Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1294/2013 de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 624/2007/CE
Număr celex: 32013R1294

Modificări (...)

În vigoare de la 23 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 33,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Programul de acțiune multianual pentru domeniul vamal aplicat înainte de 2014 a contribuit în mod semnificativ la facilitarea și consolidarea cooperării între autoritățile vamale în cadrul Uniunii. Multe dintre activitățile din domeniul vamal sunt de natură transfrontalieră, întrucât implică și afectează toate statele membre, și, prin urmare, nu pot fi realizate în mod eficace și eficient de statele membre în mod individual. Un program pentru domeniul vamal la nivelul Uniunii, pus în aplicare de Comisie, oferă statelor membre un cadru la nivelul Uniunii pentru a dezvolta aceste activități de cooperare, ceea ce este mai eficient din punctul de vedere al costurilor decât dacă fiecare stat membru și-ar înființa cadrul său individual de cooperare la nivel bilateral sau multilateral. Prin urmare, este oportun să se asigure continuarea programului de acțiune multianual pentru domeniul vamal anterior prin instituirea unui nou program în același domeniu, programul Vamă 2020 ("programul").

(2) Activitățile din cadrul programului, și anume sistemele europene de informații, acțiunile comune pentru funcționarii din administrațiile vamale și inițiativele de formare comune, vor contribui la îndeplinirea Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prin consolidarea funcționării pieței interne. Prin asigurarea unui cadru de activitate care urmărește să sporească eficiența și modernizarea autorităților vamale, să consolideze competitivitatea întreprinderilor, să promoveze ocuparea forței de muncă și să raționalizeze și să coordoneze acțiunile statelor membre pentru a proteja interesele lor financiare și economice și pe cele ale Uniunii, programul va consolida în mod activ funcționarea uniunii vamale, astfel încât întreprinderile și cetățenii să poată beneficia de potențialul deplin al pieței interne și al comerțului mondial.

(3) Pentru a sprijini procesul de aderare și de asociere a țărilor terțe, programul ar trebui să fie deschis participării țărilor în curs de aderare și a țărilor candidate, precum și a potențialilor candidați și a țărilor partenere din cadrul politicii europene de vecinătate dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Având în vedere interconectarea tot mai pronunțată a economiei mondiale, programul ar trebui să continue să prevadă posibilitatea de a implica în anumite activități experți externi, precum funcționari ai țărilor terțe, reprezentanți ai organizațiilor internaționale sau operatori economici. Participarea experților externi se consideră a fi esențială oricând obiectivele programului nu pot fi realizate fără contribuția acestor experți. Înființarea Serviciului European de Acțiune Externă sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate facilitează coordonarea și coerența politicilor într-un domeniu care reprezintă o componentă relevantă a strategiilor și a acțiunilor externe ale Uniunii, atât pe o bază bilaterală, cât și multilaterală.

(4) Obiectivele programului ar trebui să țină seama de problemele și provocările identificate în ceea ce privește domeniul vamal în următorul deceniu. Programul ar trebui să continue să joace un rol în sectoare vitale, cum ar fi punerea în aplicare coerentă a dreptului Uniunii în domeniul vamal și aspecte conexe. În plus, programul ar trebui să se axeze pe protejarea intereselor financiare și economice ale Uniunii și pe garantarea siguranței și a securității. Aceasta ar trebui să includă, între altele, cooperarea și punerea în comun a informațiilor dintre autoritățile de supraveghere a pieței la nivel național și la nivelul Uniunii și autoritățile vamale. Programul ar trebui de asemenea dedicat facilitării comerțului, printre altele prin eforturile de colaborare în combaterea fraudei și prin creșterea capacității administrative a autorităților vamale. Din acest punct de vedere, ar trebui efectuată o analiză cost-beneficiu a echipamentelor de detectare și a tehnologiilor aferente, în vederea facilitării achiziționării de către autoritățile vamale a unor instrumente de control vamal moderne după 2020. Ar trebui de asemenea explorate metode pentru facilitarea achiziționării unor instrumente de control vamal moderne, inclusiv achizițiile publice comune.

(5) Instrumentele programului care s-au aplicat înainte de 2014 s-au dovedit adecvate și, prin urmare, ar trebui păstrate. Având în vedere nevoia de cooperare operativă mai bine structurată, ar trebui adăugate instrumente suplimentare, și anume echipe de experți compuse din experți ai Uniunii și experți naționali care să îndeplinească în comun sarcini în domenii specifice, precum și acțiuni de consolidare a capacității administrației publice, care ar trebui să furnizeze asistență specializată țărilor participante care au nevoie de consolidarea capacității administrative.

(6) Sistemele europene de informații joacă un rol vital în consolidarea sistemelor vamale din cadrul Uniunii și ar trebui, prin urmare, să fie finanțate în continuare prin intermediul programului. În plus, ar trebui să existe posibilitatea includerii în program a unor noi sisteme de informații legate de domeniul vamal, înființate în temeiul dreptului Uniunii. Sistemele europene de informații ar trebui, după caz, să se bazeze pe modele de dezvoltare și pe o arhitectură IT partajate, pentru a spori flexibilitatea și eficiența administrației vamale.

(7) Dezvoltarea competențelor umane ar trebui de asemenea efectuată prin acțiuni comune de formare și ar trebui realizată prin intermediul programului. Funcționarii din administrațiile vamale au nevoie să își dezvolte și să își actualizeze cunoștințele și competențele necesare pentru a răspunde nevoilor Uniunii. Programul ar trebui să aducă o contribuție crucială la consolidarea capacităților umane prin îmbunătățirea sprijinului pentru activitățile de formare adresate funcționarilor din administrația vamală, precum și operatorilor economici. În acest scop, actuala abordare comună în materie de formare la nivelul Uniunii, care s-a bazat în principal pe dezvoltarea formării electronice (e-learning) centralizate, ar trebui să se transforme într-un program cu multiple fațete consacrat sprijinului pentru formare în Uniune.

(8) Programul ar trebui să acorde importanța corespunzătoare și să aloce o parte adecvată din bugetul său funcționării actualelor sisteme europene de informații pentru vămi și dezvoltării unor noi sisteme europene de informații, necesare pentru punerea în aplicare a Codului Vamal al Uniunii. În același timp, ar trebui dedicate mijloacele adecvate activităților care reunesc funcționari din domeniul vămilor, precum și dezvoltării competențelor umane. În plus, programul ar trebui să prevadă un anumit grad de flexibilitate bugetară, pentru a răspunde schimbărilor în materie de priorități politice.

(9) Programul ar trebui să acopere o perioadă de șapte ani, pentru a alinia durata acestuia cu cea a cadrului financiar multianual prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului.

(10) Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru întreaga durată a programului care să constituie principala valoare de referință pentru Parlamentul European și Consiliu în cadrul procedurii bugetare anuale, în înțelesul punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

(11) În conformitate cu angajamentul Comisiei, stabilit în comunicarea din 19 octombrie 2010 intitulată "Revizuirea bugetului UE", de a asigura coerența și simplificarea programelor de finanțare, resursele ar trebui să fie împărțite cu alte instrumente de finanțare ale Uniunii dacă activitățile preconizate din cadrul programului urmăresc obiective care sunt comune mai multor instrumente de finanțare, excluzând totuși dubla finanțare. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să asigure coerența în ceea ce privește utilizarea resurselor Uniunii în sprijinul funcționării uniunii vamale.

(12) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare financiară a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei.

(13) Interesele financiare ale Uniunii ar trebui protejate prin măsuri adecvate de-a lungul întregului ciclu de cheltuire a fondurilor, inclusiv prin prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor, prin recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau incorect utilizate și, după caz, prin aplicarea de sancțiuni.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...