Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020
Număr celex: 32013R1311

Modificări (2)

În vigoare de la 20 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 312,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Plafoanele anuale ale creditelor de angajament pe categorii de cheltuieli și plafoanele anuale ale creditelor de plată stabilite de prezentul regulament trebuie să respecte plafoanele stabilite pentru angajamente și resurse proprii în Decizia 2007/436/EC, Euratom a Consiliului.

(2) Având în vedere necesitatea unui nivel adecvat de previzibilitate pentru pregătirea și executarea investițiilor pe termen mediu, durata cadrului financiar multianual (CFM) ar trebui să fie de șapte ani, cu începere de la 1 ianuarie 2014. Se va efectua o evaluare cel târziu în 2016, după alegerile pentru Parlamentul European. Acest lucru va permite instituțiilor, inclusiv Parlamentului European ales în 2014, să își reevalueze prioritățile. Eventualele modificări ale regulamentului pentru anii rămași din CFM ar trebui să țină seama de rezultatele acestei revizuiri. Acest aranjament este denumit în continuare "evaluare/revizuire".

(3) În contextul evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a CFM, Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin să examineze împreună cea mai potrivită durată pentru următorul CFM, înaintea prezentării de către Comisie a propunerilor sale, în vederea asigurării echilibrului corespunzător între durata mandatelor membrilor Parlamentului European și Comisiei Europene - și stabilitatea necesară pentru ciclurile programelor și previzibilitatea investițiilor.

(4) Ar trebui asigurat nivelul maxim posibil de flexibilitate specifică, pentru a permite Uniunii să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu articolul 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(5) Următoarele instrumente speciale sunt necesare pentru a permite Uniunii să reacționeze în cazul unor împrejurări neprevăzute specifice sau pentru a permite finanțarea unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe rubrici stabilite în cadrul financiar, facilitându-se astfel procedura bugetară: rezerva pentru ajutoare de urgență, Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, Instrumentul de flexibilitate, Fondul european de ajustare la globalizare, marja pentru situații neprevăzute, flexibilitatea specială în vederea abordării șomajului în rândul tinerilor și consolidării cercetării, precum și marja globală pentru angajamentele destinate creșterii economice și ocupării forței de muncă, în special în rândul tinerilor. Prin urmare, ar fi necesare dispoziții specifice pentru a putea înscrie în buget credite de angajament peste plafoanele stabilite în CFM în cazul în care este necesară utilizarea instrumentelor speciale.

(6) Dacă este necesar să se mobilizeze garanțiile prevăzute în bugetul general al Uniunii pentru împrumuturile acordate în cadrul mecanismului de asistență pentru balanțele de plăți sau al mecanismului european de stabilizare financiară, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului și, respectiv, în Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului, suma necesară ar trebui mobilizată peste plafoanele creditelor de angajament și de plată ale CFM, respectându-se în același timp plafonul resurselor proprii.

(7) CFM ar trebui să fie stabilit pe baza prețurilor din anul 2011. De asemenea, ar trebui stabilite normele privind ajustările tehnice ale CFM în vederea recalculării plafoanelor și a marjelor disponibile.

(8) CFM nu ar trebui să țină seama de posturile bugetare care sunt finanțate prin veniturile alocate în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ("Regulamentul financiar").

(9) Revizuirea prezentului regulament ar putea fi necesară în cazul unor împrejurări neprevăzute care nu pot fi soluționate în limita plafoanelor stabilite în cadrul CFM. Prin urmare, este necesar să se prevadă revizuirea CFM în asemenea cazuri.

(10) Ar trebui stabilite norme și pentru alte situații care ar putea necesita ajustarea sau revizuirea CFM. Astfel de ajustări sau revizuiri ar putea fi legate de execuția bugetului, măsuri de corelare între eficacitatea fondurilor și buna guvernanță economică, revizuirea tratatelor, extinderi, reunificarea Ciprului sau adoptarea cu întârziere a noilor norme care reglementează anumite domenii de politică.

(11) Pachetele naționale destinate politicii de coeziune sunt stabilite pe baza datelor statistice și a previziunilor utilizate pentru actualizarea din iulie 2012 a propunerii Comisiei privind prezentul regulament. Date fiind incertitudinile în materie de previziuni și impactul asupra statelor membre care sunt supuse plafoanelor și pentru a lua în considerare situația deosebit de dificilă a statelor membre afectate de criză, Comisia va evalua, în 2016, alocările totale ale tuturor statelor membre pentru obiectivul "investiții pentru creștere economică și locuri de muncă" al politicii de coeziune pentru perioada 2017 - 2020.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...