Parlamentul României

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 ianuarie 1996
Formă aplicabilă de la 12 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prevederile prezentei legi se aplică la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, deținerea, tranzitarea pe teritoriul țării, transmiterea sub orice formă, transferul, transportul, introducerea pe piață, depozitarea, încărcarea, încartușarea, delaborarea, distrugerea, mânuirea, comercializarea și folosirea de către persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.

(2) În sensul prezentei legi, prin materii explozive se înțelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de inițiere, fitile detonante, fitile de siguranță, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de șoc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil și articolele pirotehnice.

(3) Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, astfel cum este reglementat în Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

Producerea și procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care posedă autorizație din partea inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea.

Art. 3. -

(1) Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate în acest scop, pe baza instrucțiunilor tehnice și de securitate și sănătate a muncii elaborate în acest sens.

(2) Materiile explozive noi cu destinație militară, indiferent de proveniență, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apărării Naționale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnată în acest scop prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. -

(1) Furnizorii, inclusiv producătorii, au obligația de a garanta materiile explozive și de a inscripționa ambalajele cu datele prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Termenul de garanție poate fi prelungit numai cu acordul producătorului.

Art. 5. -

(1) Introducerea pe piață a explozivilor de uz civil și a articolelor pirotehnice este admisă numai în condițiile în care acestea respectă cerințele esențiale aplicabile lor, stabilite de legislația în vigoare ce urmărește să asigure un înalt nivel de protecție a sănătății umane și siguranței publice, protecția și siguranța consumatorilor, precum și protecția mediului.

(2) La introducerea pe piață a explozivilor de uz civil și a articolelor pirotehnice trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 30 decembrie 2006, și prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353 din 31 decembrie 2008.

Art. 6. -

Prin deținător de materii explozive, în sensul prezentei legi, se înțelege orice persoană juridică sau fizică în posesia sau detenția căreia se află, licit, astfel de materii.

Art. 7. -

(1) Persoanele fizice nu au dreptul să dețină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calității de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat și nu reprezintă o persoană juridică autorizată și înregistrată conform prevederilor legale. Jurisprudență (1)

(2) Personalul special instruit poate manipula materii explozive numai sub supravegherea unui artificier sau a unui pirotehnician autorizat.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1):

a) persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 și P1;

b) persoanele care au vârsta peste 15 ani și care urmează cursuri de formare în învățământul de specialitate pot avea la dispoziție articole pirotehnice numai pe timpul instruirii.

CAPITOLUL II Autorizarea și înregistrarea deținătorilor de materii explozive

Art. 8. - Jurisprudență (6)

(1) Pentru a putea prepara materii explozive, persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societății, au ca obiect de activitate astfel de operațiuni sunt obligate să obțină în prealabil autorizația din partea inspectoratului teritorial de muncă și de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție pe raza cărora își desfășoară activitatea.

(2) Obligația de a obține în prealabil autorizația revine și persoanelor juridice și fizice care dețin, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepția unităților și formațiunilor Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații.

(3) Persoanele care produc, dețin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum și persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligația de a obține autorizația din partea inspectoratului teritorial de muncă și de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție pe raza cărora își desfășoară activitatea, după caz.

(4) Autorizarea se obține numai la solicitarea celui interesat și pe o durată determinată, cu posibilitate de prelungire.

(5) Îndeplinirea activităților prevăzute în autorizație prin intermediari neautorizați este interzisă.

Art. 9. -

(1) Materiile explozive pot fi depozitate numai în spații special construite și amenajate pe baza documentațiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă.

(2) Depozitele de materii explozive construite și amenajate în condițiile alin. (1) pot funcționa numai după obținerea prealabilă a autorizației, emisă în comun de către inspectoratul teritorial de muncă și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție, după caz.

(3) Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentării, deținerii sau depozitării materiilor explozive în clădiri cu locuințe.

(4) În autorizația de funcționare a oricărui depozit se stabilește capacitatea maximă de depozitare în echivalent trotil.

(5) Depozitarea materiilor explozive în depozitele de stoc și la unitățile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai în spații proiectate, construite și amenajate pe baza documentațiilor tehnice.

(6) Inspectoratele teritoriale de muncă pot aviza depășirea temporară a capacităților de depozitare autorizate cu maximum 25 %, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

(7) Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depășirea capacităților de depozitare uzinale și de stoc cu maximum 25 %, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

Art. 10. -

În situația în care un depozit de materii explozive este utilizat de mai mulți operatori economici, în baza unor contracte de custodie, evidențele se păstrează separat pentru fiecare operator economic.

Art. 11. -

(1) Inspectoratul teritorial de muncă sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ori inspectoratul județean de poliție poate, după caz, suspenda sau restrânge activitățile pentru producere, preparare, deținere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizațiile dacă sunt încălcate reglementările legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate.

(2) Retragerea autorizației atrage încetarea dreptului acordat persoanelor juridice și fizice de a mai efectua activitățile pentru care aceasta a fost acordată.

(3) La încetarea activității este obligatorie predarea autorizației, în termen de 15 zile, instituției care a emis-o.

Art. 12. -

(1) Autorizațiile eliberate pe baza prezentei legi se vizează anual de către autoritățile emitente în a căror rază titularul își are sediul. Neprezentarea autorizației pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operațiuni cu materii explozive.

(2) Organele prevăzute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, în termen de 15 zile, o nouă autorizație titularului, care face cunoscute:

a) schimbarea denumirii sau a sediului;

b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizației;

c) completa epuizare a spațiilor rezervate vizei anuale.

Art. 13. -

Persoanele juridice autorizate care execută lucrări, cu caracter temporar, de prospecțiuni și explorări geologice sau în cadrul intervențiilor cu mijloace antigrindină sunt obligate să anunțe inspectoratul teritorial de muncă și inspectoratul județean de poliție sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz, în raza cărora se află localitățile unde își vor desfășura activitatea, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor.

CAPITOLUL III Operațiuni cu materii explozive și evidența acestora

Art. 14. - Jurisprudență (1)

Transportul și mânuirea explozivilor propriu-ziși și ale mijloacelor de inițiere și aprindere, cu excepția articolelor pirotehnice, se efectuează sub directa supraveghere a artificierilor autorizați și numai cu personal special instruit pentru asemenea operațiuni. Transportul și mânuirea articolelor pirotehnice se efectuează de către personal special instruit.

Art. 15. -

(1) Orice transfer sau transport de materii explozive se efectuează numai cu mijloace de transport amenajate în acest scop, pe baza documentelor eliberate conform reglementărilor legale în vigoare și semnate de cei în drept.

(2) Transportul de la depozitele de consum la firidele artificierilor și la locurile de muncă sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea se găsesc în cadrul aceluiași amplasament este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.

Art. 16. -

(1) Încărcarea, transferul, transportul, descărcarea, depozitarea și distrugerea materiilor explozive în timpul nopții sunt interzise.

(2) Fac excepție transferurile pe calea ferată sau pe apă, transporturile din fabrica producătoare la depozitele proprii, precum și cele executate în cadrul aceluiași amplasament.

Art. 17. -

(1) Transferul sau transportul în același mijloc de transport al materiilor explozive împreună cu alte materiale sau materii cu care acestea sunt incompatibile, precum și accesul în mijlocul de transport al persoanelor fără atribuții de serviciu în ceea ce privește transferul sau transportul respectiv sunt interzise.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) mijloacele de transport folosite de echipele de prospecțiuni geologice, perforări de sonde, construcții hidroenergetice, hidrotehnice, reparații sau construcții de drumuri, căi ferate și poduri sau intervenții antigrindină, dacă sunt amenajate conform reglementărilor legale.

Art. 18. -

Transferul, transportul sau depozitarea în comun a mai multor tipuri de explozivi se face numai în condițiile stabilite în anexa la prezenta lege.

Art. 19. -

(1) Paza transferurilor de materii explozive de la producător la depozitele de bază sau de stoc, indiferent de mijlocul de transport, se asigură cu efective de jandarmi, pe cheltuiala beneficiarului.

(2) Pentru transferul de materii explozive și subansambluri explozive utilizate la intervențiile antigrindină de la depozitele de bază sau de stoc la depozitele de consum, la locurile de utilizare sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea nu se află în același amplasament cu depozitul de consum, paza se asigură de către operatorii economici, prin personal dotat cu arme de foc, în condițiile legii.

(3) Pentru transferul de materii explozive de la depozitele de bază la depozitele de consum, operatorii economici sunt obligați să anunțe în prealabil organul de poliție pe teritoriul căruia se efectuează transferul.

(4) Paza materiilor explozive, în tranzit pe teritoriul României, se asigură contra cost numai cu efective de jandarmi, după verificarea prealabilă a integrității sigiliilor aplicate de expeditor, în conformitate cu procedurile privind transporturile și expedițiile internaționale de mărfuri periculoase.

(5) Paza transferurilor și transporturilor de materii explozive cu destinație militară, pe teritoriul României, se asigură de către unitățile Ministerului Apărării Naționale.

Art. 20. -

Asupra amplasamentului și cantității maxime de materii explozive destinate depozitării pentru firidele artificierilor, precum și pentru încăperile în care se depozitează și se mânuiesc materii explozive pentru perforări de sonde, articole de vânătoare, obiecte pirotehnice de distracție, pistoale pentru împlântat bolțuri, mijloace antigrindină, capse de alarmare CFR și capse de asomare este necesar avizul dat de inspectoratul teritorial de muncă.

Art. 21. -

(1) Capsele detonante vor fi depozitate în clădiri sau în camere subterane, separate de cele în care se depozitează explozivii propriu-ziși.

(2) Fac excepție depozitele de la suprafață cu capacități până la 500 kg în echivalent trotil, în care mijloacele de inițiere pot fi depozitate în aceeași clădire cu explozivii propriu-ziși, însă în încăperi separate.

Art. 22. -

Terenul aferent depozitelor de suprafață sau subterane de materii explozive de uz civil, nelegate de rețeaua minei, precum și depozitelor de stoc de materii explozive trebuie împrejmuit conform reglementărilor legale.

Art. 23. -

Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurată permanent cu personal dotat cu arme de foc, în condițiile legii, cu excepția depozitelor subterane legate de rețeaua minei.

Art. 24. -

(1) Accesul în depozit este permis, în prezența gestionarului sau a înlocuitorului său, numai persoanelor cu atribuții în gestiune, mânuire și control asupra materiilor explozive.

(2) În timpul nopții este interzis accesul în depozit.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) depozitele de consum ale unităților în care se lucrează și în schimburi de noapte.

Art. 25. -

(1) La toate depozitele se ține o evidență strictă a intrării, ieșirii și consumurilor de materii explozive.

(2) Registrele de evidență de la depozite, precum și formularele privind mișcarea materiilor explozive - intrări, ieșiri, consum - au caracter de documente cu regim special.

(3) Orice lipsă de materii explozive trebuie anunțată imediat organului local al poliției și inspectoratului teritorial de muncă.

Art. 26. -

(1) Gestionarul depozitului de materii explozive de uz civil, precum și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de conducătorul unității deținătoare din rândul artificierilor autorizați și răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru gestiunea încredințată.

(2) Gestionarii depozitelor de materii explozive din cadrul uzinelor producătoare sau ai depozitelor de stoc de materii explozive, precum și înlocuitorii acestora sunt desemnați de conducătorii unității deținătoare numai din rândul pirotehniștilor care cunosc și își asumă în mod liber riscurile la care sunt supuși în operațiunile de mânuire și depozitare a materiilor explozive.

Art. 27. -

(1) Lucrările de împușcare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificier, cu excepția celor care îndeplinesc funcțiile prevăzute la art. 26.

(2) Nu necesită a fi autorizate ca artificier următoarele categorii de personal:

a) personalul calificat care produce, verifică și experimentează materii explozive la producător și la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop;

b) personalul care mânuiește și folosește materii explozive la activități specifice în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații;

c) personalul care mânuiește și folosește materii explozive, altele decât explozivi și mijloace de inițiere și aprindere.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...