Parlamentul României

Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

Modificări (2), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 1998
Formă aplicabilă de la 13 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se înființează Fondul Român de Dezvoltare Socială, denumit în continuare Fondul, organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică și cu sediul în municipiul București.

(2) Fondul își desfășoară activitatea sub autoritatea Guvernului, în condițiile prezentei legi.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei legi, noțiunile de mai jos au următorul înțeles:

a) beneficiarii sunt grupuri din comunități rurale sărace, grupuri sărace de etnie romă, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunități sărace și alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finanțatorii sau donatorii;

b) comunitățile rurale sărace sunt acele grupuri de gospodării și familii, trăind într-un sat sau într-o așezare umană izolată, care se confruntă cu aceleași probleme și obstacole, au interese identice și îndeplinesc caracteristicile prevăzute în Manualul de operare al Fondului;

c) grupurile dezavantajate sunt alcătuite, după caz, din vârstnici săraci, fără sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuințe sau adăpost, femei, victime ale violentei domestice, femei sărace, părinți săraci cu copii în întreținere, copii ai străzii, adolescente sărace gravide și alte asemenea categorii;

d) grupurile productive provenite din comunități sărace sau grupurile productive constituite la nivelul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, sunt cele ale producătorilor agricoli, meșteșugarilor, artizanilor și altor categorii de meseriași;

e) grupurile sărace de etnie romă sunt persoane din așezări situate în mediul urban sau rural constituite preponderent din membri ai etniei rome;

f) acordul de grant este acea convenție încheiată între Fond și reprezentanții de drept ai beneficiarilor, în temeiul căreia Fondul transmite beneficiarilor sau, după caz, organizațiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, în scopul exclusiv al executării proiectelor aprobate;

g) proiectul este o inițiativă venită din partea beneficiarilor, în conformitate cu regulamentele Fondului;

h) facilitatorul este o persoană fizică sau o persoană juridică selectată de Fond, care își asumă obligația să ajute o comunitate rurală săracă, un grup dezavantajat, un grup productiv ori altă categorie socială stabilită ca eligibilă, provenită din comunități orășenești, comunale sau sătești, după caz, să se organizeze, să își identifice necesitățile proprii, să le ierarhizeze, să elaboreze un proiect, să depășească problemele de organizare și comunicare apărute în timpul derulării unui proiect, să participe la dezvoltarea durabilă a comunității și după încheierea finanțării Fondului;

i) reprezentanții beneficiarilor sunt, după caz, fie comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunități rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunități sărace și al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, fie organizațiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate, fie primăria unității administrativ-teritoriale singură și/sau în parteneriat cu organizații neguvernamentale, în cazul grupurilor sărace de etnie romă;

j) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune și conducere a proiectului, alcătuită din 3 persoane: președinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunități sărace și al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, desemnate de acestea potrivit Procedurii de dobândire a personalității juridice de către grupurile din comunitățile rurale sărace, grupurile productive din comunitățile rurale sărace și alte categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești;

k) comitetul de întreținere a proiectului este unitatea de întreținere a proiectului, alcătuită din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurală săracă sau din cadrul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, mandatate de membrii acestuia printr-un document legalizat de secretarul unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află comunitatea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz;

l) organizațiile intermediare sunt organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, sau autorități ale administrației publice locale, după caz, aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizații neguvernamentale.

(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) și e), precum și grupurile aparținând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități/așezări orășenești, comunale sau sătești, în condițiile alin. (1) lit. a), trebuie să dobândească personalitate juridică pe baza procesului-verbal de constituire ca persoană juridică, încheiat de cel puțin 10 membri ai comunității, respectiv de cel puțin 30 de membri în cazul beneficiarilor de etnie romă, înregistrat la consiliul local în a cărui rază teritorială se află comunitatea/așezarea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz. De personalitatea juridică astfel dobândită se poate face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridică astfel constituită încetează să ființeze după ce a fost realizat obiectivul finanțării, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.

Art. 3. -

Categoriile de proiecte finanțate de Fond sunt următoarele:

a) proiecte de mică infrastructură rurală propuse de grupurile din comunitățile rurale sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b);

b) proiecte de activități generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunități sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d);

c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizațiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. l);

d) proiecte și programe cu abordare integrată adresate grupurilor sărace de etnie romă, așa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) lit. e). Modalitățile de derulare a proiectelor și programelor cu abordare integrată, adresate grupurilor sărace de etnie romă, se vor stabili, de comun acord cu finanțatorii, prin Manualul de operare;

e) alte tipuri de proiecte considerate ca eligibile, de comun acord cu finanțatorii sau donatorii, după caz.

Art. 4. -

(1) Grupul din comunitatea rurală săracă, grupurile sărace de etnie romă sau grupul aparținând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, pot face uz de personalitatea juridică dobândită potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legătură cu realizarea unui proiect/program și cu întreținerea acestuia după încetarea finanțării de către Fond. La închiderea proiectelor finanțate de Fond, comitetul de întreținere a proiectului preia toate drepturile și este ținut de toate obligațiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce privește întreținerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executând, după caz, și ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garanției de bună execuție a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finanțat de Fond.

(2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mică infrastructură rurală revine, la data închiderii proiectelor, unităților administrativ-teritoriale, cu obligația întreținerii lor împreună cu comitetul de întreținere a proiectului.

Art. 5. -

(1) După aprobarea de către Fond a cererii de finanțare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă sau grupul productiv aparținând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, grupuri care au dobândit personalitate juridică potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o nouă persoană juridică în una dintre formele juridice recunoscute prin dispozițiile legale în vigoare, în raport cu specificul proiectului aprobat de Fond.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) persoana juridică menționată la art. 2 alin. (2) încetează să ființeze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.

(3) Proprietatea asupra bunurilor achiziționate în scopul executării proiectelor de activități generatoare de venit revine, la data închiderii proiectelor, persoanei juridice nou-constituite în condițiile alin. (1).

Art. 6. -

Proprietatea asupra bunurilor achiziționate în scopul realizării proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data închiderii lor, organizațiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. l), care au obligația să le utilizeze pentru aceleași scopuri pentru care au fost achiziționate.

Art. 7. -

În situația în care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementează retragerea sumelor din grant rămase în conturile bancare.

Art. 8. -

(1) Fondul are ca scop contribuția la reducerea sărăciei prin finanțarea de proiecte în comunitățile sărace beneficiare, inclusiv pentru grupurile sărace de etnie romă și pentru grupurile dezavantajate, creșterea capacităților manageriale locale, susținerea descentralizării administrative, creșterea capacității de organizare la nivel local.

(2) În vederea extinderii activității sale, utilizării experienței acumulate și completării resurselor financiare Fondul poate desfășura și alte activități în domeniul dezvoltării sociale, cum ar fi: instruire, asistență și consultanță.

(3) Finanțarea proiectelor prevăzută la alin. (1) se face pe baza ierarhizării, în funcție de criteriile de selecție și în limita fondurilor disponibile.

(4) Fondul se înființează pentru o durată inițială de 4 ani și reprezintă un program al Guvernului României, constituit cu susținerea financiară a organizațiilor financiare internaționale și a altor donatori din țară și din străinătate, a bugetului de stat și a bugetelor locale. Fondul își va continua activitatea, și după expirarea duratei inițiale, pe perioada în care dispune de resurse financiare.

Art. 9. -

(1) În realizarea scopului său, Fondul adoptă reglementări proprii în condițiile prevăzute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intră în raporturi juridice. Aceste reglementări se vor referi la manualele de operare, Manualul procedurilor administrative și financiare, ghiduri/regulamente/proceduri operaționale, Ghidul facilitatorului, procedura de dobândire a personalității juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum și la alte asemenea reglementări, în funcție de necesități.

(2) Prin hotărârea Consiliului director al Fondului se va stabili care dintre reglementările prevăzute la alin. (1) va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În baza reglementărilor sale, Fondul își administrează propriul buget de venituri și cheltuieli.

Art. 10. -

Pentru realizarea scopului său, Fondul își poate constitui, atunci când este cazul, sucursale fără personalitate juridică, la nivel zonal.

Art. 11. -

Organizarea și funcționarea Fondului se caracterizează prin:

a) autonomie administrativă, în condițiile prezentei legi;

b) neimplicare politică.

Art. 12. -

În activitatea sa Fondul promovează următoarele principii:

a) transparență în privința administrării bugetului de venituri și cheltuieli propriu;

b) alocarea de fonduri pe baza evaluării propunerilor de proiecte, în raport cu condițiile impuse de Fond;

c) orientarea resurselor către nevoile identificate și/sau cererile exprimate de grupurile din comunitățile rurale sărace, inclusiv de grupurile sărace de etnie romă, de grupurile aparținând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești și din grupurile dezavantajate;

d) participarea comunitară și parteneriatul;

e) asigurarea unui raport optim între costurile și eficiența proiectelor;

f) contribuția beneficiarilor și a organizațiilor intermediare, după caz, la realizarea proiectelor, prin aporturi în muncă, în natură și/sau în numerar;

g) abordarea integrată a problemelor beneficiarilor.

CAPITOLUL II Organizarea Fondului

Art. 13. -

Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcătuit din 11 membri, după cum urmează:

a) un reprezentant desemnat de primul-ministru;

b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene și al Agenției Naționale pentru Romi, desemnați de conducătorii instituțiilor respective; Modificări (1)

c) patru personalități publice recunoscute, din societatea civilă, care nu fac parte din organizații neguvernamentale participante la Fond, numite de către Președintele României.

Art. 14. -

(1) Durata mandatului consiliului director este de 4 ani.

(2) Membrii consiliului director, prevăzuți la art. 13 lit. a) și b), sunt numiți prin hotărâre a Guvernului. Referințe (1)

(3) În cadrul primei ședințe, membrii consiliului director fac propunerea pentru desemnarea președintelui acestuia, pe care o înaintează primului-ministru pentru aprobare.

Art. 15. -

(1) Membrii consiliului director pot fi revocați de autoritatea care i-a numit, în următoarele situații:

a) au săvârșit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea Fondului;

b) se află într-o situație de conflict de interese cu Fondul;

c) nu promovează principiile prevăzute la art. 12.

(2) De asemenea, pot fi revocați membrii consiliului director desemnați de autoritățile prevăzute la art. 13 lit. a) și b), în cazul în care și-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuși de către aceste autorități.

(3) Existența uneia dintre situațiile care determină revocarea membrilor consiliului director se constată în baza sesizării acestuia, a autorităților prevăzute la art. 13 lit. a) și b) sau prin actul de control al organelor prevăzute la art. 40.

Art. 16. -

(1) Consiliul director se întrunește în ședințe de lucru trimestriale și ori de câte ori este nevoie.

(2) Pentru participarea la ședințele consiliului director, președintele și membrii beneficiază de o indemnizație lunară de 25% din indemnizația lunară a secretarului de stat. Pentru deplasările în interesul Fondului, președintele și membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, aplicabile pentru categoria asimilată rangului de secretar de stat.

Art. 17. -

Consiliul director coordonează și controlează întreaga activitate a Fondului. În acest scop, acesta exercită următoarele atribuții:

a) stabilește strategia și politicile Fondului;

b) urmărește concordanța și complementaritatea strategiei și politicilor Fondului cu strategiile și cu politicile sectoriale ale statului în domeniul combaterii sărăciei;

c) adoptă reglementările Fondului;

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și raportul anual de activitate al Fondului, elaborate prin grija directorului executiv;

e) urmărește complementaritatea proiectelor în raport cu proiectele inițiate de alte organizații și evitarea paralelismelor determinate de proiecte similare;

f) desemnează cenzori externi independenți, în vederea verificării situațiilor financiare ale Fondului, și primește rapoartele acestora;

g) aprobă înființarea de sucursale ale Fondului la nivel zonal;

h) desemnează subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandări privind aprobarea finanțării acestora;

i) aprobă finanțarea proiectelor rezultate în urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor;

j) adoptă orice alte măsuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.

Art. 18. -

(1) Consiliul director se întrunește, în condițiile art. 16 alin. (1), la convocarea președintelui sau a unei treimi din membrii săi.

(2) Ședințele consiliului director sunt conduse de președinte sau, în absența acestuia, de către unul dintre membrii desemnați de președinte.

(3) Consiliul director adoptă hotărâri în prezența a cel puțin 7 membri, dintre care unul trebuie să fie președintele consiliului sau, după caz, un înlocuitor mandatat de către președinte.

(4) În situația în care, cu ocazia adoptării unei hotărâri, unul dintre membrii consiliului director știe că se află într-un conflict de interese, el este obligat să se abțină de la vot. Încălcarea acestei obligații poate conduce la revocarea sa și la anularea hotărârii adoptate.

(5) La ședințele consiliului director participă, în calitate de invitat, conducerea executivă a Fondului.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...