au efectuat toate aceste completări și rectificări, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci efectuează procedura prevăzută la art. 14.

(3) Data depozitului reglementar va fi, în acest caz, data la care s-au primit toate completările și rectificările necesare.

(4) Dacă în termenul acordat nu s-au efectuat completările și rectificările cerute, cererea este respinsă și se comunică în scris solicitantului motivele respingerii.

Art. 16. -

(1) Hotărârile privind cererile de înregistrare a topografiilor pot fi contestate pe cale administrativă, în scris și motivat, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în termen de 3 luni de la comunicare.

(2) Contestația va fi examinată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

(3) Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și poate fi atacată cu contestație la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(4) Hotărârea Tribunalului București poate fi atacată numai cu apel la Curtea de Apel București.

(5) Hotărârile Comisiei de reexaminare rămase definitive și irevocabile se publică în B.O.P.I., în termen de 60 de zile.

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) Înregistrarea topografiilor se publică în B.O.P.I., în termen de două luni de la data înregistrării.

(2) Titularul este obligat să comunice, în cel mai scurt termen, Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci orice modificări survenite în ceea ce privește numele sau denumirea titularului ori a mandatarului acestuia. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci operează modificările în Registrul național al topografiilor și le publică în B.O.P.I., în termen de 3 luni de la primirea comunicării.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

(1) După publicarea înregistrării, documentația din depozitul reglementar al topografiilor poate fi consultată la sediul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci de către persoanele interesate.

(2) Nu pot fi consultate documentele din depozitul reglementar, care conțin informații declarate de solicitantul protecției ca fiind secrete comerciale. Jurisprudență (1)

Art. 19. -

(1) Orice persoană interesată are dreptul să formuleze în scris și motivat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci o cerere de revocare împotriva hotărârilor privind cererile de înregistrare a topografiilor produselor semiconductoare, în termen de 3 luni de la publicarea acestora, dacă hotărârile au fost luate cu nerespectarea art. 13.

(2) Cererea de revocare va fi soluționată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, de către Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al oficiului.

(3) Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și va fi supusă căilor de atac prevăzute la art. 16 alin. (3) și (4).

(4) Hotărârile privind revocarea, definitive și irevocabile, se publică în B.O.P.I., în termen de 60 de zile.

CAPITOLUL IV Drepturi

Art. 20. -

Drepturile exclusive se sting la 10 ani de la prima dintre următoarele date:

a) sfârșitul anului în care topografia a făcut obiectul unei exploatări comerciale pentru prima dată în lume;

b) sfârșitul anului în care s-a constituit depozitul reglementar.

Art. 21. - Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Titularul unei topografii înregistrate are, pe toată durata de protecție, dreptul exclusiv de exploatare a topografiei, precum și dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele acte:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...