Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 743/2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) ‒ Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE and 2006/975/CE (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013D0743

Modificări (...)

În vigoare de la 23 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 182 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 182 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Programul-cadru pentru cercetare și inovare 2014-2020 - Orizont 2020 ("Orizont 2020"), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2013, urmează să fie pus în aplicare prin intermediul unui program specific, care definește obiectivele specifice și normele pentru punerea în aplicare a acestora, stabilește durata și prevede mijloacele considerate necesare.

(2) Obiectivul general al Orizont 2020 ar trebui să fie urmărit în cadrul a trei priorități destinate generării de excelență științifică ("Excelența științifică"), creării unei poziții de lider în sectorul industrial ("Poziția de lider în sectorul industrial") și abordării provocărilor societale ("Provocări societale"). Obiectivul general ar trebui, de asemenea, să fie urmărit în cadrul obiectivelor specifice "Răspândirea excelenței și extinderea participării" și "Știința cu și pentru societate". Respectivele priorități și obiective specifice ar trebui să fie puse în aplicare printr-un program specific care prevede câte o parte referitoare la fiecare dintre cele trei priorități, o parte aferentă obiectivului specific "Răspândirea excelenței și extinderea participării", o parte aferentă obiectivului specific "Știința cu și pentru societate" și o parte aferentă acțiunilor nenucleare directe ale Centrului Comun de Cercetare (JRC).

(3) Toate prioritățile și obiectivele specifice ale Orizont 2020 ar trebui să includă o dimensiune internațională. Activitățile de cooperare internațională ar trebui să fie menținute cel puțin la nivelul celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) ("Al șaptelea program-cadru") instituit prin Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(4) În timp ce Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 stabilește obiectivul general al Orizont 2020, prioritățile și liniile generale ale obiectivelor specifice și ale activităților care urmează să se realizeze, programul specific ar trebui să definească obiectivele specifice și liniile generale ale activităților specifice pentru fiecare parte. Dispozițiile privind punerea în aplicare stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 se aplică pe deplin programului specific, inclusiv cele legate de principiile etice.

(5) Fiecare parte ar trebui să fie complementară și pusă în aplicare în mod coerent cu celelalte părți ale programului specific.

(6) Este extrem de necesar să se consolideze și să se extindă excelența bazei științifice a Uniunii și să se garanteze existența unei cercetări și a unor talente de nivel internațional, pentru a asigura competitivitatea pe termen lung și bunăstarea Europei. Prioritatea "Excelența științifică" ar trebui să sprijine activitățile Consiliului European pentru Cercetare (CEC) privind cercetarea de frontieră, tehnologiile viitoare și emergente, acțiunile Marie Sk³odowska-Curie și infrastructurile europene de cercetare. Aceste activități ar trebui să aibă drept scop consolidarea competențelor pe termen lung, acordând o importanță deosebită științei, sistemelor și cercetătorilor de ultimă generație, precum și susținerea noilor capacități din întreaga Uniune și din țările asociate. Activitățile Uniunii de sprijinire a excelenței științifice ar trebui să contribuie la consolidarea Spațiului european de cercetare (SEC) și să stimuleze competitivitatea și atractivitatea sistemului științific al Uniunii la nivel mondial.

(7) Acțiunile de cercetare din cadrul priorității "Excelența științifică" ar trebui să fie stabilite în funcție de necesitățile și oportunitățile din domeniul științei. Agenda de cercetare ar trebui să fie stabilită în strânsă colaborare cu comunitatea științifică. Cercetarea ar trebui finanțată în funcție de criteriul excelenței.

(8) CEC ar trebui să înlocuiască CEC instituit prin Decizia 2007/134/CE a Comisiei și să îi succeadă acestuia. Acesta trebuie să funcționeze conform principiilor consacrate privind excelența științifică, autonomia, eficiența și transparența.

(9) Pentru a menține și consolida poziția de lider în sectorul industrial a Uniunii, există o necesitate urgentă de a stimula investițiile din sectorul privat în cercetare și dezvoltare și în inovare, de a promova cercetarea și inovarea printr-o agendă orientată către piață și de a accelera dezvoltarea noilor tehnologii care vor susține întreprinderile și creșterea economică din viitor. Prioritatea "Poziția de lider în sectorul industrial" ar trebui să sprijine investițiile în cercetarea și inovarea de excelență în domeniul tehnologiilor generice esențiale și al altor tehnologii industriale, să faciliteze accesul întreprinderilor și proiectelor inovatoare la finanțarea de risc și să sprijine inovarea în cadrul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) la nivelul întregii Uniuni.

(10) Cercetarea și inovarea spațială, care reprezintă o competență partajată a Uniunii, ar trebui inclusă ca element coerent în cadrul priorității "Poziția de lider în sectorul industrial", în scopul de a maximiza impactul științific, economic și societal și de a garanta o punere în aplicare eficientă și eficace din punctul de vedere al costurilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...