Comisia Europeană

Decizia nr. 132/2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0132

Modificări (...)

În vigoare de la 12 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament- cadru), în special articolul 11 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 549/2004 solicită instituirea unui sistem de îmbunătățire a performanțelor serviciilor de navigație aeriană și ale serviciilor de rețea. În special, regulamentul solicită Comisiei să adopte obiective de performanță la nivelul Uniunii în domenii-cheie de performanță precum siguranța, mediul, capacitatea și rentabilitatea. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei instituie norme suplimentare privind aceste obiective.

(2) În prezent ar trebui stabilite obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru a doua perioadă de referință, care acoperă anii calendaristici 2015-2019 inclusiv.

(3) La 29 iulie 2010, Comisia a desemnat un organism de evaluare a performanței, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 și cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei, care să îi ofere sprijin în vederea punerii în aplicare a sistemului de performanță, în special în ceea ce privește stabilirea unor obiective de performanță la nivelul Uniunii.

(4) Pentru a facilita adoptarea obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru a doua perioadă de referință, organismul de evaluare a performanței, sprijinit de Comisie, a consultat toate părțile interesate enumerate la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 cu privire la abordarea și procedurile care ar trebui să fie utilizate pentru stabilirea unor obiective de performanță la nivelul Uniunii și cu privire la intervalele orientative în care acestea ar trebui să se încadreze. Consultarea părților interesate a avut loc între 25 ianuarie 2013 și 3 iulie 2013. A fost implicat comitetul de dialog sectorial înființat în temeiul Deciziei 98/500/CE a Comisiei și toate asociațiile profesionale europene ale personalului din sectorul aviației civile au avut posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

(5) Ținând seama de consultările cu părțile interesate, organismul de evaluare a performanței a propus obiectivele de performanță la nivelul Uniunii, în cadrul unui raport prezentat Comisiei la 27 septembrie 2013. Raportul prezintă ipotezele și motivele care stau la baza obiectivelor propuse și alcătuirea grupurilor de furnizori de servicii de navigație aeriană sau de blocuri funcționale de spațiu aerian cu un mediu economic și operațional similar.

(6) Obiectivele de performanță la nivelul Uniunii stabilite în prezenta decizie sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013. Ele au fost elaborate cu ajutorul organismului de evaluare a performanței. S-a ținut seama de consultările cu părțile interesate și de contribuțiile primite din partea administratorului de rețea instituit prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și prin articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 677/2011 al Comisiei, de contribuțiile din partea Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) și a autorităților naționale de supraveghere. Obiectivele se bazează pe informațiile aflate la dispoziția Comisiei și a organismului de evaluare a performanței până la 17 decembrie 2013.

(7) Obiectivele de performanță la nivelul Uniunii se bazează pe datele pentru statele membre, Norvegia și Elveția.

(8) Obiectivele de performanță la nivelul Uniunii în domeniul-cheie de performanță al siguranței care sunt prevăzute în prezenta decizie au fost elaborate în colaborare cu AESA. Atunci când adoptă mijloacele acceptabile de conformitate și documentele orientative în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013, AESA trebuie să clarifice definițiile categoriilor din cadrul instrumentului de analiză a riscurilor (RAT), pentru a asigura aplicarea armonizată a obiectivelor de performanță la nivelul UE în domeniul-cheie de performanță al siguranței, în special în ceea ce privește definiția categoriei C (capacitatea de a oferi servicii ATM sigure, dar degradate). AESA a fost, de asemenea, consultată cu privire la obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru celelalte domenii-cheie de performanță, în vederea asigurării coerenței cu obiectivele prioritare în materie de siguranță.

(9) Obiectivele de performanță la nivelul Uniunii în domeniul-cheie de performanță al mediului trebuie să fie stabilite în raport cu nivelurile de performanță obținute în 2012, astfel cum au fost calculate de organismul de evaluare a performanței, și anume 3,17 % pentru eficiența medie a zborului orizontal pe rută corespunzătoare traiectoriei efective și 5,15 % pentru eficiența medie a zborului orizontal pe rută corespunzătoare traiectoriei ultimului plan de zbor depus.

(10) Pentru fiecare an al perioadei de referință, obiectivul de performanță la nivelul Uniunii în domeniul-cheie de performanță al capacității, măsurat sub formă de întârziere medie ATFM (gestionarea fluxului de trafic aerian) pe rută, ar trebui să corespundă obiectivului de performanță la nivelul Uniunii pentru 2014, ținând seama de traficul preconizat pentru a doua perioadă de referință.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...