Parlamentul României

Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Acțiuni respinse (1), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 august 1998
Formă aplicabilă de la 24 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală și independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată și funcționează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.

(2) Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România este forul științific și profesional neguvernamental al medicilor veterinari, care cuprinde și coordonează activitatea asociațiilor, societăților și ligilor de profil membre.

(3) Medicina veterinară este o știință medicală care asigură confortul și protecția animalelor și contribuie la menținerea sănătății publice și la protecția mediului.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Profesiunea de medic veterinar se exercită în România de către orice persoană, cetățean român, care posedă diplomă de medic veterinar echivalată potrivit legii, precum și de cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și de cetățenii Elveției, care posedă diplome de medic veterinar, certificate sau alte documente care atestă această calificare prevăzută de lege, eliberate de o instituție de învățământ din aceste state. Jurisprudență (1)

(2) Pot exercita profesia de medic veterinar în România și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și cetățenii Elveției, care posedă diplome, certificate sau alte documente ce atestă calificarea de medic veterinar, eliberate de instituții de învățământ superior veterinar din țări terțe, recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene.

(3) Pot exercita profesia de medic veterinar în România și cetățenii statelor terțe, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și cetățenii Elveției, care posedă diplome, certificate sau alte documente eliberate de instituții de învățământ veterinar din state terțe, care atestă această calificare, echivalate potrivit legii.

(4) Recunoașterea profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor documente, care atestă calitatea de medic veterinar, se realizează de către Colegiul Medicilor Veterinari. Jurisprudență (1)

(5) Medicii veterinari, cetățeni români cu domiciliul în străinătate, precum și medicii veterinari cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și cetățenii Elveției, care exercită profesia de medic veterinar în România, au aceleași drepturi și obligații cu privire la exercitarea acesteia ca și medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 3. -

(1) Profesiunea de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătății animalelor, sănătății publice, protecția consumatorului și a mediului înconjurător, în scopul ameliorării efectivelor de animale, al asigurării securității alimentare a populației, al facilitării relațiilor comerciale și al păstrării echilibrului ecologic.

(2) Prin natura liberală a profesiei, medicul veterinar cu drept de liberă practică, în exercitarea profesiei sale, nu este funcționar public.

Art. 4. -

Profesiunea de medic veterinar are exclusivitate în următoarele domenii de competență:

a) sănătatea animalelor;

b) sănătatea publică veterinară și igiena produselor animaliere și de origine animală;

c) inspecția și controalele veterinare de frontieră;

d) supravegherea și diagnosticul de laborator veterinar;

e) controlul igienei furajelor;

f) coordonarea identificării și înregistrării animalelor, cu excepția ecvinelor;

g) instruirea și educația veterinară continuă;

h) testarea, înregistrarea și autorizarea producerii și comercializării produselor de uz veterinar și ale altor materii care pot influența starea de sănătate a animalelor;

i) comercializarea cu amănuntul și utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special și medicamentelor de uz veterinar; Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

j) consultanță și audit veterinar.

Art. 5. -

Medicul veterinar își exercită profesiunea în colaborare cu alte profesiuni, în următoarele domenii:

a) apărarea sănătății publice și protecția consumatorului;

b) creșterea și furajarea animalelor;

c) selecția, ameliorarea și reproducția animalelor;

d) realizarea produselor de uz veterinar și a altor materii care influențează starea de sănătate a animalelor;

e) cercetări de genetică animală fundamentală și aplicativă;

f) protecția animalelor domestice și a celor sălbatice;

g) industrializarea și valorificarea produselor animaliere și de origine animală;

h) protecția mediului și controlul poluării;

i) statistica medical-veterinară;

j) comercializarea produselor de uz veterinar, cu excepția celor prevăzute la art. 4 lit. i);

k) controlul mișcării animalelor, al produselor animaliere și de origine animală;

l) cercetarea medical-veterinară;

m) nutriția animalelor;

n) biotehnologii medical-veterinare;

o) învățământul medical-veterinar.

Art. 6. -

În exercitarea profesiunii, medicul veterinar aplică, respectă și este protejat de legile statului, precum și de prevederile Statutului medicului veterinar și ale Codului de deontologie medical-veterinară aprobate de Congresul Național al Medicilor Veterinari, cu respectarea legii.

Art. 7. -

Profesiunea de medic veterinar se exercită în cadrul următoarelor structuri profesionale:

a) rețeaua veterinară de stat;

b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate legal;

c) instituțiile de învățământ veterinar autorizate și acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu;

d) alte instituții publice și private.

CAPITOLUL II Organizarea profesiunii de medic veterinar

SECȚIUNEA 1 Colegiul Medicilor Veterinari

Art. 8. -

(1) Se înființează Colegiul Medicilor Veterinari, ca formă de organizare profesională autonomă, neguvernamentală, apolitică și nonprofit. Colegiul are personalitate juridică.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari reprezintă interesele și apără drepturile profesionale ale membrilor săi.

(3) Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilității și ierarhiei.

(4) Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt:

a) Congresul național;

b) Consiliul național;

c) consiliile județene și al municipiului București.

Art. 9. -

(1) Colegiul Medicilor Veterinari are următoarele atribuții:

a) va da avizul consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementările și normele de exercitare a profesiunii în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislației în vigoare;

b) elaborează Codul de deontologie medical-veterinară, Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar, ale căror prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiunii de medic veterinar;

c) acordă medicilor veterinari atestatul de liberă practică;

d) aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de regulamentul său de organizare și funcționare, suspendă sau retrage atestatul de liberă practică;

e) reprezintă profesiunea în fața organelor guvernamentale, a altor foruri profesionale și științifice, a instituțiilor publice sau private;

f) promovează relațiile pe plan extern cu organizații și instituții profesionale similare;

g) ține evidența membrilor săi și actualizează permanent tabloul general al acestora;

h) propune anual Ministerului Educației Naționale cifra de școlarizare pentru învățământul superior medical-veterinar;

i) acordă sprijin informațional, eliberează documente oficiale medicilor cetățeni români care solicită aceasta oficial, pentru a exercita profesia în Uniunea Europeană sau în alte state, precum și medicilor veterinari cetățeni străini care solicită să profeseze în România, în condițiile legii.

(2) În materia recunoașterii calificărilor profesionale obținute în statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și în materia exercitării profesiei de medic veterinar de către cetățenii statelor menționate, Colegiul Medicilor Veterinari adoptă hotărâri cu efect juridic, armonizate cu reglementările comunitare.

Art. 10. -

(1) Ministerul Educației Naționale împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu instituțiile de învățământ superior din domeniu, la propunerea Colegiului Medicilor Veterinari și a Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România, stabilesc profilurile profesionale de bază și specializările medicilor veterinari.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu Colegiul Medicilor Veterinari și instituțiile de învățământ superior organizează concursul și eliberează certificate care atestă gradul profesional de medic primar veterinar.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari colaborează cu instituțiile publice în stabilirea direcțiilor de dezvoltare și de perfecționare a învățământului medical-veterinar universitar și postuniversitar, în concordanță cu cerințele și standardele internaționale și cu legislația României.

Art. 11. -

Componența Consiliului național, a consiliilor județene și al municipiului București, precum și condițiile și modul de îndeplinire a atribuțiilor și competențelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia.

Art. 12. -

(1) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie din:

a) taxa de înscriere în colegiu, cotizațiile lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări științifice și culturale, precum și din drepturi editoriale;

b) subvenții, donații și sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile legii;

c) chirii, dobânzi și orice alte surse legale.

(2) Consiliile județene și al municipiului București virează lunar Colegiului Medicilor Veterinari o cotă de 50% din cotizațiile încasate. Fondurile bănești pot fi utilizate pentru perfecționarea pregătirii profesionale, acordarea de burse și de ajutoare, crearea de instituții cu scop științific, investiții legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activități ale colegiului, cheltuieli administrativ-gospodărești și pentru fondul de salarii pentru aparatul tehnico-administrativ propriu.

SECȚIUNEA a 2-a Congresul Național al Medicilor Veterinari

Art. 13. -

(1) Congresul Național al Medicilor Veterinari este forul reprezentativ suprem al profesiunii de medic veterinar și se constituie din delegați aleși în adunările generale ale consiliilor județene și al municipiului București ale Colegiului Medicilor Veterinari.

(2) Congresul Național al Medicilor Veterinari se întrunește o dată la 3 ani. La cererea majorității consiliilor județene și al municipiului București, Consiliul național convoacă Congresul extraordinar.

(3) Congresul Național al Medicilor Veterinari este legal constituit, dacă sunt prezente două treimi din numărul delegaților convocați, și adoptă hotărâri cu votul majorității simple.

Art. 14. -

Congresul Național al Medicilor Veterinari are următoarele atribuții:

a) adoptă Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Veterinari;

b) adoptă Statutul medicului veterinar;

c) adoptă propuneri de acte normative privind profesiunea de medic veterinar și aprobă Codul de deontologie medical-veterinară;

d) adoptă hotărâri privind formarea, calificarea, specializarea și perfecționarea medicilor veterinari, precum și criteriile pentru promovarea profesională;

e) adoptă rezoluții și recomandări privind programul său științific;

f) adoptă hotărâri privitoare la relațiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari și Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale și științifice din țară și din străinătate.

Art. 15. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...