Comisia Europeană

Regulamentul nr. 240/2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene
Număr celex: 32014R0240

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 15 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1) Scopul prezentului regulament este de a prevedea un cod european de conduită pentru a sprijini și ajuta statele membre în organizarea de parteneriate pentru acorduri de parteneriat și programele sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). Aceste fonduri se derulează în prezent într-un cadru comun și sunt denumite "fonduri structurale și de investiții europene" (în continuare "fondurile ESI").

(2) Munca în parteneriat este un principiu deja stabilit în punerea în aplicare a fondurilor ESI. Parteneriatul implică o strânsă colaborare între autoritățile publice, partenerii economici și sociali și organizațiile societății civile la nivel național, regional și local, pe parcursul întregului ciclu de program, constând în pregătire, punerea în aplicare, monitorizare și evaluare.

(3) Este necesar ca partenerii selectați să fie cei mai reprezentativi dintre părțile interesate relevante. Procedurile de selecție trebuie să fie transparente și să țină seama de diferitele cadre instituționale și juridice ale statelor membre și de competențele lor naționale și regionale.

(4) Partenerii ar trebui să includă autorități publice, parteneri economici și sociali și organisme care reprezintă societatea civilă, inclusiv parteneri în domeniul protecției mediului, organizații din cadrul comunităților și organizații de voluntari, care pot influența în mod semnificativ sau care pot fi afectați în mod semnificativ de punerea în aplicare a acordului de parteneriat și a programelor. Ar trebui să se acorde atenție specială includerii grupurilor care pot fi afectate de programe, dar care întâmpină dificultăți în a le influența, în special comunitățile cele mai vulnerabile și cele marginalizate, care sunt cele mai expuse riscului de discriminare sau de excludere socială, în special persoanele cu handicap, imigranții și romii.

(5) Pentru selectarea partenerilor, este necesar să se ia în considerare diferențele existente între acordurile de parteneriat și programe. Acordurile de parteneriat acoperă toate fondurile ESI care oferă sprijin pentru fiecare stat membru, în timp ce programele se referă exclusiv la fondurile ESI care contribuie la acestea. Caracterul relevant al partenerilor la acordurile de parteneriat trebuie evaluat ținând cont de utilizarea planificată a tuturor fondurilor ESI, în timp ce pentru programe este suficient ca partenerii să fie relevanți având în vedere utilizarea planificată a fondurilor ESI care contribuie la program.

(6) Partenerii ar trebui să fie implicați în pregătirea și în punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și a programelor. În acest scop, este necesar să se stabilească principii fundamentale și bune practici privind consultarea la timp, în mod relevant și transparent a partenerilor în ceea ce privește analiza provocărilor și a nevoilor care trebuie abordate, selectarea obiectivelor și a priorităților pentru soluționarea acestora și structurile de coordonare și acordurile de guvernanță pe mai multe niveluri necesare pentru aplicarea eficientă a politicii.

(7) Partenerii ar trebui să fie reprezentați în comitetele de monitorizare a programelor. Normele care reglementează componența comitetelor și regulamentele de procedură ar trebui să promoveze continuitatea și dreptul de proprietate asupra de programării și punerii în aplicare și modalități de lucru clare și transparente, precum și promptitudinea și nediscriminarea.

(8) Prin participarea lor activă în cadrul comitetelor de monitorizare, partenerii ar trebui să fie implicați în evaluarea rezultatelor privind diferitele priorități, rapoartele relevante privind programele și, după caz, cererile de propuneri.

(9) Pentru a asigura un parteneriat eficient, este nevoie de sprijinirea partenerilor relevanți pentru a consolida capacitatea instituțională în vederea pregătirii și punerii în aplicare a programelor.

(10) Comisia ar trebui să faciliteze schimbul de bune practici, consolidarea capacității instituționale și difuzarea rezultatelor relevante la nivelul statelor membre, al autorităților de gestionare și al reprezentanților partenerilor, prin crearea unei Comunități europene de practică pentru parteneriat care să acopere toate fondurile ESI.

(11) Rolul partenerilor în punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și performanța și eficiența parteneriatului în perioada de programare ar trebui să facă obiectul unei evaluări de către statele membre.

(12) Pentru a sprijini și ajuta statele membre în organizarea parteneriatului, Comisia ar trebui să pună la dispoziție exemple de bune practici deja existente în statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...