Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1314/2013 privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020
Număr celex: 32013R1314

Modificări (...)

În vigoare de la 23 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 7 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

întrucât:

(1) Unul dintre obiectivele Comunității Europene a Energiei Atomice (denumită în continuare "Comunitatea") este de a contribui la ridicarea nivelului de trai în statele membre, inclusiv prin promovarea și facilitarea cercetării nucleare în statele membre, precum și completarea acesteia, prin punerea în aplicare a unui program de cercetare și formare al Comunității.

(2) Cercetarea nucleară poate contribui la prosperitatea socială și economică și la sustenabilitatea mediului prin îmbunătățirea securității nucleare, a siguranței și a radioprotecției. La fel de importantă este contribuția potențială a cercetării nucleare la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiții de siguranță, eficiență și securitate.

(3) Prin sprijinirea cercetării nucleare, Programul de cercetare și formare al Comunității pentru perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2018 (denumit în continuare "programul Euratom") va contribui la atingerea obiectivelor Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (denumit în continuare "programul-cadru Orizont 2020"), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și va facilita implementarea Strategiei Europa 2020, precum și crearea și funcționarea spațiului european de cercetare.

(4) În pofida impactului potențial al energiei nucleară asupra aprovizionării cu energie și asupra dezvoltării economice, accidentele nucleare grave pot pune în pericol sănătatea umană. Prin urmare, în programul Euratom, ar trebui să se acorde cea mai mare atenție posibilă securității nucleare și, dacă este cazul, aspectelor legate de siguranță de care se ocupă Centrul Comun de Cercetare (denumit în continuare "JRC").

(5) Planul strategic european privind tehnologiile energetice (denumit în continuare "Planul SET"), stabilit în concluziile ședinței Consiliului din 28 februarie 2008 la Bruxelles, accelerează dezvoltarea unui portofoliu de tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon. La reuniunea sa din 4 februarie 2011, Consiliul European a convenit ca Uniunea și statele membre să promoveze investițiile în energia din surse regenerabile și tehnologiile sigure și durabile cu emisii reduse de dioxid de carbon și să se concentreze pe implementarea priorităților tehnologice stabilite în Planul SET. Fiecare stat membru rămâne liber să aleagă tipul de tehnologii pe care să îl susțină.

(6) Având în vedere că toate statele membre dispun de instalații nucleare sau utilizează materiale radioactive, în special în scopuri medicale, Consiliul a recunoscut, în concluziile din reuniunea sa de la Bruxelles din 1 și 2 decembrie 2008, nevoia permanentă de competențe în domeniul nuclear, în special printr-o educație și o formare adecvate, legate de cercetare și coordonate la nivelul Comunității.

(7) Deși rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să aleagă dacă să utilizeze sau nu energia nucleară, se recunoaște, de asemenea, că energia nucleară joacă roluri diferite în diferite state membre.

(8) Prin semnarea Acordului privind instituirea Organizației Internaționale ITER pentru Energia prin Fuziune în vederea punerii în aplicare comune a proiectului ITER, Comunitatea s-a angajat să participe la construirea proiectului ITER (denumit în continuare "ITER") și la exploatarea acestuia în viitor. Contribuția Comunității este gestionată prin întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (denumită în continuare "Fuziune pentru energie"), instituită prin Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului. Activitățile întreprinderii comune respective, inclusiv ITER, urmează a fi reglementate printr-un act legislativ separat.

(9) Pentru ca fuziunea să devină o opțiune credibilă pentru producția comercială de energie, este necesar, în primul rând, să se finalizeze rapid și cu succes construcția ITER și începerea funcționării sale. În al doilea rând, este necesar să se stabilească o foaie de parcurs ambițioasă, dar realistă, în vederea producerii de energie electrică până în 2050. Pentru atingerea acestor obiective, este necesar ca programul european de fuziune să fie redirecționat către un program comun de activități prin care se pune în aplicare această foaie de parcurs. Pentru a se asigura rezultatele activităților de cercetare în curs legate de fuziune, precum și angajamentul pe termen lung al părților interesate de fuziune și colaborarea între acestea, ar trebui să se asigure continuitatea sprijinului din partea Comunității. Ar trebui să se pună un accent mai puternic în primul rând pe activitățile desfășurate în sprijinul ITER, dar și pe evoluțiile către reactorul de demonstrare, inclusiv o mai mare implicare, după caz, a sectorului privat. Această raționalizare și reorientare ar trebui realizată fără a se pune în pericol poziția de lider a Europei în cadrul comunității științifice din domeniul fuziunii.

(10) (JRC ar trebui să continue să furnizeze sprijin științific și tehnologic independent, adaptat nevoilor clienților, la elaborarea, dezvoltarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Comunității, în special în ceea ce privește cercetarea și formarea în domeniul securității și al siguranței nucleare. Pentru optimizarea resurselor umane și pentru a se asigura că nu apar duplicări în cercetarea din Uniune, orice nouă activitate realizată de JRC ar trebui să fie analizată pentru a se verifica coerența sa cu activitățile existente în statele membre. Aspectele privind siguranța ale programului-cadru Orizont 2020 ar trebui să se limiteze la acțiunile directe ale JRC.

(11) JRC ar trebui să continue să genereze resurse suplimentare prin activități competitive, inclusiv prin participarea la acțiuni indirecte ale Programului Euratom, la activitățile pentru părți terțe și, într-o mai mică măsură, la exploatarea proprietății intelectuale.

(12) În interesul tuturor statelor sale membre, rolul Uniunii este acela de a dezvolta un cadru pentru sprijinirea cercetării în comun, la nivel de vârf, a creării și a păstrării de cunoștințe în sectorul tehnologiilor de fisiune nucleară, cu un accent special pe securitate, siguranță, radioprotecție și neproliferare. Pentru aceasta sunt necesare date științifice independente, la care JRC poate avea o contribuție esențială. Acest lucru a fost recunoscut prin comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor din 6 octombrie 2010 intitulată "Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 O Uniune a inovării", în care Comisia și-a formulat intenția de a consolida, prin intermediul JRC, dovezile științifice pentru elaborarea politicilor. JRC își propune să răspundă acestei provocări concentrându-și cercetările în domeniul securității și siguranței nucleare pe prioritățile de politică ale Uniunii.

(13) În vederea aprofundării relației dintre știință și societate și a consolidării încrederii opiniei publice în știință, programul Euratom ar trebui să favorizeze o bună informare a cetățenilor și a societății civile cu privire la aspectele legate de cercetare și inovare prin promovarea educației științifice, prin facilitarea accesibilității cunoștințelor științifice, prin dezvoltarea unor agende de cercetare și inovare responsabile, care să răspundă preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și ale societății civile, și prin facilitarea participării acestora la activitățile din cadrul Programului Euratom.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...