Parlamentul României

Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Proceduri (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2002
Formă aplicabilă de la 26 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prevederile prezentei legi se aplică perdelelor forestiere de protecție, astfel cum sunt definite la pct. 23 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - Referințe (1)

Potrivit prezentei legi, perdelele forestiere de protecție sunt de următoarele tipuri:

a) pentru protecția terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători și pentru ameliorarea condițiilor climaterice din perimetrul apărat;

b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune;

c) pentru protecția căilor de comunicație și de transport, în special împotriva înzăpezirilor; Referințe (1)

d) pentru protecția digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor, gheții și altele;

e) pentru protecția localităților și a diverselor obiective economice și sociale.

Art. 3. -

(1) Perdelele forestiere de protecție pot fi, după caz, proprietate publică sau privată și constituie bun de interes național.

(2) Dreptul de proprietate asupra terenurilor cu perdele forestiere de protecție se exercită în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

Art. 4. -

(1) Rețeaua de perdele forestiere de protecție formează Sistemul național al perdelelor forestiere de protecție.

(2) Potrivit prezentei legi, realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se declară de utilitate publică.

(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție.

Art. 5. -

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică și pentru crearea de cordoane forestiere.

(2) Cordoanele forestiere sunt constituite din plantații de arbori și arbuști forestieri, care unesc trupuri de pădure sau rețele de perdele forestiere de protecție, aflate la distanțe de până la 10 km unele de altele. Ele pot avea lățimi de până la 30 m și se amplasează la marginea tarlalelor cultivate agricol, de-a lungul drumurilor existente, al digurilor și malurilor sau în jurul localităților. În aceste cazuri cordoanele forestiere constituie ele însele perdele forestiere de protecție și preiau funcțiile de protecție ale acestora.

CAPITOLUL II Identificarea zonelor în care sunt necesare perdele forestiere de protecție, amplasarea și înființarea acestora

Art. 6. -

(1) Perdelele forestiere de protecție a terenurilor agricole se înființează în zonele din Câmpia Română, Câmpia Tisei, Lunca Dunării și Podișul Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de secetă. Amplasarea se face pe bază de documentații tehnice, de regulă în rețele rectangulare, în mod eșalonat, în ordinea urgențelor, prioritate având terenurile situate în zonele cele mai aride. Modificări (2)

(2) Perdelele forestiere antierozionale se realizează în toate zonele țării, pe terenuri aflate în diferite grade de degradare. Procedura de identificare și de împădurire a terenurilor degradate este prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/1999. În această categorie se încadrează și terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea lor. Modificări (1)

(3) Perdelele forestiere pentru protecția căilor de comunicație și de transport se înființează de o parte sau de alta a acestora, pe porțiunile afectate frecvent de depuneri masive de zăpadă.

(4) Perdelele forestiere pentru protecția digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor și sloiurilor de gheață se realizează de-a lungul acestora în aliniamente rectangulare, pe lățimi și lungimi diferite, în funcție de orografia terenului, viteza curentului apei, de înălțimea valurilor și de forța de împingere a ghețurilor.

(5) Perdelele forestiere pentru protecția localităților și a diverselor obiective economice și sociale se realizează în jurul comunităților urbane și rurale, al unităților industriale poluante, al unor obiective economice, sociale, culturale și strategice.

(6) În cazul înființării perdelelor forestiere de protecție în cadrul unei arii naturale protejate se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

(7) În cazul în care terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de protecție sunt incluse pe lista siturilor contaminate, se vor respecta prevederile legale referitoare la protecția solului și subsolului.

Art. 7. - Proceduri (3)

(1) Necesitatea înființării perdelelor forestiere de protecție se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de cercetare silvică, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice. Studiile efectuate sunt supuse avizării Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".

(2) Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de persoane juridice atestate potrivit legii, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice.

(3) Execuția perdelelor forestiere de protecție se face în baza studiilor tehnico-economice care cuprind în mod obligatoriu:

a) elementele tehnice necesare în vederea instalării perdelelor forestiere de protecție: orientarea, lățimea și distanța dintre perdelele forestiere de protecție, schemele de plantare, speciile indicate pentru împăduriri;

b) lucrările de întreținere până la declararea închiderii stării de masiv;

c) investiția specifică pentru fiecare tip de perdea forestieră de protecție, precum și alte date necesare;

d) identificarea proprietarilor; Modificări (2)

e) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protecție;

f) documentația cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecție 1970, avizată de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru imobilele respective se vor deschide cărți funciare, conform reglementărilor în vigoare. Modificări (1)

(4) La solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, se va nota în cartea funciară faptul că imobilul este supus procedurii de împădurire conform prevederilor prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înțelege terenul agricol pe care se înființează perdele forestiere de protecție.

(6) Radierea notării din cartea funciară se face la solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură prin structurile silvice teritoriale, în urma finalizării procedurii sau a renunțării la efectuarea investițiilor.

(7) Avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de comisia tehnico-economică constituită la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(8) Executarea perdelelor forestiere de protecție în siturile Natura 2000 se face după obținerea actului de reglementare care va rezulta în urma procedurii de evaluare adecvată.

Art. 8. -

(1) Înființarea perdelelor forestiere de protecție este obligatorie pentru persoanele fizice și juridice ale căror suprafețe au fost cuprinse în documentațiile prevăzute la art. 7 alin. (2).

(2) Perdelele forestiere de protecție, înființate cu acceptul proprietarilor de terenuri agricole și finanțate cu sursele prevăzute la art. 31, rămân în proprietatea acestora.

Art. 9. -

(1) Realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, indiferent de titularii dreptului de proprietate, se face cu acordul scris al acestora, în condițiile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1), titularii dreptului de proprietate vor fi notificați de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la:

a) necesitatea, utilitatea publică și amplasamentul perdelelor forestiere de protecție;

b) posibilitatea de a-și exprima acordul pentru înființarea perdelei forestiere de protecție, urmând să rămână în continuare proprietari și să beneficieze de compensația prevăzută la art. 101 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;

c) posibilitatea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în cazul în care nu își exprimă acordul.

(3) Titularii dreptului de proprietate vor fi informați despre realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin afișare pe site-ul instituției.

(4) Exprimarea în scris a acordului de către titularii dreptului de proprietate se face în termen de 45 de zile de la data notificării acestora, prin procedura prevăzută la alin. (2). Modificări (1)

(5) Acordul scris este însoțit de un document doveditor al dreptului de proprietate. Prevederile art. 7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(6) În situația în care titularii dreptului de proprietate nu își exprimă acordul pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (3), se demarează procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile prezentei legi, expropriator fiind statul român, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.

Art. 10. -

Terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de protecție au destinație silvică și se introduc în amenajamente silvice în termen de 90 de zile de la recepția lucrărilor de împădurire.

Art. 11. -

Recepția lucrărilor de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se face cu participarea obligatorie a:

a) deținătorului terenului;

b) reprezentantului structurii teritoriale de specialitate silvică a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) reprezentantului unității specializate pentru executarea lucrărilor de împădurire.

CAPITOLUL III Procedura de expropriere

Art. 12. -

(1) Pentru fiecare imobil supus exproprierii, expropriatorul întocmește o documentație tehnico-economică ce cuprinde:

a) documentația cadastrală;

b) confirmarea că titularul dreptului de proprietate nu și-a exprimat acordul prevăzut la art. 9 alin. (4).

(2) La nivelul unității administrativ-teritoriale se întocmește planul cu amplasamentul lucrării care conține imobilele expropriate și numerele cadastrale atribuite, avizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară.

(3) Conținutul documentațiilor cadastrale se stabilește pe bază de protocol între autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

(4) Planul cu amplasamentul lucrării se întocmește pe fiecare unitate administrativ-teritorială și se avizează de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale subordonate. După atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor supuse exproprierii, planul cu amplasamentul lucrării va conține numerele cadastrale alocate imobilelor în cauză.

(5) Planul cu amplasamentul lucrării însoțit de un centralizator cuprinzând numele proprietarilor, adresa imobilului, suprafața imobilului, numărul cadastral, numărul de carte funciară și oferta de despăgubire se aduce la cunoștința publică de comisia prevăzută la art. 15 alin. (1) prin afișarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afișat până la finalizarea procedurii de expropriere, precum și prin afișarea pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 13. -

(1) Imobilele supuse exproprierii pentru realizarea perdelelor forestiere de protecție se evaluează prin experți evaluatori autorizați, ale căror servicii se achiziționează potrivit legislației privind achizițiile publice.

(2) Toate cheltuielile pentru dobândirea imobilelor prevăzute la alin. (1), inclusiv cele aflate pe rolul instanțelor judecătorești, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 14. -

(1) Pe baza documentațiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), Guvernul aprobă, prin hotărâre, declanșarea procedurii de expropriere, darea în administrare expropriatorului a tuturor imobilelor delimitate în planul cu amplasamentul lucrării pe fiecare unitate administrativ-teritorială, suma globală a despăgubirilor estimată de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit de experți evaluatori autorizați și termenul în care aceasta se virează expropriatorului.

(2) Este interzisă emiterea de autorizații de construire și de acte administrative pe imobilele cuprinse în hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1), după intrarea în vigoare a acesteia.

(3) La cererea expropriatorului, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară va intabula dreptul de proprietate al statului român, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, conform reglementărilor în vigoare.

(4) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată, prin hotărâre a Guvernului, la cererea expropriatorului, ca urmare a realizării rapoartelor de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, precum și în orice alte situații, temeinic motivate.

Art. 15. -

(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 14 alin. (1), expropriatorul numește, prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, o comisie de verificare a dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate și de expropriere la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale pe raza căreia se realizează exproprierea, denumită în continuare comisia.

(2) Dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate se face prin orice mijloace de probă admise de lege, inclusiv în zonele în care se aplică Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, în funcție de modalitatea de dobândire a drepturilor - convențională, judiciară, legală, succesorală.

(3) Comisia este alcătuită din 5 membri, după cum urmează:

a) un consilier juridic al structurii teritoriale silvice din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură - președinte;

b) primarul unității administrativ-teritoriale - membru;

c) 3 reprezentanți ai Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, din care unul cu studii juridice - membri.

(4) Comisia constituită potrivit alin. (1) poate lucra valabil în prezența a cel puțin 3 membri.

(5) Deciziile comisiei se iau cu votul majorității membrilor comisiei.

(6) Planul cu amplasamentul lucrării și centralizatorul prevăzut la art. 12 alin. (5) se aduc la cunoștința publică, prin grija comisiei.

Art. 16. -

(1) În vederea obținerii despăgubirilor, proprietarii asupra imobilelor care fac obiectul exproprierii depun, în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștința publică, o cerere scrisă și declarația autentică de acceptare a cuantumului despăgubirii.

(2) În termen de 30 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), proprietarilor asupra imobilelor le sunt transmise despăgubirile cuvenite, în contul bancar indicat de aceștia.

(3) În situația în care nu s-au depus în termen documentele prevăzute la alin. (1) ori nu se pot identifica proprietarii, despăgubirea pentru imobilul expropriat se indisponibilizează într-un cont purtător de dobândă și se va elibera persoanelor care fac dovada dreptului de proprietate.

Art. 17. -

(1) În cazul în care despăgubirile referitoare la același imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptățite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând să fie împărțite potrivit legii civile.

(2) Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor de proprietate dovedite prin acte autentice și/sau hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

(3) Eventualele litigii amână plata despăgubirilor, dar nu suspendă transferul dreptului de proprietate către expropriator.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...