Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1312/2013 privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT): contribuția EIT la o Europă mai inovatoare
Număr celex: 32013D1312

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial)

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 294/2008 prevede prezentarea de către Comisie a unei propuneri pentru prima Agendă strategică de inovare ("ASI"), pe baza proiectului transmis de Institutul European de Inovare și Tehnologie ("EIT").

(2) ASI ar trebui să definească domeniile prioritare și strategia pe termen lung pentru EIT și să includă o evaluare a impactului său economic și a capacității de a genera cea mai bună valoare adăugată a inovării. ASI ar trebui să țină seama de rezultatele monitorizării și evaluării EIT.

(3) Prima ASI ar trebui să includă instrucțiuni și termeni de referință detaliați privind funcționarea EIT, modalitățile de cooperare între consiliul de conducere și comunitățile de cunoaștere și inovare ("CCI-uri") și modalitățile de finanțare a CCI-urilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă Agenda strategică de inovare ("ASI") a Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru perioada 2014-2020, astfel cum este prevăzută în anexă.

Articolul 2

ASI este pusă în aplicare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 294/2008.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în cea de a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...