Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007
Formă aplicabilă de la 28 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca scop dezvoltarea cadrului legislativ și instituțional intern privind cooperarea polițienească internațională și se aplică activităților specifice de cooperare și asistență polițienească internațională, potrivit legislației naționale, acordurilor, convențiilor sau tratatelor internaționale la care România este parte și instrumentelor juridice ale Uniunii Europene relevante.

(2) Prezenta ordonanță de urgență nu aduce atingere dispozițiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și normelor de drept internațional și comunitar relevante în domeniul cooperării judiciare.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoritate competentă - autoritate română sau străină cu atribuții în prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor sau activităților infracționale ori care desfășoară activități specifice de cooperare și asistență polițienească internațională;

b) autoritate solicitantă - autoritatea care formulează o cerere de asistență în domeniile reglementate de prezenta ordonanță de urgență;

c) autoritate solicitată - autoritatea căreia îi este adresată o cerere de asistență în domeniile reglementate de prezenta ordonanță de urgență;

d) cerere de asistență polițienească - solicitarea de date și informații operative sau o altă solicitare care corespunde scopului cooperării polițienești, astfel cum rezultă acesta din tratatele internaționale și din instrumentele juridice ale Uniunii Europene relevante;

e) date și informații operative - orice date, informații, documente, evidențe, activități sau rapoarte, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulație, deținute de către autoritățile competente ori de către orice persoană fizică sau juridică, în măsura în care acestea sunt accesibile autorităților competente fără luarea unor măsuri coercitive;

f) agenți - personalul desemnat din cadrul autorităților române competente și al autorităților străine similare din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv din statele membre Schengen, pentru efectuarea operațiunilor comune, respectiv pentru efectuarea activităților de urmărire transfrontalieră;

g) schimb de date și informații operative - reprezintă transferul efectiv al acestora de la autoritatea solicitată la cea solicitantă, cu respectarea condițiilor convenite între autoritățile respective și a prevederilor legale aplicabile în materie;

h) state membre Schengen - state care aplică prevederile acquis-ului Schengen în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală.

Art. 3. -

Cooperarea polițienească internațională se desfășoară în conformitate cu următoarele principii:

a) principiul reciprocității - schimbul de date și informații operative se realizează în condiții de reciprocitate;

b) principiul legalității - schimbul de date și informații operative se realizează la cererea autorităților competente, potrivit dispozițiilor prevăzute de lege;

c) principiul prevalenței cooperării judiciare - dispozițiile legale privind cooperarea judiciară internațională în materie penală prevalează asupra dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență în cazul activităților de cooperare polițienească desfășurate în cursul procesului penal;

d) principiul confidențialității - autoritățile române competente au obligația de a asigura, pe cât posibil, la cererea autorității solicitante, confidențialitatea cererilor de asistență formulate în domeniile reglementate de prezenta ordonanță de urgență și a actelor anexate acestora. În cazul în care condiția păstrării confidențialității nu ar putea fi asigurată autoritatea română competentă înștiințează autoritatea solicitantă, care decide cu privire la transmiterea cererii de asistență;

e) principiul specialității - autoritățile române competente nu vor folosi datele și informațiile primite de la autoritățile solicitate decât în scopul îndeplinirii obiectului cererii de asistență.

Art. 4. -

(1) În cadrul cooperării polițienești internaționale, autoritățile române competente prelucrează datele și informațiile operative referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cu respectarea legislației române privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(2) Autoritățile române competente care transmit date cu caracter personal trebuie să se asigure că acestea sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul pentru care au fost solicitate și că datele cu caracter personal sunt exacte și, dacă este cazul, actualizate.

(3) Autoritățile române competente care în cadrul cooperării polițienești internaționale prelucrează date cu caracter personal sunt obligate să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

CAPITOLUL II Atribuțiile Centrului de Cooperare Polițienească Internațională

Art. 5. -

Pentru activitățile specifice de cooperare și asistență polițienească internațională prevăzute la art. 1 alin. (1) se desemnează ca autoritate centrală transmițătoare Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, denumit în continuare CCPI, structură din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, fără personalitate juridică.

Art. 6. -

CCPI reunește următoarele canale de cooperare polițienească internațională: Interpol, Europol, Sistemul de Informații Schengen/SIRENE, legătura operațională cu SELEC, precum și cu atașații de afaceri interne și ofițerii de legătură, atât români acreditați în străinătate, cât și străini acreditați în România.

Art. 7. -

(1) CCPI are următoarele atribuții principale:

a) primirea și transmiterea cererilor de asistență, care privesc:

1. organizarea și realizarea schimbului de date și informații operative desfășurat între autoritățile competente române și structurile similare din străinătate, precum și cu organisme ori instituții internaționale;

2. realizarea cooperării la nivel operațional în domeniul polițienesc pe segmentul schimbului de date și informații, cu respectarea regulilor de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal, precum și a legislației în domeniu;

3. informarea autorităților competente române și străine cu privire la traficul de droguri, falsificarea de monedă și alte titluri de valoare române sau străine, furturile de obiecte de artă și autovehicule, activitatea infractorilor străini sau români urmăriți internațional, conținutul unor documente de identitate străine în vederea prevenirii intrării/ieșirii ilegale a unor persoane, precum și despre orice alte fapte prevăzute de legea penală pentru luarea măsurilor operative ce se impun în domeniul prevenirii și combaterii criminalității cu caracter transfrontalier;

4. informarea autorităților române și străine cu atribuții în prevenirea și combaterea terorismului cu privire la acte de terorism sau fapte asimilate acestora, pentru luarea măsurilor operative ce se impun;

5. alte forme de cooperare și asistență polițienească ce derivă din tratate la care România este parte sau din instrumente juridice comunitare;

b) dezvoltarea cooperării internaționale în lupta împotriva criminalității și coordonarea permanentă a activității atașaților de afaceri interne și ofițerilor de legătură români acreditați în străinătate, în domeniul schimbului de date și informații operative;

c) coordonarea schimbului de date și informații între autoritățile competente române și străine, în scopul desfășurării unor acțiuni comune care necesită realizarea de operațiuni pe teritoriul mai multor state;

d) sprijinirea activității ofițerilor de legătură români la SELEC;

e) asigurarea schimbului de experiență cu structurile similare din străinătate;

f) primirea și transmiterea de date și informații și coordonarea activităților referitoare la supravegherea și urmărirea transfrontalieră, în limitele prevăzute de lege;

g) asigurarea schimbului de informații suplimentare potrivit prevederilor Manualului SIRENE, în legătură cu semnalările din Sistemul Informatic Schengen, și luarea măsurilor necesare din competență ca urmare a localizării unei persoane, a unui bun sau obiect;

h) asigurarea schimbului de date și informații în legătură cu semnalările Interpol și luarea măsurilor din competența sa necesare cu privire la persoanele, bunurile sau obiectele din bazele de date ale Organizației Internaționale de Poliție Criminală - Interpol;

i) asigurarea accesului autorităților competente române la bazele de date ale Secretariatului General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală - Interpol și intermedierea alimentării acestora de către autoritățile competente române;

j) primirea și transmiterea de date cu caracter personal și de informații suplimentare cu privire la profilele genetice și datele dactiloscopice.

(2) În desfășurarea activităților specifice, CCPI constituie o bază de date proprie în care implementează, stochează și prelucrează cererile de asistență, în condițiile legii.

CAPITOLUL III Proceduri specifice

Art. 8. -

(1) Schimbul de date și informații operative se realizează între autoritățile române competente sau străine, prin intermediul CCPI, în baza cererii de asistență.

(2) Autoritățile române competente pot, fără cerere de asistență prealabilă, să transmită autorităților competente străine date și informații operative, atunci când se consideră că acestea ar putea ajuta la prevenirea, descoperirea sau combaterea criminalității.

Art. 9. -

Cererea de asistență se întocmește în scris și cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea de la care emană cererea și destinatarul cererii;

b) data și numărul de înregistrare al lucrării;

c) obiectul și scopul cererii, precum și modul de utilizare a informației;

d) datele persoanelor implicate, menționate în conformitate cu documentele lor de identitate naționale sau internaționale, dacă sunt cunoscute;

e) caracterul de urgență și nivelul de clasificare;

f) descrierea faptelor săvârșite, încadrarea juridică a acestora, conform legislației în vigoare, și/sau prezentarea faptelor de natură penală despre care există date și informații că sunt pregătite sau comise;

g) ofițerul de caz și coordonatele acestuia.

Art. 10. -

(1) CCPI întreprinde demersurile necesare soluționării cererii de asistență numai dacă aceasta cuprinde elementele prevăzute la art. 9. În situația în care cererea nu cuprinde aceste elemente, se restituie autorității solicitante pentru completare.

(2) În caz de urgență, cererea de asistență poate fi transmisă verbal, cu respectarea prevederilor alin. (1), urmând ca, în termen de cel mult 24 de ore, autoritatea solicitantă să o confirme și în scris.

(3) Modalitățile de transmitere a cererilor de asistență trebuie să asigure respectarea dispozițiilor legale privind protecția informațiilor clasificate, precum și a celor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

(4) În situații deosebite, determinate de necesitatea asigurării rapidității schimbului de date și informații sau a păstrării confidențialității acțiunilor desfășurate, solicitarea poate fi adresată direct autorității competente, române sau străine, după caz, situație în care autoritatea română competentă va informa CCPI în termen de 24 de ore de la primirea, respectiv transmiterea cererii de asistență.

Art. 11. -

(1) CCPI transmite cererea de asistență formulată de autoritățile competente străine către autoritatea română competentă, în funcție de obiectul acesteia.

(2) În cazul în care autoritatea căreia i s-a transmis cererea de asistență constată că nu este competentă să o soluționeze, aceasta se transmite de îndată autorității române competente să o soluționeze, concomitent cu informarea CCPI.

(3) Obligația autorităților române de soluționare a cererii de asistență operează de la momentul primirii acesteia.

Art. 12. -

CCPI transmite cererea de asistență formulată de autoritățile române competente către structurile străine corespondente acestuia ori, după caz, atașaților de afaceri interne sau ofițerilor de legătură români acreditați în străinătate ori străini acreditați în România, în cel mai scurt timp posibil.

Art. 13. -

Informațiile scrise primite de autoritățile române competente în cadrul cooperării polițienești nu pot fi utilizate ca probe în procesul penal decât cu acordul scris al autorităților judiciare competente din statul care a furnizat informațiile respective.

CAPITOLUL IV Cooperarea desfășurată prin atașați de afaceri interne și ofițeri de legătură

Art. 14. -

(1) România poate încheia tratate având ca obiect trimiterea în misiune a atașaților de afaceri interne și a ofițerilor de legătură, pe o perioadă determinată.

(2) Trimiterea în misiune a ofițerilor de legătură și a atașaților de afaceri interne are ca scop promovarea și accelerarea cooperării dintre România și celelalte state, în special prin acordarea de asistență:

a) sub forma schimbului de date și informații în scopul prevenirii și combaterii criminalității;

b) pentru soluționarea cererilor de asistență polițienească și judiciară în materie penală;

c) în legătură cu atribuțiile autorităților responsabile cu supravegherea frontierelor externe.

(3) Ofițerii de legătură și atașații de afaceri interne au sarcina de a acorda consultanță și asistență și nu pot întreprinde acțiuni concrete în domeniul prevenirii și combaterii criminalității. Aceștia furnizează date și informații și își exercită îndatoririle potrivit instrucțiunilor primite de la autoritățile române competente.

Art. 15. -

(1) Atașații de afaceri interne sau ofițerii de legătură români care își desfășoară activitatea într-un stat terț sau în cadrul unei organizații internaționale transmit CCPI datele și informațiile obținute în activitatea desfășurată, referitoare la amenințări grave îndreptate împotriva altui stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat prin atașat de afaceri interne sau ofițer de legătură în statul terț ori în cadrul organizației internaționale respective.

(2) CCPI transmite statului membru interesat datele și informațiile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul autorităților române competente să decidă cu privire la oportunitatea transmiterii acestora.

(3) În situația în care statul membru al Uniunii Europene este reprezentat prin atașat de afaceri interne sau ofițer de legătură într-un stat terț ori în cadrul unei organizații internaționale în care este reprezentată și România, atașatul de afaceri interne sau ofițerul de legătură român comunică direct atașatului de afaceri interne sau ofițerului de legătură informații referitoare la amenințări grave îndreptate împotriva statului membru respectiv.

(4) CCPI poate primi cereri privind schimbul de informații de la un stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat prin atașat de afaceri interne sau ofițer de legătură într-un stat terț ori într-o organizație internațională în care România este reprezentată prin atașat de afaceri interne sau ofițer de legătură. CCPI verifică dacă solicitarea nu contravine legislației române, comunică în cel mai scurt timp posibil statului membru solicitant dacă cererea acestuia poate fi îndeplinită și, dacă este cazul, o transmite atașatului de afaceri interne sau ofițerului de legătură român.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în relația cu Europol.

Art. 16. -

Ministerul Afacerilor Interne transmite anual Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și statelor membre informații referitoare la:

a) trimiterea în misiune a atașaților de afaceri interne și a ofițerilor de legătură ce reprezintă România în state terțe sau în organizații internaționale, acreditați în baza legislației naționale ori în baza obligațiilor internaționale asumate prin tratatele la care România este parte;

b) tratatele încheiate de România cu state membre ale Uniunii Europene privind trimiterea în misiune a atașaților de afaceri interne și a ofițerilor de legătură.

Art. 17. -

Prin tratate bilaterale sau multilaterale se poate stabili ca atașații de afaceri interne sau ofițerii de legătură români dintr-un stat terț ori din cadrul unei organizații internaționale să asigure și reprezentarea unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene în statul terț ori în organizația internațională respectivă.

CAPITOLUL V Urmărirea transfrontalieră

Art. 18. -

(1) Urmărirea transfrontalieră constă în ansamblul de măsuri operative întreprinse pe teritoriul mai multor state în scopul prinderii unei persoane surprinse în flagrant în timpul comiterii unei infracțiuni sau care a participat la comiterea acesteia ori a unei persoane care a evadat, aflându-se în stare de arest preventiv sau în executarea unei pedepse privative de libertate.

(2) Urmărirea transfrontalieră se poate efectua de agenții autorității competente a unui stat membru Schengen pe teritoriul statului român, dacă autoritățile române competente au fost informate prin mijloace de comunicație directe despre pătrunderea pe teritoriul României.

(3) Autoritățile române competente prevăzute la alin. (2) sunt Poliția Română și Poliția de Frontieră.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...