Guvernul României

Ordonanță de urgență nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (...), Puneri în aplicare (3), Referințe (4), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 4 martie 2014,

luând în considerare necesitatea obiectivă a stabilirii și aplicării unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale corespunzător noii structuri și compoziții politice a Guvernului,

având în vedere necesitatea clarificării unității de încadrare în care rezidenții pe locuri, respectiv pe post au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată,

având în vedere că se impune eliminarea cât mai urgentă a barierelor legislative, respectiv eliminarea caracterului discriminatoriu, prin acordarea drepturilor salariale tuturor rezidenților indiferent de unitatea în care sunt încadrați,

ținând cont de faptul că rezidenții pe post lucrează în zone defavorizate și în condiții improprii de natură a afecta actul medical,

în vederea asigurării unui cadru coerent instituțional și necesar pentru asigurarea formării acestei categorii profesionale în toate activitățile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat, pentru stoparea exodului medicilor către alte țări, fenomen care a luat amploare în ultimul timp,

ținând cont de faptul că problema subfinanțării sistemului medical din România și, implicit, a cadrelor medicale presupune identificarea unor soluții alternative imediate în vederea asigurării unei forțe de muncă suficiente și bine pregătite la nivel național,

având în vedere că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, organ de specialitate cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, înființat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, își schimbă denumirea în Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor.

(2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor este condus de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.

(3) Organizarea și funcționarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public- Privat și Promovarea Exporturilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condițiile legii.

(4) Personalul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor este salarizat la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, potrivit legii.

Art. 2. -

(1) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, își schimbă denumirea în Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

(2) Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 îndeplinește funcția de autoritate de stat în domeniul foștilor deținuți politici, cu respectarea dispozițiilor legale privind drepturile acestora.

(3) Organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condițiile legii.

Art. 3. -

Atribuțiile de ordonator de credite ale ministrului mediului și schimbărilor climatice în raport cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, comisariatele de regim silvic și cinegetic, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și Administrația Națională "Apele Române" se exercită prin ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură, cu excepția celor privind gestionarea fondurilor alocate prin Programul operațional sectorial "Mediu".

Art. 4. -

(1) Se înființează Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, denumit în continuare Departament, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu atribuții în elaborarea, coordonarea și aplicarea strategiilor și politicilor Guvernului în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, exercitând funcțiile de strategie, reglementare, reprezentare și autoritate de stat în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

(2) Departamentul este condus de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Secretarul de stat este ajutat în activitatea de conducere a Departamentului de un secretar general, numit în condițiile legii.

(4) Organizarea și funcționarea Departamentului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

(5) Cheltuielile referitoare la organizarea și funcționarea Departamentului se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în alocațiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(6) Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați preia posturile pe bază de protocol de predare-primire, precum și personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al structurilor din subordinea acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale.

(7) Bunurile și alte active aferente activității preluate vor fi transferate prin protocolul prevăzut la alin. (6) din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în gestiunea Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.

(8) Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Direcția ocupare și egalitate de șanse - Compartimentul egalitate de șanse între femei și bărbați, este parte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în litigiile aferente activităților acestuia.

Art. 5. -

(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin preluarea activității din domeniul protecției copilului de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și din domeniul adopțiilor de la Oficiul Român pentru Adopții.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul Român pentru Adopții se desființează.

(3) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecției drepturilor copilului și adopției, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție îndeplinește următoarele funcții: Reviste (1)

a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniul protecției drepturilor copilului și adopției, precum și coordonarea activităților desfășurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu;

b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul protecției drepturilor copilului și adopției;

c) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislației interne în materia protecției drepturilor copilului și adopției cu normele și principiile prevăzute de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum și în vederea aplicării efective a acestora;

d) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosință, după caz.

(4) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție coordonează și supraveghează activitățile de adopție și realizează cooperarea internațională în domeniul adopției.

(5) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție este autoritatea centrală română însărcinată să ducă la îndeplinire obligațiile prevăzute în Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, denumită în continuare Convenția de la Haga.

(6) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție are rolul de a duce la îndeplinire obligațiile asumate de statul român în materia adopției prin convențiile și tratatele internaționale la care România este parte, de a pune în aplicare și de a urmări și asigura aplicarea unitară a legislației în domeniul adopției.

(7) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) elaborează și supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, strategia națională în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului;

b) coordonează activitățile și măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naționale din domeniu;

c) evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice și ia măsurile necesare sau, după caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, luarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea obiectivelor sau, după caz, a activităților de implementare a acestora;

d) elaborează și fundamentează programe în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului;

e) monitorizează respectarea drepturilor copilului și recomandă autorităților centrale sau locale luarea măsurilor care se impun;

f) centralizează și sintetizează informațiile referitoare la respectarea principiilor și normelor stabilite de Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, elaborează rapoartele prevăzute la art. 44 pct. 1 din această convenție și urmărește și ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului privind drepturile copilului;

g) asigură controlul, coordonarea și îndrumă metodologic activitățile serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, ale celor de protecție specială a copilului, precum și activitățile desfășurate de comisiile pentru protecția copilului;

h) elaborează standarde, norme metodologice și proceduri de lucru pentru serviciile care asigură prevenirea separării copilului de părinții săi, protecția specială a copilului și tânărului ieșit din sistemul de protecție specială;

i) elaborează metodologia de licențiere și criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, protecției speciale a copilului și tânărului ieșit din sistemul de protecție specială și licențiază aceste servicii;

j) licențiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și protecției speciale a copilului, organizate, în condițiile legii, de către autoritățile publice sau organismele private autorizate; asigură la nivel național evidența acestor servicii;

k) constituie și gestionează baze de date relevante în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului;

l) coordonează activitățile și măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naționale din domeniul protecției și promovării drepturilor copilului;

m) asigură controlul în ceea ce privește aplicarea legislației din domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și modul în care sunt respectate drepturile copilului de către instituțiile publice, celelalte persoane juridice și de persoanele fizice, în conformitate cu legislația în vigoare; propune instituțiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenționale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate;

n) propune autorităților competente suspendarea ori încetarea activităților care pun în pericol grav și iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului;

o) constituie evidența centralizată a copiilor pentru care a fost încuviințată deschiderea procedurii de adopție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

p) ține evidența cererilor familiilor sau ale persoanelor care și-au manifestat dorința de a adopta copii și care sunt apte să adopte;

q) îndrumă și sprijină în mod corespunzător aceste familii sau persoane în vederea efectuării procedurii necesare adopției;

r) încheie acorduri de colaborare cu autoritățile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atribuții în domeniul adopției, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice;

s) autorizează organismele private străine și române să desfășoare activități în domeniul adopției;

ș) recomandă direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului familii ori persoane care doresc să adopte;

t) efectuează notificările și comunicările prevăzute de Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ț) urmărește evoluția copilului și a relațiilor dintre acesta și adoptator sau familia adoptatoare străină, pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la încuviințarea unei adopții internaționale, prin autoritatea publică centrală competentă sau organizația acreditată ori autorizată din statul primitor;

u) transmite instanțelor judecătorești competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc să adopte copii aflați în evidența sa, în cazul adopției internaționale;

v) participă în cauzele care au drept obiect soluționarea cererilor privind încuviințarea adopției internaționale aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

w) stabilește măsurile necesare pentru evitarea încuviințării unor adopții supuse eșecului, a obținerii oricăror foloase materiale necuvenite și a oricăror tendințe de trafic de copii;

x) eliberează certificate care atestă că adopția a fost încuviințată conform normelor impuse de Convenția de la Haga;

y) depune diligențele necesare pe lângă autoritățile statului al cărui cetățean a adoptat un copil aflat în evidența sa, pentru ca acesta să beneficieze de garanțiile și normele echivalente celor existente în cazul unei adopții naționale;

z) ține evidența centralizată a tuturor adopțiilor încuviințate;

aa) elaborează proiecte de acte normative, norme și metodologii în domeniul adopției;

bb) asigură controlul și îndrumarea metodologică a activităților desfășurate în cadrul procedurilor de adopție de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și organismele private și propune instituțiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenționale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârșirea abaterilor constatate;

cc) monitorizează și controlează respectarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopției interne;

dd) ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităților ori instituțiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile și normele tratatelor internaționale în domeniul adopției, la care România este parte;

ee) sprijină copiii adoptați în demersurile lor de a-și cunoaște originile și propriul trecut, colaborând în acest scop cu alte persoane juridice publice sau private;

ff) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție îndeplinește orice alte atribuții în materia adopției prevăzute de legislația națională în vigoare, în tratatele la care România este parte sau în acordurile de colaborare pe care le încheie cu autoritățile publice din alte state.

(8) În termenul prevăzut la alin. (2), Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție preia pe bază de protocol patrimoniul, posturile, precum și personalul Oficiului Român pentru Adopții.

(9) În termenul prevăzut la alin. (2), Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție preia posturile și personalul Direcției protecția copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Bunurile și alte active aferente activității preluate vor fi transferate prin protocol din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în gestiunea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

(10) Finanțarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(11) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a primministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(12) Încadrarea personalului în structura organizatorică se face cu respectarea termenelor și a condițiilor prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal, fără a fi diminuate drepturile salariale avute la data preluării.

(13) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

(14) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție se substituie în toate drepturile și obligațiile care decurg din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoalele, memorandumuri și acorduri în care Oficiul Român pentru Adopții și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Direcția protecția copilului sunt părți, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora.

(15) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. -

Articolul 2 din Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenției asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În temeiul art. 6 pct. 1 din convenție se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție ca autoritate centrală însărcinată să ducă la îndeplinire obligațiile impuse prin convenție."

Art. 7. -

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului și din coordonarea secretarului general al Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(2) Personalul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al instituțiilor sale subordonate beneficiază în continuare de salariile și drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței de urgență.

Art. 8. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Ministrul economiei asigură, în condițiile legii, coordonarea politicilor economice ale Departamentului pentru Energie și ale Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism."

2. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...