Comisia Europeană

Regulamentul nr. 110/2014 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
Număr celex: 32014R0110

Modificări (...)

În vigoare de la 08 februarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, în special articolul 209,

întrucât:

(1) Pornind de la experiența dobândită în materie de instituționalizare a parteneriatelor public-privat ca organisme ale Uniunii în temeiul articolului 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 au fost introduse categorii suplimentare de parteneriate public-privat, în vederea lărgirii ofertei de instrumente și în vederea includerii unor organisme care au norme mai flexibile decât cele ale instituțiilor Uniunii și care sunt astfel mai ușor accesibile partenerilor din sectorul privat. Printre aceste categorii suplimentare se numără organismele menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 cărora le-au fost încredințate sarcini de realizare a unui parteneriat public-privat (denumite în continuare "organisme PPP").

(2) Pentru a asigura o bună gestiune financiară a fondurilor Uniunii și pentru a permite organismelor PPP să își adopte propriile norme financiare, este necesar să se adopte un regulament financiar-tip pentru aceste organisme.

(3) Organismele PPP ar trebui să își stabilească și să își execute bugetele în conformitate cu principiile bugetare ale unității, exactității bugetare, anualității, echilibrului, unității de cont, universalității, specificității, bunei gestiuni financiare - care necesită un control intern eficace și eficient - și transparenței.

(4) Pentru a asigura realizarea completă a sarcinilor și activităților lor, organismele PPP ar trebui să dispună de posibilitatea de a înregistra creditele neutilizate aferente unui anumit exercițiu în situațiile estimative ale veniturilor și cheltuielilor pentru următoarele maximum trei exerciții financiare.

(5) Dat fiind că fondurile Uniunii puse la dispoziția organismelor PPP trebuie executate în cadrul gestiunii indirecte prevăzute la articolul 60 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, dispozițiile referitoare la planificarea și raportarea financiară ar trebui să fie în concordanță cu metoda de gestiune indirectă a execuției bugetare. Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului cu privire la contribuția Uniunii la organismele PPP urmează să facă parte din descărcarea de gestiune acordată Comisiei de către Parlamentul European în ceea ce privește execuția bugetului Uniunii. Prin urmare, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, ar trebui să se asigure o raportare anuală adecvată, care să cuprindă și prezentarea unei declarații de gestiune, ceea ce va permite Comisiei să își asume mai bine responsabilitățile în ceea ce privește descărcarea de gestiune.

(6) Este necesar să se definească competențele și responsabilitățile contabilului și ale ordonatorilor de credite, luându-se în considerare caracterul public-privat al organismelor PPP. Ordonatorii de credite ar trebui să fie pe deplin responsabili de toate operațiunile de venituri și cheltuieli efectuate sub autoritatea lor și să răspundă pentru acțiunile lor, inclusiv, dacă este necesar, prin aplicarea unor proceduri disciplinare.

(7) Este necesar să se stabilească în mod clar funcțiile de audit intern și de control intern și să se raționalizeze cerințele de raportare. Funcția de audit intern din cadrul organismelor PPP ar trebui să fie îndeplinită de auditorul intern al Comisiei care ar trebui să efectueze audituri atunci când acestea sunt justificate de riscurile implicate. Ar trebui introduse dispoziții privind crearea și funcționarea structurilor de audit intern.

(8) Pentru a garanta că fiecare organism răspunde de execuția bugetului său și respectă obiectivele care îi sunt atribuite în momentul creării sale, organismele PPP ar trebuie să dispună de posibilitatea de a apela la organisme externe din sectorul privat pentru executarea sarcinilor care le-au fost încredințate numai atunci când este necesar și exclusiv pentru sarcini care nu implică misiuni de serviciu public sau exercitarea puterii de apreciere.

(9) Ar trebui stabilite principiile de urmat în ceea ce privește operațiunile de venituri și cheltuieli ale organismelor PPP.

(10) Date fiind caracterul public-privat al organismelor PPP și, în special, contribuția sectorului privat la bugetele organismelor PPP, ar trebui să fie permise proceduri flexibile de atribuire a contractelor de achiziții publice. Procedurile respective ar trebui să respecte principiile transparenței, proporționalității, egalității de tratament și nediscriminării, dar să se abată parțial de la dispozițiile relevante stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei. Este necesar ca, printr-o cooperare consolidată a membrilor organismelor PPP, să se asigure o furnizare mai bună și mai ieftină de bunuri și servicii, precum și evitarea costurilor excesive în domeniul procedurilor de achiziții publice. Organismele PPP ar trebui, prin urmare, să aibă și ele posibilitatea de a încheia, fără a recurge la o procedură de achiziții publice, contracte cu alți membri decât Uniunea pentru furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări pe care membrii respectivi le asigură direct, fără a recurge la terți.

(11) În vederea îmbunătățirii rentabilității, ar trebui să se prevadă posibilitatea de a partaja servicii sau de a transfera servicii altui organism sau Comisiei, în special prin crearea posibilității ca sarcinile contabilului unui organism PPP să fie încredințate, total sau parțial, contabilului Comisiei.

(12) Pentru evaluarea cererilor de grant, a proiectelor și a procedurilor de ofertare și pentru emiterea de avize și recomandări în cazuri specifice, organismele PPP ar trebui să dispună de posibilitatea de a recurge la experți externi. Acești experți ar trebui să fie aleși în conformitate cu principiile nediscriminării, egalității de tratament și absenței conflictului de interese.

(13) La acordarea granturilor și a premiilor ar trebui să se aplice dispozițiile relevante din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012, sub rezerva oricărei dispoziții specifice din actele de înființare ale organismelor PPP sau din actul de bază al programului a cărei realizare este încredințată unui organism PPP, în scopul de a se asigura o realizare conformă cu acțiunile gestionate direct de către Comisie.

(14) În cazul în care conturile organismelor PPP trebuie să fie consolidate în conformitate cu normele contabile menționate la articolul 143 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, normele contabile aplicate de organismele PPP ar trebui să permită o astfel de consolidare.

(15) Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru ca regulamentele financiare revizuite ale organismelor PPP să poată fi adoptate la 1 ianuarie 2014, în vederea asigurării unor norme coerente pentru următorul cadru financiar multianual,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...