Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 235/2014 de instituire a unui instrument de finanțare pentru democrație și drepturile omului la scară mondială
Număr celex: 32014R0235

Modificări (...)

În vigoare de la 15 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 209 și 212,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 martie 2014.

întrucât:

(1) Prezentul regulament este unul dintre instrumentele care sprijină în mod direct politicile externe ale Uniunii și înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European și al Consiliului. Prezentul regulament instituie un instrument de finanțare pentru promovarea și sprijinirea democrației și a drepturilor omului la scară mondială, care permite acordarea asistenței în mod independent de acordul guvernelor și al autorităților publice din țările terțe vizate.

(2) Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede că Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

(3) În temeiul articolului 2 și articolului 3 alineatul (3) din TUE și articolului 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), egalitatea între femei și bărbați constituie o valoare fundamentală și un obiectiv al Uniunii, iar Uniunea promovează și integrează egalitatea de gen în cadrul tuturor activităților sale.

(4) În temeiul articolului 21 din TUE, acțiunea externă a Uniunii are la bază principiile care au inspirat crearea sa, și anume democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional.

(5) În cadrul principiilor și obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, promovarea drepturilor omului, a democrației, a statului de drept și a bunei guvernanțe, precum și a creșterii durabile și favorabile incluziunii reprezintă doi piloni de bază ai politicii de dezvoltare a Uniunii. Angajamentul în favoarea respectării, promovării și apărării drepturilor omului și ale principiilor democratice este un element esențial al relațiilor contractuale ale Uniunii cu țări terțe.

(6) Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate și a Comisiei Europene din 12 decembrie 2011 intitulată "Drepturile omului și democrația în centrul acțiunilor externe ale Uniunii Europene - Către o abordare mai eficientă" a propus măsuri specifice pentru consolidarea eficacității și coerenței abordării Uniunii în domeniul drepturilor omului și democrației.

(7) Instrumentul instituit prin prezentul regulament este destinat să contribuie la realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, inclusiv cele ale politicii de dezvoltare, în special obiectivele prevăzute în Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a Comisiei privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene intitulată "Consensul european"și în Comunicarea Comisiei din 13 octombrie 2011 intitulată "Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării", precum și politicile Uniunii referitoare la drepturile omului, inclusiv obiectivele prezentate în Cadrul strategic și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, adoptate de Consiliu la 25 iunie 2012.

(8) În conformitate cu Cadrul strategic și Planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația, în scopul integrării principiilor drepturilor omului în punerea în aplicare a prezentului regulament, Uniunea ar trebui să aplice o abordare bazată pe drepturi, care să cuprindă toate drepturile omului, fie că este vorba de cele civile și politice, fie cele economice, sociale sau culturale.

(9) Contribuția Uniunii la dezvoltarea democrației și a statului de drept și la promovarea și apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale se bazează pe Declarația universală a drepturilor omului a Organizației Națiunilor Unite, Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale și pe alte instrumente adoptate în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) în domeniul drepturilor omului, precum și pe instrumente regionale relevante în acest domeniu.

(10) Egalitatea de gen, drepturile femeilor, inclusiv emanciparea femeilor, și nediscriminarea sunt drepturi fundamentale ale omului și sunt esențiale pentru justiția socială, precum și pentru combaterea inegalităților. Promovarea acestora ar trebui să fie o prioritate transversală a prezentului regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...