Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 123/2014 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare (BCE/2014/3)
Număr celex: 32014D0003

Modificări (...)

În vigoare de la 08 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în special articolul 4 alineatul (3) și articolul 33 alineatele (3) și (4),

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere,

întrucât:

(1) De la 3 noiembrie 2013, în vederea asumării atribuțiilor de supraveghere care îi revin, Banca Centrală Europeană (BCE) poate solicita autorităților naționale competente și persoanelor menționate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 să furnizeze toate informațiile relevante pentru ca BCE să poată efectua o evaluare cuprinzătoare, inclusiv o evaluare a bilanțului, a instituțiilor de credit din statele membre participante. BCE trebuie să efectueze o astfel de evaluare cel puțin cu privire la instituțiile de credit care nu intră sub incidența articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(2) La 23 octombrie 2013, BCE a publicat denumirile instituțiilor incluse în evaluarea cuprinzătoare, precum și o listă inițială a caracteristicilor principale ale evaluării cuprinzătoare.

(3) Pe baza criteriilor menționate la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE a identificat instituțiile de credit în legătură cu care intenționează să efectueze o evaluare cuprinzătoare, inclusiv o evaluare a bilanțului, în conformitate cu articolul 33 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. În aplicarea criteriilor sus-menționate, BCE a ținut seama de posibilele schimbări care se pot produce în orice moment în dinamica activităților instituțiilor de credit și consecințele rezultate pentru valoarea totală a activelor acestora. Prin urmare, a inclus instituții de credit care în prezent nu îndeplinesc criteriile de determinare a caracterului semnificativ, dar le-ar putea îndeplini în viitorul apropiat și prin urmare ar trebui să facă obiectul evaluării cuprinzătoare. Prin urmare, BCE va efectua o evaluare cuprinzătoare a instituțiilor de credit, societăților financiare holding sau societăților financiare holding mixte, ale căror active au o valoare totală mai mare de 27 miliarde EUR. Fără a aduce atingere criteriilor de mai sus, BCE va efectua și evaluarea cuprinzătoare a celor mai semnificative trei instituții din fiecare stat membru din zona euro. Identificarea instituțiilor de credit cu privire la care BCE intenționează să efectueze evaluarea cuprinzătoare nu aduce atingere evaluării finale a criteriilor care este bazată pe metodologia specifică inclusă în cadrul menționat la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(4) Instituțiile de credit și autoritățile naționale competente trebuie să furnizeze toate informațiile relevante pentru efectuarea de către BCE a evaluării cuprinzătoare în conformitate cu articolul 33 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(5) BCE poate solicita autorităților naționale competente și persoanelor menționate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 să furnizeze toate informațiile relevante pentru efectuarea de către BCE a unei astfel de evaluări cuprinzătoare.

(6) Membrii Consiliului de supraveghere, personalul BCE și personalul detașat de statele membre participante fac obiectul cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la articolul 37 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene și în legislația relevantă a Uniunii. În special, BCE și autoritățile naționale competente fac obiectul dispozițiilor referitoare la schimbul de informații și secretul profesional din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Entitățile care fac obiectul evaluării cuprinzătoare

(1) Entitățile incluse în lista din anexă fac obiectul evaluării cuprinzătoare care urmează a fi efectuată de BCE până la 3 noiembrie 2014.

(2) În conformitate cu articolul 33 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, autoritatea națională competentă responsabilă cu supravegherea unei instituții de credit inclusă în lista din anexă transmit toate informațiile relevante pentru evaluarea cuprinzătoare solicitate de BCE în legătură cu respectiva instituție de credit. Autoritatea națională competentă verifică informațiile după cum apreciază adecvat pentru acest exercițiu, inclusiv, dacă este necesar, prin efectuarea de inspecții la fața locului și, după caz, prin implicarea unor terți.

(3) Autoritatea națională competentă responsabilă cu supravegherea filialelor dintr-un grup care face obiectul supravegherii consolidate în cadrul Mecanismului unic de supraveghere este responsabilă cu această verificare pentru filialele autorizate în statul său membru.

Articolul 2 Competențe în materie de investigare

În conformitate cu articolul 33 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE își poate exercita competențele în materie de investigare cu privire la instituțiile de credit identificate în anexă.

Articolul 3 Intrare în vigoare

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...