Comisia Europeană

Recomandarea nr. 70/2014 privind principiile minime pentru explorarea și extracția hidrocarburilor (cum ar fi gazele de șist) prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum
Număr celex: 32014H0070

Modificări (...)

În vigoare de la 08 februarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Statele membre au dreptul de a stabili condițiile de exploatare a propriilor lor resurse energetice, atât timp cât respectă necesitatea de a conserva, proteja și îmbunătăți calitatea mediului înconjurător.

(2) În stadiul actual de dezvoltare tehnologică, explorarea și extracția hidrocarburilor, cum ar fi gazele de șist, necesită utilizarea combinată a fracturării hidraulice de mare volum și a forajului direcțional (în special orizontal) la o scară și o intensitate pentru care nu există decât o experiență foarte limitată în Uniune. Această tehnică de fracturare hidraulică ridică probleme specifice, în special pentru sănătate și mediu.

(3) În rezoluțiile sale din 21 noiembrie 2012, Parlamentul European a luat notă de beneficiile potențiale semnificative ale extracției gazelor și uleiului de șist și a invitat Comisia să introducă un cadru la nivelul Uniunii de gestionare a riscurilor pentru explorarea și extracția combustibililor fosili neconvenționali, cu scopul de a se asigura că dispozițiile armonizate în materie de protecție a sănătății umane și a mediului se aplică în toate statele membre.

(4) În concluziile sale din 22 mai 2013, Consiliul European a subliniat necesitatea de a diversifica sursele de aprovizionare cu energie ale Europei și de a dezvolta resursele energetice autohtone, astfel încât să se asigure siguranța aprovizionării, să se reducă dependența energetică externă a Uniunii și să se stimuleze creșterea economică. Consiliul a luat notă de intenția Comisiei de a analiza recurgerea mai sistematică la sursele de energie autohtone în vederea exploatării acestora într-un mod sigur, sustenabil și eficace din punct de vedere al costurilor, respectând, în același timp, alegerile statelor membre în materie de mix energetic.

(5) În Comunicarea sa către Consiliu și Parlamentul European privind explorarea și extracția hidrocarburilor (cum ar fi gazele de șist) prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum, Comisia a evidențiat noile oportunități și provocări potențiale legate de extracția hidrocarburilor neconvenționale în Uniune, precum și principalele elemente considerate necesare pentru a garanta siguranța acestei tehnici. Comunicarea a concluzionat că este necesară o recomandare care să stabilească principii minime menite să sprijine statele membre în ceea ce privește explorarea și extracția gazelor naturale din formațiunile de șist și să asigure protecția climei și a mediului, utilizarea eficientă a resurselor și informarea publicului.

(6) La nivel internațional, Agenția Internațională a Energiei a elaborat recomandări pentru exploatarea în condiții de siguranță a gazelor neconvenționale. Aceste "reguli de aur" necesită regimuri de reglementare judicioase și adecvate, alegerea atentă a amplasamentelor, planificarea corespunzătoare a proiectelor, caracterizarea riscurilor subterane, norme judicioase pentru proiectarea sondelor, transparența operațiunilor și a monitorizării efectelor asociate, gestionarea riguroasă a resurselor de apă și a deșeurilor și reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă și de gaze cu efect de seră.

(7) Activitățile de explorare și extracție de hidrocarburi care implică fracturarea hidraulică de mare volum intră atât sub incidența legislației generale, cât și a legislației Uniunii privind protecția mediului. În mod concret, Directiva 89/391/CEE a Consiliului, care prevede dispoziții referitoare la sănătatea și securitatea lucrătorilor, introduce măsuri menite să încurajeze îmbunătățirile aduse securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă; Directiva 92/91/CEE a Consiliului, care prevede dispoziții referitoare la industria extractivă de foraj, stabilește cerințe minime pentru protecția sănătății și a securității lucrătorilor din industria extractivă de foraj; Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor impune acordarea de autorizații în mod nediscriminatoriu; Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cadrului în domeniul apei impune ca operatorul să obțină o autorizație pentru captarea apelor și interzice evacuarea de poluanți direct în apele subterane; Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care prevede dispoziții referitoare la evaluarea strategică de mediu, impune evaluarea planurilor și a programelor în domeniul energiei, al industriei, al gestionării deșeurilor, al gospodăririi apelor, al transportului sau al utilizării terenurilor; Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care prevede dispoziții referitoare la răspunderea pentru mediul înconjurător, se aplică în cazul activităților profesionale care cuprind, printre altele, gestionarea deșeurilor și captarea apelor; Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care prevede dispoziții referitoare la deșeurile miniere, reglementează gestionarea deșeurilor subterane și de suprafață rezultate în urma explorării și a extracției hidrocarburilor prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum; Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care prevede dispoziții referitoare la apele subterane, impune statelor membre obligația de a pune în aplicare măsuri menite să prevină sau să limiteze introducerea de poluanți în apele subterane; Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide se aplică în cazul utilizării produselor chimice și a produselor biocide care ar putea fi utilizate pentru fracturare; Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care prevede cadrul privind deșeurile, stabilește condițiile aplicabile în cazul reutilizării fluidelor care ies la suprafață în urma fracturării hidraulice de mare volum și pe parcursul extracției; Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și Decizia 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră până în 2020 se aplică emisiilor fugitive de metan; Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, care prevede dispoziții referitoare la emisiile industriale, se aplică instalațiilor în cadrul cărora se desfășoară activitățile enumerate în anexa I la directiva respectivă; Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului, care prevede dispoziții referitoare la evaluarea impactului asupra mediului, impune realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului pentru proiectele care implică extracția de petrol și gaze naturale în scopuri comerciale în cazul în care cantitatea extrasă depășește 500 de tone de petrol pe zi, respectiv 500 000 m3 de gaze pe zi, precum și a unei verificări în cazul proiectelor de foraj de mare adâncime și al instalațiilor de suprafață pentru extracția petrolului și a gazelor; Directiva 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase și, începând cu 1 iunie 2015, Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului obligă operatorii entităților în cadrul cărora sunt prezente substanțe periculoase în cantități care depășesc anumite praguri menționate în anexa I la directivele respective să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății umane și a mediului. Această cerință se aplică, printre altele, operațiunilor de prelucrare chimică și termică și operațiunilor de depozitare asociate din cadrul exploatării mineralelor din mine și cariere, precum și depozitării subterane onshore a gazelor.

(8) Cu toate acestea, legislația Uniunii Europene în domeniul mediului a fost elaborată într-un moment în care fracturarea hidraulică de mare volum nu era utilizată în Europa. Prin urmare, anumite aspecte de mediu legate de explorarea și extracția hidrocarburilor care implică această practică nu sunt abordate pe larg în legislația actuală a Uniunii, în special aspectele referitoare la planificarea strategică, evaluarea riscurilor la nivel subteran, integritatea sondelor, monitorizarea de referință și operațională, captarea emisiilor de metan și publicarea informațiilor privind substanțele chimice folosite pentru fiecare sondă în parte.

(9) Este nevoie, așadar, să se stabilească principii minime de care statele membre ar trebui să țină cont la aplicarea sau adaptarea reglementărilor lor legate de activitățile care presupun fracturarea hidraulică de mare volum. Un ansamblu de norme ar crea condiții echitabile pentru operatori, ar spori încrederea investitorilor și ar îmbunătăți funcționarea pieței unice a energiei. Normele clare și transparente ar contribui, de asemenea, la atenuarea preocupărilor publicului și, eventual, la diminuarea opoziției față de dezvoltarea gazelor de șist. Acest ansamblu de norme nu presupune nicio obligație pentru statele membre de a efectua activități de explorare sau exploatare prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum, dacă ele aleg să nu facă acest lucru, și nici nu împiedică statele membre să mențină sau să introducă măsuri mai detaliate care corespund condițiilor naționale, regionale sau locale.

(10) Nu există niciun fel de experiență în ceea ce privește autorizarea extracției hidrocarburilor prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum; există doar o experiență limitată în ceea ce privește autorizarea activităților de explorare în Uniune. Prin urmare, este necesar să se monitorizeze aplicarea legislației Uniunii și a prezentei recomandări în statele membre. O actualizare a prezentei recomandări sau elaborarea unor dispoziții obligatorii din punct de vedere juridic ar putea fi necesară având în vedere progresul tehnic, necesitatea de a aborda riscurile și efectele explorării și ale extracției de hidrocarburi prin alte tehnici decât fracturarea hidraulică de mare volum, provocările neașteptate legate de aplicarea legislației Uniunii sau de explorarea și extracția hidrocarburilor prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum în operațiunile offshore.

(11) Prin urmare, prezenta recomandare, care stabilește principiile minime care trebuie aplicate ca bază comună pentru explorarea sau extracția de hidrocarburi cu ajutorul fracturării hidraulice de mare volum, este necesară în acest moment. Recomandarea vine în completarea legislației existente a Uniunii aplicabile în cazul proiectelor care implică fracturarea hidraulică de mare volum și ar trebui să fie pusă în aplicare de statele membre în termen de 6 luni.

(12) Prezenta recomandare respectă drepturile și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, mai ales, dreptul la viață și dreptul la integritate al persoanei, libertatea de exprimare și de informare, dreptul de a desfășura o activitate comercială, dreptul de proprietate, precum și un nivel ridicat de protecție a sănătății și a mediului. Prezenta recomandare trebuie să fie pusă în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. SCOPUL ȘI OBIECTUL

1.1. Prezenta recomandare stabilește principiile minime necesare pentru a sprijini statele membre care doresc să desfășoare activități de explorare și extracție a hidrocarburilor prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum, asigurând, în același timp, protecția sănătății publice, a climei și a mediului, utilizarea eficientă a resurselor și informarea publicului.

1.2. La aplicarea sau adaptarea dispozițiilor lor existente de punere în aplicare a legislației relevante a Uniunii în funcție de nevoile și specificitățile explorării și extracției hidrocarburilor prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum, statele membre sunt încurajate să aplice aceste principii, care se referă la planificare, la evaluarea instalației, la autorizații, la performanțele operaționale și ecologice și la închidere, precum și la participarea publicului și la diseminarea informațiilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...