Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006
Număr celex: 32013R1309

Modificări (1), Referințe (2)

În vigoare de la 21 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) La 26 martie 2010, Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei de lansare a unei noi strategii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii(strategia Europa 2020). Una dintre cele trei priorități ale strategiei Europa 2020 este o creștere favorabilă incluziunii prin asigurarea autonomiei cetățenilor prin rate ridicate ale ocupării forței de muncă, investirea în dezvoltarea competențelor, combaterea sărăciei și modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de formare și de protecție socială pentru a ajuta cetățenii să anticipeze și să gestioneze schimbările, precum și pentru a construi o societate favorabilă incluziunii și solidară. Pentru combaterea efectelor adverse ale globalizării, este necesar, de asemenea, să se creeze locuri de muncă pe tot teritoriul Uniunii și să se elaboreze o politică decisivă de sprijinire a creșterii.

(2) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului pe durata cadrului financiar multianual cuprins între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013. FEG permite Uniunii să manifeste solidaritate față de lucrătorii disponibilizați din cauza unor schimbări structurale majore intervenite în structura comerțului mondial din cauza globalizării și a crizelor financiare și economice de la nivel mondial și poate să ofere sprijin beneficiarilor de pe piețele mici ale muncii sau în situații excepționale, în special în ceea ce privește cererile colective care implică întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), chiar dacă numărul disponibilizărilor este sub pragul normal de mobilizare a FEG.

(3) În comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată"Un buget pentru Europa 2020", Comisia recunoaște rolul FEG ca fond flexibil pentru a sprijini lucrătorii care își pierd locul de muncă și pentru a-i ajuta să găsească un alt loc de muncă cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să continue să asigure, pe durata cadrului financiar multianual de la 1 ianuarie 2014 și până la 31 decembrie 2020, un ajutor specific și punctual pentru a facilita reinserția profesională a lucrătorilor concediați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care suferă șocul unei perturbări economice grave. Având în vedere obiectivul său de a asigura sprijin în situații de urgență și circumstanțe neașteptate, FEG ar trebui să rămână în afara cadrului financiar multianual.

(4) Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 a fost extins în 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, ca parte a planului european de redresare economică, pentru a include lucrătorii concediați ca urmare directă a crizei economice și financiare mondiale. Pentru a permite FEG să intervină în situații de criză actuale sau viitoare, domeniul de aplicare al acestuia ar trebui să acopere concedieri care rezultă dintr-o gravă perturbare economică provocată de o continuare a crizei economice și financiare mondiale abordată în Regulamentul (CE) nr. 546/2009 sau de o nouă criză financiară și economică mondială.

(5) Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor, cu sediul în cadrul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) din Dublin, asistă Comisia și statele membre prin intermediul unor analize calitative și cantitative pentru a le ajuta în ceea ce privește evaluarea tendințelor de globalizare și utilizarea FEG.

(6) Pentru a menține natura europeană a FEG o cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată în cazul în care numărul de concedieri atinge un prag minim. Cu toate acestea, în piețe ale forței de muncă de mici dimensiuni, de exemplu, state membre de mici dimensiuni sau regiuni îndepărtate, sau în circumstanțe excepționale, se pot depune cereri pentru un număr mai mic de concedieri.

(7) Lucrătorii concediați și persoanele care desfășoară o activitate independentă care a încetat ar trebui să aibă acces egal la FEG, indiferent de tipul de contract de muncă pe care îl posedă sau de raporturile de muncă în care se află. Prin urmare, lucrătorii concediați, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă care a încetat ar trebui să fie considerați beneficiari ai FEG în sensul prezentului regulament.

(8) FEG ar trebui să sprijine temporar tinerii care nu au un loc de muncă și nu urmează un program de educație sau formare (NEET), care au reședința în regiuni eligibile pentru finanțare în cadrul Inițiativei "Locuri de muncă pentru tineri"(YEI), deoarece aceste regiuni sunt afectate în mod disproporționat de concedieri semnificative.

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie dirijate în primul rând către măsuri active pentru piața muncii destinate să reintegreze rapid beneficiarii într-un loc de muncă durabil, fie în cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de activitate. Prin urmare, includerea indemnizațiilor pecuniare într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie limitată. Societățile ar putea fi încurajate să cofinanțeze măsurile susținute prin FEG.

(10) La conceperea pachetului coordonat de măsuri politice active pentru piața forței de muncă, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor care vor contribui în mod semnificativ la capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor. Statele membre ar trebui să facă eforturi pentru reintegrarea în locuri de muncă durabile a unui număr cât mai mare de beneficiari care iau parte la aceste măsuri, cât se poate de repede, în perioada de șase luni înainte de depunerea raportului final privind execuția contribuției financiare.

(11) Atunci când elaborează pachetul coordonat de măsuri active pentru piața muncii, statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită beneficiarilor defavorizați, inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, precum și celor expuși riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu dificultăți deosebite în ceea ce privește reinserția pe piața muncii, care sunt determinate de criza economică și financiară mondială și de globalizare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...