Parlamentul României

Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2000
Formă aplicabilă de la 07 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul acțiunilor destinate supravegherii permanente și cunoașterii mediului aerian prin observații și măsurători specifice privind starea și evoluția vremii, necesară pentru dezvoltarea social-economică a României.

(2) Activitatea de meteorologie este de interes public național și se desfășoară în condițiile prezentei legi și în concordanță cu recomandările Organizației Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizației Națiunilor Unite, cu acordurile încheiate de această organizație cu alte organizații internaționale, precum și cu prevederile convențiilor internaționale în domeniu la care România este parte. Modificări (1)

(3) Activitatea de meteorologie aeronautică reprezintă ansamblul activităților destinate supravegherii permanente și cunoașterii evoluției condițiilor meteorologice, necesară în vederea informării și protecției meteorologice a navigației aeriene, și este parte integrantă a serviciilor de navigație aeriană.

(4) La rândul său activitatea de meteorologie aeronautică se desfășoară în concordanță cu standardele, practicile și recomandările Organizației Meteorologice Mondiale și ale Organizației Aviației Civile Internaționale, precum și cu prevederile convențiilor internaționale în domeniul aviației la care România este parte și se desfășoară în conformitate cu reglementările specifice ale autorității de stat în domeniul aviației civile.

Art. 2. -

Activitățile de meteorologie definite la art. 1 au ca scop protecția meteorologică a vieții și a bunurilor și se realizează prin:

1. Pe plan intern:

a) desfășurarea unitară și calificată a supravegherii meteorologice pentru informarea populației și a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase;

b) satisfacerea necesităților de informare meteorologică a navigației aeriene, fluviale și maritime, a traficului rutier, precum și a celor pentru agricultură;

c) satisfacerea necesităților de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii și servicii dedicate siguranței civile, producției materiale și apărării naționale;

d) constituirea și gestiunea Fondului național de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologică a proiectării, execuției și exploatării diverselor obiective economico-sociale și pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă.

2. Pe plan extern:

a) integrarea în schimbul internațional de date și informații meteorologice, în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială pentru monitorizarea și protecția mediului aerian;

b) îndeplinirea obligațiilor care decurg din convenții și înțelegeri la care statul român este parte.

Art. 3. -

(1) Atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 se realizează:

a) în domeniul meteorologiei, prin Administrația Națională de Meteorologie, denumită în continuare Centrul meteorologic național;

b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumită în continuare, în cuprinsul legii, Administrația meteorologică aeronautică, prin unitățile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

(2) Organizarea și funcționarea Centrului meteorologic național se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

Persoanele fizice sau juridice pot desfășura activități meteorologice pe baza unor atestări de competență și în condițiile legii. Atestările de competență sunt emise de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în domeniul meteorologiei și de autoritatea de stat în domeniul aviației civile, pentru meteorologia aeronautică.

Art. 5. -

Termenii tehnici folosiți în prezenta lege au semnificațiile stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

CAPITOLUL II Organizarea activității de meteorologie

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile Centrului meteorologic național

Art. 6. -

Atribuțiile Centrului meteorologic național sunt următoarele:

a) supravegherea permanentă a mediului aerian prin observații și măsurători specifice privind parametrii de stare și fenomenele asociate, precum și compoziția chimică a atmosferei;

b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general și specializat, ca: agrometeorologie, aerologie, climatice și de dispersie a poluanților chimici și radioactivi;

c) administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei naționale de supraveghere meteorologică, în conformitate cu reglementările proprii și cu recomandările Organizației Meteorologice Mondiale și/sau ale altor organisme internaționale specializate;

d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze și anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activităților economice și sociale dependente de starea vremii;

e) realizarea Fondului național de date meteorologice și administrarea băncii naționale de date meteorologice;

f) realizarea de studii și cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordanță cu evoluția acestuia pe plan mondial;

g) elaborarea și difuzarea de avertizări în situația producerii de fenomene meteorologice periculoase, potențial provocatoare de pagube;

h) participarea la Programul de Veghe Meteorologică Mondială și la alte programe inițiate de Organizația Meteorologică Mondială, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;

i) deținerea și utilizarea, conform legii, a etalonului național de presiune atmosferică și radiație, precum și exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologică, în limita mandatului acordat de autoritatea metrologică de stat abilitată;

j) transferul intern și schimbul internațional de date meteorologice;

k) asistență profesională și servicii meteorologice pentru protecția traficului rutier, a navigației fluviale și maritime, precum și a instalațiilor nucleare, în termenii convențiilor la care statul român este parte;

l) aplicarea strategiei de dezvoltare științifică și tehnologică a activității meteorologice, în raport cu necesitățile interne și în concordanță cu progresele înregistrate pe plan mondial;

m) participarea la activitățile internaționale științifice și cu caracter organizatoric, prevăzute prin instrumente juridice internaționale și/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu instituții similare din străinătate;

n) realizarea de studii de fundamentare climatologică și avizare meteorologică a amplasamentelor obiectivelor sociale și industriale;

o) elaborarea de studii și cercetări privind procesele de transport și dispersie a poluanților și radionuclizilor în atmosferă;

p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diverși beneficiari, pe bază de contracte;

q) avizarea amplasării de construcții supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum și pulberi, de rețele de înaltă tensiune sau de telecomunicații, de sisteme de irigații prin aspersie și a plantării de perdele forestiere pe o distanță de 500 m în afara zonei de protecție a platformelor meteorologice și a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unități meteorologice din rețeaua meteorologică națională;

r) avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii;

s) elaborarea studiilor de impact și de bilanț de mediu;

t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, a programelor școlare pentru învățământul meteorologic de toate gradele din România;

u) organizarea de activități de specializare și de formare profesională continuă în domeniul meteorologiei;

v) avizarea punerii în circulație publică a unor date, informații, avertizări și prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obținute din activitatea meteorologică desfășurată de alte persoane fizice sau juridice, precum și avizarea tehnică a activităților meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuții ale Centrului meteorologic național;

w) gestionarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale și industriale al căror titular este Centrul meteorologic național;

x) proiectarea, întreținerea și etalonarea de instrumente de măsură și echipamente meteorologice;

y) participarea cu capital social, în condițiile legii, la constituirea de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu persoane fizice și juridice, române sau străine, de drept civil;

z) îndeplinirea oricăror activități comerciale și financiare care au legătură directă sau adiacentă cu îndeplinirea atribuțiilor.

Art. 7. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 6 lit. a) -l) din prezenta lege, Centrul meteorologic național desfășoară activități de interes public, scop în care furnizează gratuit, pe bază de convenție, informații de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizări, administrației publice centrale și locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării Naționale, comisiilor și comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio și televiziune.

(2) Posturile publice de radio și televiziune sunt obligate să aducă la cunoștință publicului, în mod repetat, informațiile, prognozele generale și avertizările meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic național.

(3) Pentru orice alte categorii de utilizatori sau pentru utilizatorii prevăzuți la alin. (1), ale căror solicitări necesită prelucrări speciale, Centrul meteorologic național este îndreptățit să încheie contracte cu diverși utilizatori sau să se asocieze cu operatori economici, pentru executarea serviciilor care fac parte din atribuțiile sale.

(4) Angajarea de proiecte, studii și activități interne sau internaționale pentru care sunt necesare date și informații meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4.

Art. 8. -

Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic național pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestărilor prevăzute la art. 4, precum și a avizelor menționate la art. 6 lit. q), r) și v) se recuperează de la solicitanții atestărilor și avizelor, pe bază de tarif.

Art. 9. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin Centrul meteorologic național, are competențe de autoritate națională în domeniul meteorologiei. În domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercită de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

(2) Centrul meteorologic național este autoritatea tehnică națională în domeniul său de competență, care deține etaloanele naționale pentru măsurători meteorologice și răspunde de buna funcționare și utilizare a acestora.

Art. 10. -

Directorul general al Centrului meteorologic național este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizația Meteorologică Mondială, conform statutului acestei organizații.

SECȚIUNEA a 2-a Atribuțiile Administrației meteorologice aeronautice

Art. 11. -

Atribuțiile Administrației meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviației civile și au ca obiect contribuția la siguranța, regularitatea și eficiența navigației aeriene naționale și internaționale.

Art. 12. -

Administrația meteorologică aeronautică are responsabilitatea administrării sistemului național de asistență meteorologică aeronautică, având în structura sa unități operative reprezentate prin stațiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom și centrul de veghe meteorologică, conform reglementărilor stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

Art. 13. -

Administrația meteorologică aeronautică deține, administrează, exploatează, întreține și dezvoltă banca națională de date meteorologice aeronautice în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin din aceasta.

Art. 14. -

Atestarea personalului care desfășoară activități de meteorologie aeronautică este realizată de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

SECȚIUNEA a 3-a Alte activități de meteorologie

Art. 15. -

(1) Activitățile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuții ale Centrului meteorologic național sau ale Administrației meteorologice aeronautice, se pot desfășura și de alte persoane fizice sau juridice, ca activități meteorologice complementare, dacă au avizul tehnic și se bucură de asistența metodologică a Centrului meteorologic național.

(2) Activitățile meteorologice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) sunt activități de tip concurențial și se supun prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și celorlalte convenții internaționale în domeniu la care România este parte.

SECȚIUNEA a 4-a Rețeaua națională de supraveghere meteorologică

Art. 16. -

(1) Rețeaua națională de supraveghere meteorologică este compusă din stațiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice și observatoarele radar reprezentative pentru evoluția vremii și climatului la nivelul României.

(2) Rețeaua națională de supraveghere meteorologică cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea și colectarea datelor meteorologice.

(3) Dimensiunea și componența rețelei naționale de supraveghere meteorologică sunt stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, la propunerea Centrului meteorologic național.

(4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologică detaliată, la nivel local se pot constitui rețele meteorologice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).

(5) La nivel național nu pot fi constituite rețele meteorologice paralele ce implică finanțare din fonduri publice.

Art. 17. -

Rețeaua națională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului și se încredințează în administrare Centrului meteorologic național.

Art. 18. -

(1) În scopul asigurării reprezentativității datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecție meteorologică absolută, a căror lățime este de 30 m.

(2) În zonele de protecție meteorologică absolută executarea de instalații supraterane, de irigații și plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisă.

(3) Zonele de protecție prevăzute la alin. (1) și (2) sunt considerate, în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale.

Art. 19. -

Amplasarea pe o distanță de până la 500 m în jurul și în afara zonei de protecție absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de construcții mai înalte de 1/6 din distanța dintre construcție și limita zonei de protecție, de rețele de înaltă tensiune sau de telecomunicații, de obiective care emit în atmosferă fum și pulberi, de sisteme de irigații prin aspersie și plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic național.

Art. 20. -

(1) Pentru asigurarea continuității și omogenității Fondului național de date meteorologice unitățile rețelei naționale de supraveghere meteorologică nu pot fi dezafectate decât în situații deosebite de interes național.

(2) Dezafectarea unei unități meteorologice din rețeaua națională de supraveghere meteorologică, precum și a instalațiilor aferente acesteia, în situațiile prevăzute la alin. (1), se poate face numai cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului și cu avizul conform al Centrului meteorologic național, care are în administrare rețeaua națională de supraveghere meteorologică, și dacă solicitantul realizează și pune în funcțiune, înainte de dezafectare, o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic național.

CAPITOLUL III Fondul național de date meteorologice


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...