Parlamentul României

Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare

Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 ianuarie 2004
Formă aplicabilă de la 21 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare este parte componentă a securității naționale și are la bază prevederile Constituției, ale legilor țării și ale documentelor privind planificarea apărării naționale, precum și obligațiile asumate de România prin tratate și alte înțelegeri internaționale.

(2) Pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare cuprinde ansamblul de măsuri și de acțiuni care se stabilesc și se realizează din timp de pace, în vederea utilizării potențialului economic și uman al țării, pentru satisfacerea nevoilor de apărare și asigurarea continuității activităților economico-sociale în caz de mobilizare sau de război.

(3) Resursele materiale, umane și financiare prevăzute a fi utilizate în caz de mobilizare sau de război pot fi folosite și la instituirea stării de urgență și a stării de asediu, conform legii.

Art. 2. -

Pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare se asigură de către autoritățile publice, conform competențelor stabilite prin lege.

Art. 3. -

Guvernul răspunde de pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și asigură aplicarea măsurilor referitoare la aceste domenii, potrivit legii, hotărârilor Parlamentului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, scop în care:

a) organizează, coordonează și controlează activitatea ministerelor și a celorlalte autorități ale administrației publice;

b) stabilește sistemul de priorități și de alocare a resurselor pentru apărare;

c) înaintează spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării proiectul planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, proiectul programului cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare și proiectul bugetului de stat pentru război;

d) aprobă planul de pregătire a economiei naționale pentru apărare și stabilește măsuri pentru aplicarea acestuia;

e) asigură resursele materiale, umane și financiare necesare pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

f) asigură aplicarea planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare.

Art. 4. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, se înființează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare Administrația Națională.

(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale, în timp de pace și război, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL II Pregătirea economiei naționale pentru apărare

SECȚIUNEA 1 Sistemul de priorități și alocare a resurselor pentru apărare

Art. 5. -

Sistemul de priorități și alocare a resurselor pentru apărare reprezintă ansamblul de reglementări prin care se stabilesc responsabilitățile ce revin autorităților publice, instituțiilor publice și operatorilor economici, criteriile pentru stabilirea produselor și a serviciilor cuprinse în contractele prioritare, modul de constituire a resurselor și de eșalonare a alocării acestora, precum și drepturile și obligațiile operatorilor economici furnizori, în vederea satisfacerii în regim de urgență a nevoilor de apărare.

Art. 6. -

În caz de mobilizare sau de război, Guvernul stabilește prioritățile pentru contracte/comenzi și alocă resursele în vederea realizării cerințelor urgente, necesare susținerii efortului de apărare.

Art. 7. -

Sistemul de priorități și alocare a resurselor pentru apărare cuprinde reglementări și acțiuni referitoare la:

a) modul de stabilire a contractelor/comenzilor prioritare;

b) eșalonarea asigurării cererilor de produse și servicii necesare susținerii efortului de apărare în caz de mobilizare sau de război, în regim de urgență, cu minimum de perturbări ale pieței;

c) repartiția resurselor în funcție de prioritățile stabilite de Guvern;

d) modul de alocare a resurselor pentru contractele prioritare;

e) controlul stocurilor publice și particulare destinate îndeplinirii contractelor prioritare;

f) activitățile de import și export pentru realizarea priorităților;

g) sistemul de finanțare a activităților prioritare.

Art. 8. -

Sistemul de priorități și alocare a resurselor pentru apărare este gestionat de către Administrația Națională și funcționează pe baza regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

La punerea în aplicare a sistemului de priorități și alocare a resurselor pentru apărare, obligațiile ce revin operatorilor economici implicați în realizarea contractelor/comenzilor aflate în derulare se decalează sau se anulează, după caz.

SECȚIUNEA a 2-a Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare

Art. 10. -

(1) Pentru satisfacerea cererilor de produse și servicii necesare forțelor sistemului național de apărare, funcționării instituțiilor publice și a operatorilor economici, precum și asigurării consumului raționalizat al populației, în caz de mobilizare sau de război, Administrația Națională, împreună cu ministerele și celelalte autorități ale administrației publice, elaborează proiectul planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare.

(2) Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, denumit în continuare plan de mobilizare, reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni privind trecerea economiei de la starea de pace la starea de război și funcționarea acesteia în vederea asigurării resurselor necesare susținerii efortului de apărare.

(3) Planul de mobilizare cuprinde responsabilități și sarcini obligatorii pentru ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, alte instituții și operatori economici.

(4) Produsele și serviciile ce se cuprind în planul de mobilizare se stabilesc prin nomenclatorul cu produsele și serviciile pentru apărare, elaborat de Administrația Națională, pe baza propunerilor ministerelor, ale celorlalte autorități ale administrației publice și instituții.

(5) Potrivit prevederilor planului de mobilizare aprobat, Ministerul Finanțelor Publice elaborează proiectul bugetului de stat pentru război, pe baza propunerilor ministerelor și ale celorlalte instituții cu atribuții în caz de mobilizare sau de război, avizate de Administrația Națională.

Art. 11. -

(1) Proiectul planului de mobilizare și proiectul bugetului de stat pentru război se dimensionează pentru o perioadă de un an, sunt aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și au valabilitate timp de 4 ani.

(2) Planul de mobilizare se actualizează de către Administrația Națională, la solicitarea instituțiilor publice implicate, în cazul modificării cererilor forțelor sistemului național de apărare sau a posibilităților de realizare a sarcinilor. Modificările se supun aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

(3) Punerea în aplicare a planului de mobilizare și a execuției bugetului de stat pentru război se aprobă de Parlament, pe baza propunerilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

(4) Președintele României poate hotărî punerea în aplicare a planului de mobilizare și a execuției bugetului de stat pentru război numai în cazuri excepționale, inclusiv de agresiune armată îndreptată împotriva țării, corespunzător prevederilor constituționale.

Art. 12. -

Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și instituțiile publice au obligația să ia din timp de pace măsuri pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare aprobat.

SECȚIUNEA a 3-a Planul de pregătire a economiei naționale pentru apărare

Art. 13. -

(1) Planul de pregătire a economiei naționale pentru apărare, denumit în continuare plan de pregătire, cuprinde obiectivele, măsurile, prioritățile și resursele ce se stabilesc și se realizează din timp de pace pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare.

(2) Obiectivele planului de pregătire reprezintă acțiunile ce urmează a fi realizate pentru asigurarea graduală a condițiilor necesare satisfacerii nevoilor forțelor sistemului național de apărare.

(3) Măsurile de pregătire a economiei naționale pentru apărare se referă la identificarea capacităților pentru apărare și stabilirea, crearea și păstrarea rezervelor de mobilizare, precum și la alte acțiuni care vor fi apreciate ca necesare, în condițiile legii.

(4) Prioritățile pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare determină eșalonarea obiectivelor, după importanța acestora, în susținerea efortului de apărare și pentru care urmează să se aloce resursele necesare.

(5) Resursele cuprind materialele și fondurile destinate îndeplinirii măsurilor și obiectivelor stabilite în planul de pregătire.

Art. 14. -

(1) În vederea asigurării graduale a condițiilor pentru realizarea sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare, Administrația Națională elaborează anual proiectul planului de pregătire.

(2) Pentru elaborarea proiectului planului de pregătire, Administrația Națională are în vedere sarcinile din planul de mobilizare și propunerile ministerelor, ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale și locale, ale altor instituții și ale operatorilor economici.

Art. 15. -

Pe baza planului de pregătire și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, Administrația Națională încheie contracte cu operatorii economici și cu alte instituții publice specializate pentru realizarea măsurilor aprobate privind pregătirea economiei naționale pentru apărare.

Art. 16. -

Operatorii economici și alte instituții publice specializate constituie și păstrează din timp de pace rezervele de mobilizare necesare pentru realizarea sarcinilor la declararea mobilizării sau a stării de război. Recuperarea costurilor determinate de constituirea și păstrarea acestora se realizează potrivit clauzelor din contractele încheiate cu Administrația Națională.

Art. 17. -

Verificarea modului de realizare a măsurilor de pregătire a economiei naționale pentru apărare se face prin exerciții practice, controale și antrenamente, precum și prin alte acțiuni specifice, conform legii.

SECȚIUNEA a 4-a Capacități pentru apărare

Art. 18. -

Capacitățile pentru apărare reprezintă liniile de producție sau de prestări de servicii specializate, activele care le deservesc, amenajările tehnologice specifice, existente în domeniile industriei, transporturilor, comunicațiilor și tehnologiei informației, ocrotirii sănătății, precum și spațiile de depozitare a rezervelor de stat și de mobilizare, utilizate în scopul satisfacerii necesităților vitale ale forțelor sistemului național de apărare, în caz de mobilizare sau de război.

Art. 19. -

Constituie capacități pentru apărare:

a) în industrie: capacitățile de producție specializate pentru fabricarea sau repararea, în caz de mobilizare sau de război, a tehnicii militare, a armamentului, a munițiilor și a materiilor prime cu destinație strict militară și capacitățile destinate pentru depozitarea acestor produse;

b) în transporturi: mijloacele, instalațiile și amenajările aferente, destinate a satisface exclusiv, în caz de mobilizare sau de război, nevoile de transport ale forțelor sistemului național de apărare;

c) în comunicații și tehnologia informației: rețelele de comunicații și informatice, precum și mijloacele, instalațiile și amenajările aferente, destinate a satisface exclusiv, în caz de mobilizare sau de război, nevoile de servicii de comunicații și informatice ale forțelor sistemului național de apărare;

d) în domeniul ocrotirii sănătății: spitalele din rețeaua sanitară și alte localuri care se constituie în spitale de urgență pentru tratarea răniților și bolnavilor ca urmare a acțiunilor militare, precum și unitățile care asigură producția de seruri, vaccinuri, antibiotice, dezinfectante și alte asemenea materiale și substanțe, destinate acestor situații;

e) în domeniul administrării rezervelor de stat: spațiile de depozitare în care se păstrează rezerve de stat și de mobilizare;

f) capacitățile destinate pentru depozitarea rezervelor de mobilizare.

Art. 20. -

Administrația Națională ține evidența capacităților pentru apărare, identificate și comunicate de către ministerele de resort.

Art. 21. -

(1) Operatorii economici care dețin capacități pentru apărare au obligația să notifice, în scris, ministerului de resort și Administrației Naționale intenția de a le schimba profilul sau de a le dezafecta, cu 60 de zile înainte de aplicarea hotărârii/deciziei. În cazul concesionării capacităților pentru apărare, obligațiile se păstrează.

(2) În situația divizării unui operator economic în mai multe unități independente, operatorii economici în patrimoniul cărora rămân capacitățile pentru apărare preiau obligațiile aferente acestuia la mobilizare.

(3) În cazul fuziunii unor operatori economici, entitatea rezultată preia toate sarcinile ce reveneau acestora la mobilizare.

SECȚIUNEA a 5-a Rezerve de mobilizare

Art. 22. -

(1) Rezervele de mobilizare cuprind materii prime, materiale, echipamente și alte produse deficitare sau cu ciclu lung de fabricație, necesare satisfacerii cererilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice.

(2) Rezervele de mobilizare fac parte din domeniul public al statului, se administrează de către Administrația Națională, se asigură din producția internă ori din import și se păstrează la operatorii economici, la alte instituții publice specializate, precum și în unitățile teritoriale ale rezervelor de stat, în limita a 30% din suprafața de depozitare.

(3) Documentația tehnică necesară realizării producției de tehnică și echipamente militare, armamente și muniții, care au fabricația sistată în timp de pace, prevăzută în planul de mobilizare, se constituie ca rezervă de mobilizare.

Art. 23. -

(1) Nomenclatorul și nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limitele stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

(2) Actualizarea nomenclatorului și a nivelurilor de constituire a rezervelor de mobilizare se face anual de către Administrația Națională, ca urmare a modificării cererilor sau a unei schimbări intervenite în posibilitățile de realizare a sarcinilor din planul de mobilizare.

Art. 24. -

Rezervele de stat, constituite și administrate potrivit legii, se asimilează rezervelor de mobilizare astfel:

a) în timp de pace, pentru cantitățile constituite ca stocuri intangibile;

b) la mobilizare sau război, pentru stocurile existente în depozite.

Art. 25. -

Materialele din rezervele de mobilizare pot fi folosite și pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum și la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, la propunerea ministerelor sau a autorităților administrației publice locale, cu avizul Administrației Naționale, prin decizie a prim-ministrului.

Art. 26. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...