Comisia Europeană

Regulamentul nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R0139

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 06 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, în special articolul 8a alineatul (5),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 urmărește să stabilească și să mențină un nivel înalt și unitar de siguranță a aviației civile în Europa.

(2) Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 necesită stabilirea unor norme detaliate de punere în aplicare, în special în ceea ce privește reglementarea siguranței aerodromurilor, pentru a menține un nivel ridicat și unitar al siguranței aviației civile în Uniune, urmărind în același timp obiectivul unei îmbunătățiri generale a siguranței aerodromurilor.

(3) Acesta prevede obligația Comisiei de a adopta normele de punere în aplicare necesare pentru stabilirea condițiilor de proiectare și de operare în siguranță a aerodromurilor menționate la articolul 8a alineatul (5) înainte de 31 decembrie 2013.

(4) Pentru a se asigura o tranziție ușoară și un nivel înalt de siguranță a aviației civile în Uniunea Europeană, normele de punere în aplicare ar trebui să reflecte stadiul actual al tehnologiei și cele mai bune practici în domeniul aerodromurilor, să ia în considerare standardele și practicile recomandate aplicabile ale Organizației Aviației Civile Internaționale (denumită în continuare "OACI"), respectând astfel clasificarea aplicabilă a OACI în întregul sistem de norme, precum și experiența la nivel mondial în operarea aerodromurilor și progresul științific și tehnic în domeniul aerodromurilor, să fie proporționale cu dimensiunea, traficul, categoria și complexitatea aerodromului și cu natura și volumul de operațiuni care se desfășoară pe acesta, să asigure flexibilitatea necesară pentru o conformitate adaptată și să răspundă nevoilor cazurilor de infrastructuri de aerodromuri dezvoltate, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu diferitele cerințe cuprinse în legislațiile naționale ale statelor membre.

(5) Este necesar să se acorde un interval de timp suficient pentru ca sectorul aerodromurilor și administrațiile statelor membre să se adapteze la noul cadru de reglementare și să verifice menținerea valabilității certificatelor eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(6) Pentru a asigura uniformitatea aplicării cerințelor comune, este esențială utilizarea unor standarde comune de către autoritățile competente și, acolo unde este cazul, de către agenție atunci când evaluează conformitatea cu aceste cerințe. Agenția ar trebui să elaboreze mijloace acceptabile de conformitate și materiale de îndrumare pentru a facilita uniformitatea necesară la nivelul reglementării. Cerințele comune ar trebui să asigure procese identice în cadrul autorităților competente din diferite domenii ale aviației. Acestea nu ar trebui să împiedice totuși aplicarea unor procese ușor diferite dacă și atunci când este necesar sau util, de exemplu în cazul entităților separate de supervizare pentru aerodromuri și operațiuni aeriene. Obiectivul de siguranță al acestor cerințe ar trebui să rămână neafectat de modurile diferite de conformitate tehnică.

(7) În ceea ce privește managementul obstacolelor din vecinătatea aerodromurilor, precum și alte activități care au loc în afara limitelor aerodromului, fiecare stat membru poate desemna autorități diferite și alte entități cu atribuții de monitorizare, de evaluare și de reducere a riscurilor. Scopul prezentului regulament nu este acela de a schimba actuala alocare a sarcinilor în interiorul statelor membre. Însă în fiecare stat membru ar trebui să se asigure o organizare unitară a competențelor în ceea ce privește protecția zonelor din vecinătatea aerodromului, precum și monitorizarea și reducerea riscurilor generate de activitățile umane. Prin urmare, ar trebui să se asigure că autoritățile însărcinate cu responsabilitatea de a proteja vecinătatea aerodromurilor au competențe adecvate pentru a-și îndeplini obligațiile.

(8) Serviciile specifice menționate în subpartea B din anexa IV (Partea ADR.OPS) ar trebui să fie furnizate pe un aerodrom. În anumite cazuri, aceste servicii nu sunt furnizate direct de operatorul aerodromului, ci de o altă organizație sau entitate de stat sau de o combinație între cele două. În astfel de situații, operatorul de aerodrom, fiind responsabil cu operarea aerodromului, ar trebui să aibă acorduri și interfețe cu aceste organizații sau entități, pentru a asigura furnizarea de servicii în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa IV. Atunci când există astfel de acorduri și interfețe, ar trebui să se considere că operatorul de aerodrom s-a achitat de responsabilitatea pe care o avea și nu ar trebui să se înțeleagă că acesta este direct responsabil sau răspunzător pentru orice nerespectare de către o altă entitate implicată în acord, cu condiția de a fi respectat toate cerințele și obligațiile aplicabile stabilite în prezentul regulament care sunt relevante pentru responsabilitatea sa în temeiul acordului.

(9) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 vizează certificatele de aerodrom care trebuie eliberate de autoritățile competente doar în măsura în care au legătură cu aspecte de siguranță. Prin urmare, nu sunt afectate aspectele legate de certificatele naționale de aerodrom în vigoare, altele decât aspectele de siguranță.

(10) Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe avizul emis de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(11) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiectul și domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament stabilește norme detaliate privind:

(a) condițiile în care se stabilește și se notifică solicitantului baza de certificare aplicabilă unui aerodrom, după cum se prevede în anexa II și în anexa III;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...